• Проблема діагностики і корекції зниженої толерантності до фізичного навантаження у дітей шкільного віку
ua До змісту

Проблема діагностики і корекції зниженої толерантності до фізичного навантаження у дітей шкільного віку

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2014. 7(63):34–40; doi 10.15574/SP.2014.63.34 

Проблема діагностики і корекції зниженої толерантності до фізичного навантаження у дітей шкільного віку

Марушко Ю. В., Гищак Т. В.

УДК 616.12P008.1P053.5P073:615.22

 

Мета: покращити результати діагностики та реабілітаційних заходів у дітей шкільного віку зі зниженою толерантністю до фізичного навантаження.

Пацієнти і методи. Обстежено 155 дітей віком 7–17 років з функціональними розладами шлунково-кишкового тракту, вегето-судинними дисфункціями, вторинними кардіоміопатіями. Проведено загальноклінічне обстеження, пробу Руф'є, велоергометричну пробу.

Результати. У 58,1% обстежених виявлено низький і нижчий за середній рівень функціонального резерву серця (ФРС) за пробою Руф'є. Відносне максимальне споживання кисню було найвищим (52,40±0,80 мл/хв/кг) у дітей із середнім рівнем ФРС. У дітей з низьким ФРС виявлено найменші значення PWC170 (138,67±3,35 Вт), хронотропного та інотропного резервів серця, найбільші значення індексу енергетичних витрат (7,45±1,85 у.о.). Застосування препарату L-карнітину мало позитивний вплив на обмін кисню в міокарді у дітей із низьким ФРС.

Висновки. У дітей із низьким і нижчим за середній ФРС частіше порівняно із дітьми з нормальною толерантністю спостерігаються головний біль, втомлюваність, ослаблені тони серця, синусова тахікардія, метаболічні зміни в міокарді. У дітей із низьким ФРС за пробою Руф'є спостерігається підвищена потреба міокарда в кисні та неекономне використання резервів міокарда. Призначення L-карнітину дозволяє зменшити прояви астенічного синдрому, метаболічні порушення, покращити результати проби Руф'є і велоергометричних показників, що характеризують використання резервів міокарда і забезпечення його киснем.

Ключові слова: діти шкільного віку, знижена толерантність до фізичного навантаження, функціональний резерв серця, проба Руф'є, велоергометрія, L-карнітин, Агвантар.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Єрмолова Ю. В. Стан здоров'я школярів — ситуація критична. // Український медичний часопис [Електронний ресурс] / Ю. В. Єрмолова // Актуальні питання клінічної практики. — 2011. — Режим доступу : http://www.umj.com.ua/article/11460. — Назва з екрану.

2. Казакова Л. М. Оцінка у школярів функціональних резервів серцевосудинної системи за допомогою індексу Руф'є / Л. М. Казакова, О. А. Строй, М. М. Васюкова // ПАГ. — 2011. — Т. 73, №. 4. — С. 64—65.

3. Калиниченко І. О. Використання проби Руф'є для оцінки функціональних резервних можливостей організму дітей 6—17 років / І. О. Калиниченко // Наука і освіта : наук._практ. журн. Півд. наук. Центру НАПН України. — 2012. — № 4 : Педагогіка. — С. 82—86.

4. Кедровський Б. Ефективність використання проби Руф'є під час розподілу учнів на групи для занять фізичною культурою / Б. Кедровський, І. Маляренко, Ю. Ромаскевич // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. — 2012. — № 4 (20). — С. 280—285.

5. Леонтьева И. В. Значение метаболических нарушений в генезе кардиомиопатий и возможности применения L-карнитина для терапевтической коррекции / И. В. Леонтьева, B. C. Сухоруков // Вестн. педиатрии, фармакол. и нутрициол. — 2006. — № 2. — Р. 52—61.

6. Михайлов С. С. Спортивная биохимия / С. С. Михайлов. — М. : Сов. спорт, 2004. — 220 с.

7. Новиков Е. В. Проба Руфье у школьников: первые результаты / Е. В. Новиков, Я. И. Ткалич // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. — 2010. — Bип. XXIII, № 4. — С. 94—95.

8. Орлова Н. В. Применение L-карнитина в комплексном лечении вегето-сосудистой дистонии гипотензивного типа у детей и подростков / Н. В. Орлова, О. В. Михайлова, Т. В. Захарова // Вопр. совр. педиатрии. — 2011. — Т. 10, № 2. — С. 11—15.

9. Особенности функционального статуса сердечно-сосудистой системы у подростков по данным допплерографии / С. В. Попов, С. И. Бокова, В. А. Бугаенко, Т. А. Романова // Журнал клін. та експеримент. мед. досліджень. — 2013. — Т. 1, № 4. — С. 432—436.

10. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ МОЗ та МОН України № 518/674 від 20.07.2009 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://news.yuristonline.com/laws/6323/. — Назва з екрану.

11. Ромаскевич Ю. О. Корекція стану фізичного здоров'я учнівської та студентської молоді засобами лікувальної фізичної культури / Ю. О. Ромаскевич // Актуальні проблеми юнацького спорту : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. — Херсон : ПАТ Херсон. міськ. друк, 2011. — С. 165—166.

12. Ситник О. А. Характеристика стану серцево-судинної системи учнів молодшого шкільного віку / О. А. Ситник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2013. — № 6 (32). — С. 111—119.

13. Солдатов О. М. Обоснование использования L-карнитина в спортивной медицине / О. М. Солдатов, Л. А. Ивянский, О. В. Ферапонтова // Рос. вестн. перинатол. и педиатрии. — 2010. — № 5. — С. 90—97.

14. Стан серцево-судинної системи у хлопчиків спортсменів / Г. С. Сенаторова, Н. К. Мацієвська, О. Ю. Кізенко [та ін.] // ПАГ. — 2011. — Т. 73, №. 4. — С. 130—131.

15. Элькар в детской спортивной практике / Л. А. Балыкова, С. А. Ивянский, А. Н. Урзяева [и др.] // Рос. вестн. перинатол. и педиатрии. — 2013. — № 5. — С. 45—48.

16. Эффективность энерготропной терапии при вегетативной дистонии с кардиальными изменениями у детей и подростков / Н. А. Коровина, И. Н. Захарова [и др.] // Рос. вестн. перинатол. и педиатрии. — 2008. — № 6. — С. 21—29.

17. L-Carnitine 1-tartrate supplementation favorably affects biochemical markers of recovery from physical exertion in middle-aged men and women / J. Y. Ho, W. J. Kraemer, J. S. Volek [et al.] // Metabolism. — 2010. Vol. 59, № 8. — Р. 1190—1199.

18. Effect of L-carnitine supplementation and aerobic training on FABPc content and beta-HAD activity in human skeletal muscle / J. K. Lee, J. S. Lee, H. Park [et al.] // Eur. J. Appl. Physiol. — 2007. — Vol. 99 (2). — Р. 193—199.

19. Neurobehavioral effects of L-carnitine and its ability to modulate genotoxicity and oxidative stress biomarkers in mice // E. W. Moraes e Luz, L. R. Vieira, J. G. Semedo [et al.] // Pharmacol. Biochem. Behav. — 2013. — Vol. 110. — Р. 40—45.

20. Primary carnitine deficiency and sudden death: in vivo evidence of myocardial lipid peroxidation and sulfonylation of sarcoendoplasmic reticulum calcium ATPase 2 // M. Mazzini, T. Tadros, D. Siwik [et al.] / Cardiology. — 2011. — Vol. 120 (1). — Р. 52—58.

21. Van Oudheusden L. J. Efficacy of carnitine in the treatment of children with attention-deficit hyperactivity disorder / L. J. Van Oudheusden, H. R. Scholte // Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids. — 2002. — Vol. 67 (1). — Р. 33—38.

22. Winter S. C. Cardiomyopathy in childhood, mitochondrial dysfunction, and the role of L-carnitine / S. C. Winter, N. R. Buist //American Heart J. — 2000. — Vol. 2. — Р. 563—569.