• Практичне значення рівня лактату в крові плода при невідкладному його стані
ua До змісту

Практичне значення рівня лактату в крові плода при невідкладному його стані

HEALTH OF WOMAN.2017.1(117):120–122; doi 10.15574/HW.2017.117.120

Пехньо Н. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: встановити, чи може рівень лактату в крові плода бути достовірним критерієм його страждання і показанням до зміни тактики ведення пологів.

Матеріали та методи. У дослідження були включені 511 вагітних. Критерії включення у дослідження: пологи при доношеній одноплідній вагітності, головне передлежання плода,  відсутність плодових оболонок, розкриття шийки матки 3 см та більше, сумнівний стан плода за даними КТГ. Включені у дослідження вагітні рандомізовані на 2 групи.

В основну групу увійшли 253 роділлі, у яких стан плода при КТГ оцінено як сумнівний і визначено рівень лактату в крові, взятої зі шкіри передлежачої голівки плода. Рівень лактату визначали малооб’ємним методом з використанням комерційних стрип-тестів (Lactate Pro, Arkray, Kyoto, Japan). Тактику пологів визначали залежно від рівнів лактату: при <4,2 ммоль/л – ведення пологів згідно з акушерською ситуацією; 4,2–4,8 ммоль/л – дослідження повторити через 20 хв; якщо рівень лактату нормалізувався – ведення пологів згідно з акушерською ситуацією; за відсутності нормалізації або підвищення – оперативне розродження; за рівня >4,8 ммоль/л – екстрене оперативне розродження.

У групу порівняння увійшли 258 роділь з сумнівним станом плода, у яких визначення рівня лактату не проводили. Тактику пологів у пацієнток цієї групи визначали відповідно до рекомендацій та нормативних документів МОЗ України.

Результати. Апробована методика визначення рівня лактату крові плода є технічно простою, дозволяє швидко отримати результати, добре переноситься роділлями, не має суттєвих ускладнень. Рівень лактату крові плода є чутливим маркером невідкладного стану плода і тому є корисним критерієм для зміни тактики ведення пологів. У результаті застосування апробованого алгоритму вдалося  покращити стан новонароджених при зниженні частоти оперативного розродження, що становила 18,2% у роділь основної групи та 33,72% у групі порівняння (р<0,01).

Заключення. 1. Визначення рівня лактату в крові, взятої зі шкіри передлежачої голівки плода малооб’ємним методом з використанням комерційних стрип-тестів (Lactate Pro, Arkray, Kyoto, Japan), дозволяє швидко отримати дані стосовно наявності ацидозу у плода.

2. Рівень лактату в крові плода може слугувати діагностичним критерієм його страждання і показанням до зміни тактики ведення пологів у зв’язку з цим.

3. Простота та швидкість виконання даної методики дозволяє рекомендувати її до застосування в акушерській практиці.

Ключові слова: невідкладний стан плода, лактат крові плода, тактика ведення пологів.

Література:

1. East CE, Leader LR, Sheehan P, Henshall NE, Colditz PB. Intrapartum fetal scalp lactate sampling for fetal assessment in the presence of a non-reassuring fetal heart rate trace. Cochrane Database Syst Rev 2010; (3): CD 006174.

2.Kruger K, Hallberg B, Blennow M, Kublickas M, Westgren M. Predictive value of fetal scalp blood lactate concentration and pH as markers of neurologic disability. Am J Obstet Gynecol 1999;181:1072–8. https://doi.org/10.1016/S0002-9378(99)70083-9

3. Ramanah R., Martin A., Rieth-muller D. Value of fetal scalp lactate sampling during labour: a comparative study with scalp pH // Gynecol. Obstet. Fertil. – 2005. – Vol. 33, 3. – P. 107–112. https://doi.org/10.1016/j.gyobfe.2005.01.004; PMid:15848081

4. Chandraharan E. Fetal scalp blood sampling during labour: is it a useful diagnostic test or a historical test that no longer has a place in modern clinical obstetrics BJOG 2014;121:1056–62. https://doi.org/10.1111/1471-0528.13162; https://doi.org/10.1111/1471-0528.12614; https://doi.org/10.1111/1471-0528.13125

5. National Institute for Health and Care Exellence. Inpartum care: case of healthy women and their babies during child-bihrth. NICE clinical guideline 190, (Manchester): NICE; 2014.

6. Martin A. Fetal heart rate during labour: definitions and interpretations // J/ Gynecolog. Obstet. Biol. Reprod. (Paris). – 2003. – Vol. 37 (Suppl. 1). – S34–S35. https://doi.org/10.1016/j.jgyn.2007.11.009; PMid:18191915

7. Holzmann M, Wretler S, Cnat-tingius S, Nordstrim L. Cardio tocography patterns and risk of inpartum fetal fcidemiya. J. Perinat. Med 2014. Jun 10.

8. MacLennan A. A template for defining a causal relation between acute intrapartum events and cerebral palsy: international consensus statement // Br. Med. J. – 1999. – Vol. 319. – P. 1054–1059. https://doi.org/10.1136/bmj.319.7216.1054

Зміст журналу Текст статті