• Показники глікемічних профілей крові в осіб із цукровим діабетом, що зазнали малоінвазивного лікування з приводу уретеролітіазу
До змісту

Показники глікемічних профілей крові в осіб із цукровим діабетом, що зазнали малоінвазивного лікування з приводу уретеролітіазу

HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):71–77; doi 10.15574/HW.2017.122.71

Возіанов С. О., Гурженко А. Ю.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: вивчення стану глікемічних профілей в осіб із уретеролітіазом та супутнім цукровим діабетом (ЦД), що зазнали різних методів малоінвазивного оперативного лікування сечокам’яної хвороби (СКХ).

Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 204 особи, з яких чоловіків було 130 (63,7%), жінок – 74 (36,3%) особи. Вікова розбіжність становила 19–53 роки, у середньому – 34,6±5,5 року. Середній вік жінок – 30,1±2,9 року, чоловіків – 37,6±3,1 року. Пацієнтів було розподілено на шість клінічних груп: I група – особи з ЦД та СКХ, яким проводили ТУКЛ і терапію ЦС per os (n=57); II група – особи з ЦД та СКХ, яким проводили ТУКЛ без терапії ЦС (n=44); III група – особи з ЦД та СКХ, яким проводили ЕУХЛ без терапії ЦС (n=32); IV група – особи з СКХ без ЦД, яким проводили ТУКЛ без терапії ЦС (n=41); V (контроль 1) група – особи з ЦД, у яких відбулося самостійне відходження каменів із сечоводу (n=18); VI (контроль 2) група – здорові добровольці без ознак патології (n=12).

Діагноз СКХ було верифіковано за допомогою клініко-анамнестичних, лабораторних та інструментальних методів дослідження згідно з протоколами МОЗ до та після дезінтеграції каменів методом трансуретеральної контактної літотрипсії (ТУКЛ) та ЕУХЛ.

Результати. Підвищений рівень HbA1c свідчить про хронічну гіперглікемію протягом тривалого часу з наявністю зсувів вуглеводного гомеостазу та необхідністю його корекції до та протягом оперативного втручання з приводу уретеролітіазу. Під час малоінвазивного лікування уретеролітіазу наявність фактора операційної травми з проявами перманентної обструкції у верхніх сечових шляхах (операція ЕУХЛ) не сприяло зменшенню рівнів глюкози у плазмі крові та сечі, на відміну від станів зі швидкою ліквідацією гострої калькульозної обструкції (операція ТУКЛ).

Заключення. Дотримання протоколу надання допомоги хворим з цукровим діабетом, яким планується оперативне лікування, дає змогу вірогідного покращання стану хворих у післяопераційний період та зменшення ризику виникнення післяопераційних ускладнень.

Ключoві слова: уретеролітіаз, цукровий діабет, глікозильований гемоглобін, глюкозурія, малоінвазивні методи літотрипсії.

Литература

1. Сайдакова Н.О., Старцева Л.М., Кравчук Н.Г. Основні показники урологічної допомоги в Україні за 2010–2011 роки: відомче видання / ДУ «Інститут урології НАМУ», Центр мед. стат. – К.: Поліум, 2011. – 199 с.

2. Древаль А.В., Мясникова И.В., Редькин Ю.А. Регистр СД как базис контроля лечебно-профилактической помощи больным // Проблемы эндокринологии. – 1999. – Т. 45, № 5. – С. 42–48.

3. Маньковский Б.Н. Распространенность поражения почек у больных сахарным диабетом 2 типа по данным эпидемиологического исследования СКИФ // Серце і судини. – 2009. – № 4. – С. 45–49.

4. Ефимов А.С. Патогенез и лечение хронических осложнений сахарного диабета // Ендокринологія. – 2007. – № 12. – С. 73–74.

5. Балаболкин М.И. Диабетология. – М.: Медицина, 2000. – С. 10–11.

6. Шулутко Б.И. Болезни печени и почек. – СПб.: Ренкор, 1993. – С. 263–332.

7. Дедов И.И., Курбатов Д.Г. и соавт. Урологические и андрологические заболевания при сахарном диабете // Урология. – 2009. – № 4. – С. 74–79.

8. Основні показники діяльності ендокринологічної служби України за 2000-2006 роки // Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка. – К., 2000–2006. – 33 с.

9. Колеснік М.О., Козлюк Н.І., Владзієвська Г.С. Аналіз стану та перспективи розвитку нефрологічної допомоги населенню України (2005–2008 рр.) // Новости медиц. и фармац. – 2009. – № 2 (97). – С. 8–10.

10. Waram J.H., Krolewski A.S. Epidemiology of diabetes mellitus // Joslin’s Diabetes mellitus. – Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. – P. 115–144.

11. Бевзенко Т.Б. Хроническая болезнь почек и экология // Почки. – 2013, № 2 (4). – С. 17–22.

12. Pak C.Y. Kidney stones // Lancet. – 1998. – V. 351. – P. 1797–1801.