• Підсумки 40-річних наукових досліджень харківської клініки дитячої хірургії щодо покращення лікування гострих гнійно-запальних захворювань у дітей

Підсумки 40-річних наукових досліджень харківської клініки дитячої хірургії щодо покращення лікування гострих гнійно-запальних захворювань у дітей

PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):19-24; doi 10.15574/PS.2017.54.19

Давиденко В. Б., Пащенко Ю. В., Давиденко Н. В.
Харківський національний медичний університет, Україна

Наведено огляд результатів сорокарічних досліджень, проведених співробітниками кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології Харківського національного медичного університету з метою покращення лікування важких гнійно-запальних захворювань у дітей. Багаторічні дослідження дозволили створити цілий напрямок у дитячій хірургії та накопичити багатий досвід у лікуванні важких хірургічних захворювань у дітей.

Ключові слова: дитяча хірургія, наукові дослідження.

Література

1. Білопашенцев В. О. Магнітотерапія у лікуванні та профілактиці ранньої спайкової кишкової непрохідності у дітей (експериментально-клінічне дослідження): автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.34 – дитяча хірургія / В. О. Білопашенцев ; Харк. держ. мед. ун-т. – Харків, 1996. – 22 с.

2. В’юн В. В. Підвищення ефективності діагностики та лікування природжених вад розвитку шлунково-кишкового тракту та сечовидільної системи у дітей: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.09 – дитяча хірургія / В. В. В’юн ; Харк. держ. мед. ун-т. – Харків, 1999. – 19 с.

3. Давиденко В. Б. Комплексная методика определения жизнеспособности кишки и перитонизация дискредитированных ее участков соседней петлей у детей: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.35 – детская хирургия / В. Б. Давиденко ; Харьк. мед. ин-т. – Харьков, 1982. – 13 с.

4. Давиденко В. Б. Повышение эффективности лечения аппендикулярных перитонитов у детей (клинико-экспериментальное исследование): автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.00.35 – детская хирургия / В. Б. Давиденко ; Харьк. мед. ин-т. – Харьков, 1994. – 35 с.

5. Давиденко Н. В. Мініінвазивна хірургія та адресна антибактеріальна терапія в лікуванні гострих деструктивних пневмоній у дітей (експериментально-клінічне дослідження): автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.09 – дитяча хірургія / Н. В. Давиденко ; Харк. нац. мед. ун-т. – Вінниця, 2015. – 19 с.

6. Данилова В. В. Особливості клініки синдрому ендогенної інтоксикації та його корекції у новонароджених з хірургічною патологією: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія / В. В. Данилова ; Харк. держ. мед. ун-т. – Харків, 2001. – 20 с.

7. Заика В. А. Хирургическая коррекция синдрома короткой кишки в растущем организме (экспериментально-клиническое исследование): автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.35 – детская хирургия / В. А. Заика ; Харьк. мед. ин-т. – Харьков, 1987. – 24 с.

8. Махер А. А. Ю. Застосування внутрішньотканинного діадинамофорезу антибіотиків та озонованого фізіологічного розчину в комплексному лікуванні вродженого гідронефрозу у дітей (клініко-експериментальне дослідження): автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.09 – дитяча хірургія / Ю. А. А. Махер ; Харк. держ. мед. ун-т. – Харків, 2003. – 22 с.

9. Пат. на корисну модель 110598 Україна, МПК С12Q 1/04, C12N 13/00, A61N 7/00. Спосіб пригнічення продукції планктонних клітин біоплівками патогенних мікроорганізмів, збудників гнійно-запальних процесів / В. Б. Давиденко, М. М. Мішина, В. В. М’ясоєдов, Ю. В. Пащенко, С. Ю. Штикер, Н. В. Давиденко (UA); заявник і патентовласник Харк. нац. мед. ун-т. – № u 2016 05850; Заявл. 30.05.2016; Опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19.

10. Пат. на корисну модель 81485 Україна, МПК G01N 21/01, G01N 21/15. Спосіб оцінки ефективності впливу низькоінтенсивного ультразвукового випромінювання на руйнування первинних біоплівок та попередження формування вторинних біоплівок мікроорганізмами / В. Б. Давиденко, Н. В. Давиденко, М. М. Мішина, Ю.В. Пащенко, Ю. О. Катасонов, О. С. Дубовик, Ю.М. Мішин (UA); заявник і патентовласник Харк. нац. мед. ун-т. – № u 2013 02375; Заявл. 25.02.2013; Опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12.

11. Пат. на корисну модель 88457 Україна, МПК А61N 7/00. Пристрій для ультразвукової санації осередків запалення / В. Б. Давиденко, Ю. О. Катасонов, Н. В. Давиденко, В. В. М’ясоєдов, М. М. Мішина, В. В. Ганічев (UA); заявник і патентовласник Харк. нац. мед. ун-т. – № u 2013 13667; Заявл. 25.11.2013; Опубл. 11.03.2014; Бюл. № 5.

12. Пащенко К. Ю. Відновлення прохідності кишечника у новонароджених та немовлят з урахуванням патогенетичних особливостей нефункціонуючої кишки (експериментально-клінічне дослідження): автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.09 – дитяча хірургія / К. Ю. Пащенко ; Харк. нац. мед. ун-т. – Вінниця, 2015. – 20 с.

13. Пащенко Ю. В. Декомпрессия, энтеросорбция и аппликационные сорбенты при наружных кишечных свищах у детей (экспериментально-клиническое исследование): автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.35 – детская хирургия / Ю. В. Пащенко ; Харьк. мед. ин-т. – Харьков, 1990. – 21 с.

14. Пащенко Ю. В. Порушення адаптаційно-компенсаторних механізмів при кишкових стомах у дітей і їх хірургічна корекція (експериментально-клінічне дослідження): автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.01.09 – дитяча хірургія / Ю. В. Пащенко ; Харк. держ. мед. ун-т. – Харків, 2007. – 35 с.

15. Штикер С. Ю. Підвищення ефективності санації черевної порожнини при загальних перитонітах у дітей: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.09 – дитяча хірургія / С. Ю. Штикер; Харк. держ. мед. ун-т. – Харків, 2001. – 24 с.