• Підходи до терапії ранньої стадії жовчнокам’яної хвороби в дітей
До змісту

Підходи до терапії ранньої стадії жовчнокам’яної хвороби в дітей

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):92–95

 

Підходи до терапії ранньої стадії жовчнокам'яної хвороби в дітей

 

Шадрін О. Г., Шутова О. В.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

 

Мета: провести комплексну оцінку ефективності застосування урсодезоксихолевої кислоти — УДХК (Укрлів суспензія) в лікуванні ранньої стадії жовчнокам'яної хвороби (ЖКХ) у дітей.

 

Пацієнти і методи. Проведено обстеження 30 дітей віком 4–18 років із ранньою стадією ЖКХ. Тривалість спостереження — 2 місяці. Діагностичний комплекс: клініко-амнестичні дані, ультразвукове дослідження (УЗД) біліарного тракту з функціональним навантаженням, дуоденальне зондування, мікроскопія жовчі в прямому та поляризованому світлі, рівень у крові аспартатамінотрансферази (АСТ), аланінамінотрансферази (АЛТ), лужної фосфатази (ЛФ), загального білірубіну, загального холестерину, ліпопротеїновий профіль.

 

Результати. У групі спостереження більшість становили дівчатка (66,4%), діти старші 12 років — 53,7%. У частоті ЖКХ при ізольованих функціональних розладах біліарного тракту і при поєднанні з запальними захворюваннями жовчовивідних шляхів не виявлено відмінностей. Встановлено основні клінічні симптоми ранньої стадії ЖКХ у дітей: болі в животі (23%), болі в епігастрії (21%), ниючі болі в правому підребер'ї (19%). Найбільш частою ознакою при ультразвуковому дослідженні (УЗД) була неоднорідна жовч у просвіті жовчного міхура (58%). Біліарний сладж (БС) із формуванням замазкообразної жовчі спостерігався в 31% випадків, а БС-0мікролітіаз — у 11% хворих. Рівень ЛФ був підвищений у 28% дітей, АЛТ — у 12%, загальний білірубін — у 8%. Переважний варіант порушення ліпідного профілю — зниження ліпопротеїдів високої щільності (42,6%) і підвищення ліпопротеїдів низької щільності (30%). Усі пацієнти отримували УДХК (Укрлів суспензія; 250 мг / 5 мл) по 10 мг/кг/добу. Спостереження в динаміці показало регресію клінічних і ехографічних симптомів. Тенденція до нормалізації функції жовчного міхура та сфінктера Одді спостерігалася в 41% пацієнтів. Кількість випадків БС-неоднорідна жовч зменшилася на 37%, БС-замазкообразна жовч — на 17%, БС-мікролітіаз — на 2%.

 

Висновки. Діагностика та лікування ранньої стадії ЖКХ сприяли підвищенню ефективності терапії. Виявлено високу ефективність і безпеку УДХК (Укрлів суспензія) в лікуванні ранньої стадії ЖКХ у дітей.

 

Ключові слова: жовчнокам'яна хвороба, рання стадія, діти, урсодезоксихолева кислота.

 

Література:

 

1. Белоусов ЮВ. 2012. Актуальные вопросы педиатрической гастроэнтерологии. Сб. статей 2007—2011 гг. К: 591.

2. Царькова ОН, Запруднов АМ, Харитонова ЛА и др. 2009. Билиарный сладж: клинико-диагностические и лечебно-профилактические аспекты. Рос вестн перинатол и педиатр. 6: 38—42.

3. Богомаз ЛВ, Щербаков ПЛ, Царькова ОН и др. 2010. Диагностический алгоритм заболеваний билиарного тракта у детей. Эксперимент и клин гастроэнтерол. 1: 8—14.

4. Думова НБ, Приворотский ВФ, Луппова НЕ и др. 2008. Желчнокаменная болезнь у детей: современные представления, варианты терапии и профилактика. Гастроэнтерология. 1: 25—30.

5. Запруднов АМ, Харитонова ЛА. 2008. Билиарная патология у детей. М. ООО «Мед. информ. агентство»: 376.

6. Иванченко РА. 2008. Хронические заболевания желчевыводящих путей. М, Атмосфера: 416.

7. Ильченко АА. 2011. Болезни желчного пузыря и желчных путей. Рук для врачей. М, ООО «Мед. информ. агентство»: 880.

8. Лоранская ИД, ВВ. Вишневская 2005. Изучение моторной функции желчевыделительной системы и гастродуоденальной зоны при патологии билиарного тракта. РМЖ. 7;1: 1—7.

9. Пименова НВ, Казначеев КС, Казначеева ЛФ. 2011. Желчнокаменная болезнь у детей. Практ медицина. 53: 16—19.

10. Трухачев СВ, Румянцева ГН. 2011. Особенности клинико-функциональных изменений у детей с желчнокаменной болезнью. Вестник новых мед технологий. ХVIII;1: 83—85.

11. Уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення. Наказ від 29.01.2013 р. № 59. http//www.moz.gov.ua.

12. Харитонова ЛА. 2006. Желчнокаменная болезнь у детей. Рос журн гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 1: 61—71.

13. Шеина ПВ, Чередниченко АМ. 2007. Клинико-анамнестическая характеристика детей с желчнокаменной болезнью. Уральск мед журн. 5: 15—19.

14. Шутова ЕВ. 2012. Современные направления совершенствования диагностики, профилактики, патогенетической коррекции холестеринового холелитиаза в детском возрасте. Совр педиатрия. 1(41): 110—113.

15. Papandreou Е, Gentimi F, Baltogiannis N et al. 2008. Laparoscopic cholecystectomy in children: a 5-year experience. Pediatrics. 121, Suppl 2: 163—164.