• Перекисне окислення білків та ліпідів при недиференційованій дисплазії сполучної тканини у дітей 
До змісту

Перекисне окислення білків та ліпідів при недиференційованій дисплазії сполучної тканини у дітей 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.2(74):36-41; doi 10.15574/SP.2016.74.36 

Перекисне окислення білків та ліпідів при недиференційованій дисплазії сполучної тканини у дітей 

Починок Т. В., Веселова Т. В., Горобець Н. І. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Національна академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна 

Мета: вивчення перекисного окислення білків і ліпідів у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини (НДСТ). 

Матеріали і методи: у 63 дітей (33 дитини з НДСТ і 30 дітей без ДСТ) вивчали стан перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і білків спектрофотометричним (ПОЛ — за зміною індексу і кінцевого продукту перекисної модифікації ліпідів — малонового діальдегіду (МДА) в плазмі крові і в мембранах еритроцитів, процес перекисного окислення білків (ПОБ) — за вмістом кінцевих продуктів окислювальної модифікації — 2,4-дінітрофенілгідразонів плазми крові, активністю ферментів системи антиоксидантного захисту — каталази (КТ) і супероксиддисмутази (СОД) в мембранних структурах і плазмі крові) і біохімічним (рівень вільного холестерину (ХС) методами. 

Результати. Встановлено достовірне підвищення в плазмі венозної крові продуктів ПОБ, кількості продуктів ПОЛ в еритроцитах і дисбаланс у системі антиоксидантного захисту у дітей з НДСТ порівняно з групою дітей без ДСТ.

                                                                      
Висновоки. У дітей із НДСТ підліткового віку спостерігаються зміни в системі ПОБ плазми венозної крові (2,4-дінітрофенілгидразонів в апопротеїдах ліпопротеїдів низької і дуже низької щільності); індексу перекисної модифікації ліпопротеїдів і ліпідів мембран еритроцитів; дисбаланс антиоксидантних ферментів (СОД і КТ), ступінь якого корелює з проявами фенотипових змін при НДСТ.


Ключові слова: діти, недиференційов.


ЛІТЕРАТУРА

1. Витамины в педиатрии / Лукьянова Е. М., Тараховский М. Л., Денисова М. Ф. [и др.]. — Киев : Здоровье, 1984. — 128 с.

2. Окисний стрес та стан систем зсідання крові та фібринолізу у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини / Т. В. Починок, А. В. Коцюруба, П. Г. Гриценко [та ін.] // ПАГ. — 2011. — № 1 (443). — С. 27—33.

3. Определение активности каталазы в крови // Методы исследований в профпатологии / под ред. О. Г. Архиповой. — Москва : Медицина. 1988. — С. 156—157.

4. Перекисне окислення ліпідів у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини / Починок Т. В., Фік Л. О, Васюкова М. М. [та ін.] // ПАГ. — 2011. — № 4. — С. 27—33.

5. Стальная И. Д. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты / И. Д. Стальная, Т. Г. Гаришвили // Современные методы в биохимии / под ред. В. Н. Ореховича. — Москва : Медицина, 1977. — С. 66.

6. Bucolo G. Quantitative determination of serum triglycerides by use of enzymes / G. Bucolo, H. David // Clin. Chem. — 1973. — № 19. — P. 476—482.

7. Burstein M. Rapid method for isolation of lipoproteins from human serum by precipitation with polyanions / M. Burstein, H. R. Scholnick, R. Morfin // Scand. J. Clin. Lab. Invest. — 1980. — № 40. — P. 583—595.

8. Chakravarti B. Oxidative modification of proteins: Age — related changes / B. Chakravarti, N. Deb // Gerontology. — 2007. — Vol. 53. — Р. 128—139. http://dx.doi.org/10.1159/000097865; PMid:17164550

9. Dean R. T. Free radical damage to proteins: the influence of the relative localization of radical generation, antioxidants and target proteins / R. T. Dean, J. V. Hunt, A. J. Grant // Free Rad. Biol. Med. — 1991. — Vol. 11. — Р. 161—165. http://dx.doi.org/10.1016/0891-5849(91)90167-2

10. Nedelikovic Z. S. Mechanisms of oxidative stress and vascular dysfunction / Z. S. Nedelikovic, N. Gorce, J. Loscalzo // Postgrad Med. J. — 2003. — № 79. — P. 195—200. http://dx.doi.org/10.1136/pmj.79.930.195; PMCid:PMC1742679

11. Wulf D. Free radicals in the physiological control of cell function / D. Wulf // Physiol Rew. — 2002. — № 82. — P. 47—95.