• Патоморфоз фізичного, статевого розвитку і супутньої екстрагенітальної патології у хворих з аномальними матковими кровотечами пубертатного періоду за останні 30 років
До змісту

Патоморфоз фізичного, статевого розвитку і супутньої екстрагенітальної патології у хворих з аномальними матковими кровотечами пубертатного періоду за останні 30 років

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.3(67):120-124; doi10.15574/SP.2015.67.120

 

Патоморфоз фізичного, статевого розвитку і супутньої екстрагенітальної патології у хворих з аномальними матковими кровотечами пубертатного періоду за останні 30 років

 

Диннік В. О.

ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків

 

Мета: з'ясування динаміки змін за 30 років фізичного, статевого розвитку, супутньої соматичної патології у дівчат"підлітків з аномальними матковими кровотечами (АМК).

Пацієнти і методи. Порівнювалися дані, отримані при обстежені підлітків з АМК, які знаходилися на лікуванні в гінекологічному відділені ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України» у 1982–1985 рр. (122 дівчинки), у 1997–2002 рр. (375 дівчаток) і у 2008–20012 рр. (232 дівчинки).

 

Результати. Виявлено достовірне збільшення питомої ваги пацієнток з надлишковою масою тіла; значно зросла кількість хворих 11–13 років з випередженням статевого розвитку, різними шкірними проявами гіперанрогенії. Незмінним залишився середній вік появи менархе. Змінилася структура супутньої соматичної патології: на перше місце вийшли захворювання ендокринної системи (переважно за рахунок диффузного нетоксичного зобу І, ІІ ступеня), значно зросла кількість дівчат з АМК, які мають два і більше супутніх соматичних захворювання.

 

Висновки. За останні 30 років відбулися істотні зміни з боку фізичного, статевого розвитку у підлітків з АМК. Збільшення частоти супутньої соматичної патології свідчить про погіршання загального здоров'я підростаючого покоління. Усе це повинно враховуватися при побудові персоніфікованих схем лікування і профілактики у даного контингенту хворих.

 

Ключові слова: фізичний та статевий розвиток, супутня соматична патологія, аномальні маткові кровотечі, пубертатний період.

 

Література:

1. Моісеенко РО, Соколовська ЯІ, Кульчицька ТК, Бухановська ТМ. 2010. Аналіз та тенденції захворюваності дитячого населення України. Совр педиатрия. 3(31): 13—17.

2. Белякова ВА, Васильев АВ. 2003. Влияние загрязненного атмосферного воздуха на физическое развитие детей. Гигиена и санитария. 4: 33—34.

3. Подольский ВВ та ін. 2005. Взаємозв'язок дитячої соматичної захворюваності в анамнезі жінок фертильного віку зі станом їх репродуктивного здоров'я (прогнозування порушень). Здоровье женщины. 2: 169–173.

4. Левенець СО, Диннік ВО, Вовк ІБ, Начьотова ТА. 2010. Вплив екстрагенітальної патології на становлення менструальної функції в дівчат-підлітків. Зб наук пр Асоціації акушерів-гінекологів. К: 200—205.

5. Диннік ВО, Диннік ОО. 2007. Вплив соматоморфологічних особливостей на перебіг пубертатних маткових кровотеч (ПМК). Здорова дитина: формування інноваційної парадигми збереження здоров'я дітей. Матеріали V міжнар наук-прак конф. Чернівці: 95-96.

6. Дудіна ОО, Пархоменко ГЯ. 2011. Динамика здоров'я дитячого населення України. Совр педиатрия. 5(39): 37—39.

7. Коколина ВФ. 2001. Гинекологическая эндокринология детей и подростков. Рук-во для врачей. М, МИА: 251.

8. Левенець СО, Плехова ОІ. 1986. Клініко-гормональна характеристика затримки розвитку жіночої статевої системи центрального ґенезу. Акушерство и гинекология. 7: 50—53.

9. Протоколи надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «дитяча ендокринологія». МОЗ України. За ред НБ Зелинської. К. 2006: 94.

10. Лебедькова СЕ, Кацова ГБ, Евстифеева ГЮ и др. 2003. Распространенность и структура неинфекционных заболеваний у детей и подростков, проживаючих в регионах с различной антропогенной нагрузкой. Гигиена и санитария. 2: 43—46.

11. Сиротченко ТА, Белых НА. 2011. Подростковый возраст в зеркале медико-социальных проблем. Совр педиатрия. 4(38): 188—190.

12. Соснина СФ, Волосников ЛК. 2011. Медико-социальные аспекты здоровья девочек подросткового возраста. Здравоохр Рос Федерации. 3: 43—46.

13. Неділько ВП, Камінська ТМ, Руденко СА, Пінчук АП. 2008. Стан здоров'я школярів великого міста. Здоровье ребенка. 1(10): 14—18.

14. Султанаева ЗМ, Шарафутдинова ИХ. 2010. Заболеваемость в детском и подростковом возрасте как фактор формирования репродуктивного здоровья. Здравоохр Рос Федерации. 2: 22—25.

15. Ушакова ГА, Елгина СИ, Назаренко МЮ. 2006. Репродуктивное здоровье современной популяции девочек. Акушерство и гинекология. 1: 34–39.

16. Фурман ЮВ, Смахтин МЮ. 2014. Социальные факторы риска здоровья школьников. Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку і підлітків. Матеріали наук-практ конф з міжнар участю. Х: 912—92.

17. Шкробанець ІД. 2010. Захворюваність і поширеність хвороб серед дитячого населення Чернівецької області. Здоровье женщины. 2(48): 188—189.

18. Adolescent Health Care: A Practical Guide. 4th ed. Еd L Neinstein. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins. 2002: 328—329.

19. Groft JN, Hagen B, Miller NK et al. 2005. Adolescent health: a rural community's approach. Rursl Remote Heslth. 5;2: 366.