• Ожиріння у жінки як причина репродуктивних проблем

Ожиріння у жінки як причина репродуктивних проблем

HEALTH OF WOMAN. 2017.10(126):34–38; doi 10.15574/HW.2017.126.34

Жабченко І. А., Сюдмак О. Р., Коваленко Т. М.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Ожиріння у сучасному світі є поширеною проблемою серед жінок репродуктивного віку, і частота цього захворювання продовжує зростати. Жирова тканина є гормонально активною, секретує цілу низку гормонів, у тому числі і статевих, спричинює гіперінсулінемію та інсулінорезистентність, виробляє надмірну кількість прозапальних цитокінів тощо. Ожиріння часто супроводжується порушенням овуляції, безплідністю, низькою частотою настання вагітності, втратою ембріона на ранніх термінах, вродженими вадами розвитку плода та підвищує частоту ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду. Унаслідок цього основним методом відновлення репродуктивної функції стають допоміжні репродуктивні технології. За їхнього застосування у поєднанні з ожирінням фіксують підвищене значення ФСГ під час стимуляції яєчників, меншу кількість зібраних ооцитів, знижену концентрацію естрадіолу у сироватці крові, і в результаті спостерігаються низький рівень частоти настання вагітності та більш висока частота ранніх її втрат.
Тому актуальним залишається питання прегравідарної підготовки та розроблення комплексу лікувально-організаційних заходів для забезпечення фізіологічного перебігу вагітності та післяпологового періоду у таких жінок.
Ключові слова: ожиріння, індекс маси тіла, безплідність, допоміжні репродуктивні технології, екстракорпоральне запліднення, вагітність.
Література

1. Ахмедова Ш.У. Патогенетические аспекты нарушений менструальной функции у женщин с ожирением (обзор литературы) / Ш.У. Ахмедова, Д.Ш. Садыкова // Новости медицины и фармации. – 2017. – № 617. – С. 43–48.

2. Ахметов А.С. Ожирение – эпидемия ХХІ века / А.С. Ахметов // Терапевт. арх. – 2002. – Т. 74, № 10. – С. 5 –7.

3. Байрамова М.А. Оптимизация тактики ведения беременных с ожирением: Дисс. … канд. мед. наук: 14.01.01. – М., 2012. – 132 с.

4. Балкаров И. Ожирение: терапевтические аспекты проблемы / И. Балкаров, С. Моисеев, В. Фомин, Е. Краснова // Врач. – 2004. – № 9. – С. 6–9.

5. Беловол А.Н. Ожирение: терапевтические подходы к ведению пациентов / А.Н. Беловол, И.И. Князькова // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2013. – № 2 (65). – С. 30–38.

6. Береханова Р.Р. Особенности течения беременности и родов у пациенток с ожирением / Р.Р. Береханова, Г.И. Хрипунова // Акуш. и гин. – 2007. – № 6. – С. 9–12.

7. Веропотвелян П.Н. Влияние ожирения на репродуктивную функцию: новый взгляд на решение старых проблем / П.Н. Веропотвелян, И.С. Цехмистренко, Н.П. Веропотвелян // Жіночий лікар. – 2017. – № 1 (69). – С. 56–59.

8. Веропотвелян П.Н. Привычные потери беременности у пациенток с избыточной массой тела, отягощенной наследственностью / П.Н. Веропотвелян, Н.П. Веропотвелян, О.Н. Капалина, П.О. Горук // Збірник наукових праць. Асоціація акушерів-гінекологів України. – 2012. – С. 70–73.

9. Вигівська Л.М. Етіопатогенетичні аспекти перебігу І триместра вагітності у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій / Л.М. Вигівська, Т.Р. Никонюк // Здоровье женщины. – 2017. – № 4 (120). – С. 98–101.

10. Вигівська Л.М. Профілактика перинатальних ускладнень після допоміжних репродуктивних технологій / Л.М. Вигівська, В.О. Бенюк // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2015. – 2 (36). – С. 30–33.

11. Вороненко Н.Ю. Роль жирової тканини у патогенезі синдрому полікістозних яєчників / Н.Ю. Вороненко, Г.О. Ісламова, І.Ю. Ганжий // Збірник наукових праць. Асоціація акушерів-гінекологів України. – 2013. – С. 56–61.

12. Гончарук Н.П. Оптимізація підходів до розродження жінок, які завагітніли після застосування лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій / Н.П. Гончарук, Н.Р. Ковида // Здоровье женщины. – 2017. – № 4 (120). – С. 123–125.

13. Диндар О.А. Діагностичні детермінанти функціонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із ожирінням і метаболічним синдромом / О.А. Диндар, Т.Р. Никонюк // Здоровье женщины. – 2016. – № 2 (108). – С. 90–94.

14. Диндар О.А. Особливості метаболічних і гормональних порушень у жінок з метаболічним синдромом на прегравідарному етапі // Здоровье женщины. – 2017. – № 4 (120). – С. 57–61.

15. Диндар О.А. Прогнозування перинатальних ускладнень у жінок із ожирінням і метаболічним синдромом / О.А. Диндар, В.О. Бенюк, Т.Р. Никонюк // Здоровье женщины. – 2016. – № 4 (110). – С. 163–167.

16. Дука Ю.М. Особливості перебігу післяпологового періоду в залежності від маси тіла вагітної // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2015. – № 2 (36). – С. 87–91.

17. Жабченко І.А. Акушерські ризики у вагітних з ожирінням та шляхи їх мінімізації / І.А. Жабченко, Т.М. Коваленко, О.Р. Сюдмак // Здоров’я України. – К., 2016. – № 3. – С. 27–29.

18. Жабченко І.А., Бондаренко О.М., Скрипченко Н.Я. Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з лейоміомами матки та ожирінням // Збірник наукових праць «Актуальні питання медичної науки та практики». – Запоріжжя: Дике Поле, 2004. – Вип. 67, Книга 1. – С. 266–272.

19. Кабанова Н.В. Особливості патогенезу та інтенсивна терапія артеріальної гіпертензії у вагітних: Автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.01.30 / Кабанова Н.В. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. мед. акад., 2000. – 37 с.

20. Калиман В.П. Структурно-метаболические основы диагностики и коррекции гестационного и сахарного диабета / В.П. Калиман, О.А. Паламарчук // Труды Крымского гос. мед. ун-та им. С.И. Георгиевского. – 2008. – Т. 144. – Ч. IV. – С. 128–129.

21. Каминский В.В. Эпидемиология, риск для здоровья, классификация и формы распределения жировой ткани /В.В. Каминский // Ліки України. – 2005. – № 2. – С. 37–41.

22. Камінський В.В. Особливості харчування вагітних / В.В. Камінський, О.В. Швець, О.І. Гервазюк // Збірник наукових праць асоціації акушеров-гінекологів України. – 2015. – № 2 (36). – С. 117–122.

23. Ковалева Ю.В. Роль ожирения в развитии нарушений менструальной и репродуктивной функции // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2014. – Т. 14, № 2. – С. 43–51.

24. Коваленко Т.М. Фізична реабілітація при комплексному лікуванні вагітних з ожирінням. Автореф. дис… канд. мед. наук: 24.00.03.– К., 2012. – С. 36–38, 96–99.

25. Кондратюк В.К. Гіперпроліферативний синдром в гінекології та ожиріння / В.К. Кондратюк, І.М. Нікітіна, К.О. Кондратюк, Г.А. Дзюба // Репродуктивна ендокринологія. – 2016. – № 6 (32). – С. 59–61.

26. Кузин А.И. Метаболический синдром: клинические и популяционные аспекты / А.И. Кузин, Ю.А. Ленгин. – Челябинск: Издательство «ЗАО «Челябинская межрайонная типография», 2011. – 120 с.

27. Кулаков В.И., Корнеева И.Е. Современные подходы к диагностике и лечению женского бесплодия // Акушерство и гинекология. – 2002. – № 2. – С. 56–59.

28. Лубянко Е.А. Метаболический синдром: современный взгляд / Е.А. Любянко // Вестник угроведения. – 2014. – № 1 (16). – С. 154–158.

29. Меллина И.М. Ожирение. Современные представления о проблеме. Значение избыточной массы тела для течения беременности, состояние плода и новорожденного (обзор литературы) / И.М. Меллина, Л.И. Тутченко, А.А. Гудыменко // Репродуктивное здоровье женщины. – 2008. – № 1. – С. 24–28.

30. Милица К.Н. Патогистологические особенности жировой ткани подкожной жировой клетчатки и сальника у лиц с метаболическим синдромом и ожирением / К.Н. Милица, И.В. Сорокина, М.С. Мирошниченко, О.Н. Плитень // Охрана материнства и детства. – 2015. – № 2 (26). – С. 45–49.

31. Милованов А.П. Патология системы мать–плацента–плод. – М., 2005. – 230 с.

32. Наказ МОЗ України № 417 від 15.07.2011 р. «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги» – К., 2011.

33. Овчар И.В. Углеводный обмен у женщин с бесплодием и ожирением // Современные перинатальные медицинские технологии в решении проблем демографической безопасности: сб. науч. тр. – Минск: ГУ РНМБ, 2011. – С. 146–149.

34. Опришко В.И., Носивец Д.С. Инновации и тренды в клинической фармакологии вагинальных форм гестагенов // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2016. – № 5 (102). – С. 55–61.

35. Остафійчук С.О. Аналіз акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з патологічною прибавкою маси тіла // Збірник наукових праць асоціацїї акушерів-гінекологів України. – 2015. – Вип. 2 (36). – С. 180–184.

36. Паньків В.І. Ожиріння як медико-соціальна проблема / В.І. Паньків// Практ. ангіологія. – 2006. – № 4. – С. 36–42.

37. Прилепская В.Н. Ожирение в практике акушера-гинеколога /В.Н. Прилепская //Акуш. и гин. – 2013. – № 5. – С. 59–61.

38. Седлецкий Ю.И. Современные методы лечения ожирения. Руководство для врачей. – СПб.: «ЭЛБИ СПб», 2007. – С. 28–38.

39. Сидельникова В.М. Привычная потеря беременности. – М.: Триада-Х, 2006. – С. 36–39.

40. Тарасенко К.В. ТНФ-a – пусковий механізм інсулінорезистентності у вагітних жінок з ожирінням // К.В. Тарасенко // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: Поліграф плюс, 2012. – С. 397–400.

41. Тарасенко К.В. Обґрунтування метаболічної терапії акушерських ускладнень у вагітних жінок з ожирінням / К.В. Тарасенко // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2015. – Т. 7, № 3. – С. 68–78.

42. Терещенко И.В. Эндокринная функция жировой ткани и проблемы лечения ожирения // Клиническая медицина. – 2002. – № 7. – С. 9–14.

43. Фармакотерапия ожирения. Клиническое практическое руководство эндокринологического общества США // Альманах репродуктивного здоровья. – К.? 2015. – С. 196–202.

44. Филиппов О.С., Казанцева А.А. Прогностическая значимость различных методов диагностики фетоплацентарной недостаточности // Проблемы репродукции. – 2003. – № 3. – С. 44–49.

45. Чайка В.К. Особенности углеводного обмена у женщин с СПКЯ и разными типами ожирения / В.К. Чайка, А.И. Арар Фаид, О.М. Бабенко // Збірник наукових праць. Асоціація акушерів-гінекологів України. – 2012. – С. 423–425.

46. Belosi, C., Guiliani, M., Suriano, R., et al. “Diagnosis of polycystic ovary syndrome.” Minerva Ginecol 56.1 (2009): 7–13.

47. Boney C. M. Metabolic syndrome in childhood: association with birth weight, maternal obesity, and gestational diaetes mellitus / C.M. Boney, A.  Verma, R. Tucker et al. // Pediatrics. – 2005. – Vol. 115. – N 3. – P. 290–296. https://doi.org/10.1542/peds.2004-1808; PMid:15741354

48. Chu S.Y. Maternal obesity and risk of gestational diabetes mellitus: A meta-analysis / S.Y. Chu, W.M. Callaghan, S.Y. Kim, C.H. Schmid et al. // Diabetes Care. – 2007. – Vol. 6. https://doi.org/10.2337/dc06-2559a

49. Dietl J. Maternal obesity and complications during pregnancy /J. Dietl // J. Perinatal. Med. – 2005. – Vol. 33. – N 2. – P. 100–105. https://doi.org/10.1515/JPM.2005.018

50. Hajer G. Adipose tissue dysfunction in obesity, diabetes, and vascular diseases [Text] / G. Hajer, F.L.J. Visseren // European Heart Journal. – 2008. – Vol. 29. – P. 2959–2971. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehn387; PMid:18775919

51. Jevitt C. Pregnancy complicated by obesity: midwifery management / C. Jevitt // J. Midwifery Womens Health. – 2009, Nov.– Dec.; 54(6). – P. 445–451. https://doi.org/10.1016/j.jmwh.2009.02.002; PMid:19879516

52. Jungheim E.S. Weighing the impact of obesity on female reproductive function and fertility / E.S Jungheim, J.L. Travieso, M.M. Hopeman // Nutrition Reviews. – 2013. – 71. – S. 3–8. https://doi.org/10.1111/nure.12056; PMid:24147921 PMCid:PMC3813308

53. Matsumoto T, Mugishima H, Signal transduction via vascular endothelial growth factor(VEGF) receptors and their roies in atherogenesis. J/ Atheroscier. Thromb. 13(3):130-5. – 2011. https://doi.org/10.5551/jat.13.130

54. Metwally М. The impact of obesity on female reproductive function / M. Metwally, T.C. Li, W.L. Ledger // Obesity reviews. – September 2007. – Р. 515–523.

55. Norman J.E. The adverse effects of obesity on reproduction / Reproduction // 2010. – 140 (3). – P. 343–345. https://doi.org/10.1530/REP-10-0297; PMid:20802106

56. Pйter Fedorcsбk. Impact of overweight and underweight on assisted reproduction treatment / Pйter Fedorcsбk Per, Olav Dale Ritsa Storeng Gudvor, Ertzeid Sverre, BjerckeNan, Oldereid Anne K., Omland Thomas, Еbyholm Tom Tanbo // Human Reproduction. – Volume 19. – Issue 11. – November 2004. – P. 2523–2528. https://doi.org/10.1093/humrep/deh485; PMid:15319380

57. Rosmond R., Bjorntorp P. The interactions between I-Lypotha-lamic-pituitari-adrcnal axis activity, testosteronc, insulib-like growth factor I and abdominal obesity with metabolism and blood pressure in men // Int. J. Obesity. – 1998. – V. 22 – No 12. – P. 1184–1196. https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0800745

58. Wojcicki J.M. Let’s Move – childhood obesity prevention from pregnancy and infancy onward / J.M. Wojcicki, M.B. Heyman // New Engl. J. Med. – 2010. – № 362 (16). – Р. 1457–1459. https://doi.org/10.1056/NEJMp1001857; PMid:20393165 PMCid:PMC3250598