• Оварикоцеле у дитячій хірургічній практиці: сучасний стан проблеми
До змісту

Оварикоцеле у дитячій хірургічній практиці: сучасний стан проблеми

PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):81-89; doi 10.15574/PS.2016.52-53.81 
 

Оварикоцеле у дитячій хірургічній практиці: сучасний стан проблеми 
 

Шевчук Д. В., Білоченко А. М., Шевчук Л. В.

КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня», Україна

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Житомирський державний університет імені І. Франка, Україна

КУ «Житомирська центральна міська лікарня №1», Україна

Клініка «Медібор», м. Житомир, Україна


Враховуючи відсутність статистичних даних стосовно поширеності варикозного розширення вен малого таза та чітких критеріїв діагностики та лікування вказаної патології, доведений негативний вплив оварикоцеле на функцію внутрішніх статевих органів у жінок репродуктивного віку, існує необхідність у більш детальному вивченні проблеми венозного повнокров’я малого таза у дитячому віці. Поінформованість спеціалістів стосовно оварикоцеле дозволить проводити своєчасну діагностику та ефективне лікування, що призведе до зменшення кількості непотрібних лапаротомій з приводу абдомінального болю у дівчаток. Необхідно обговорювати ширше застосування малоінвазивних технологій при хірургічному лікуванні абдомінального больового синдрому у дівчаток.


Ключові слова: оварикоцеле, лапароскопія, дівчатка, дизурія.


Література

1. Баринов С. В. Варикозное расширение овариальных вен у девочек-подростков как причина обильных менструаций и хронического тазового болевого синдрома пубертатного периода / С. В. Баринов, Н. И. Павленко, А. В. Писклаков // Тезисы ІІ науч.-практ. конф. с междунар. уч. [«Национальный и международный опыт охраны репродуктивного здоровья детей и подростков»] (26–29 апреля 2016 г). – Москва, 2016. – С. 45–50. PMCid:PMC4851827

2. Григоренко А. М. Варикозне розширення вен малого тазу в структурі госпітальної гінекологічної патології / А. М. Григоренко // Таврический медико-биологич. вестн. – 2012. – Т. 15, № 2, ч. 1 (58). – С. 77–79.

3. Григоренко А. М. Хірургічне лікування овариковарикоцеле ІІІ ступеня з мінімального доступу у жінок репродуктивного віку / А. М. Григоренко, С. Б. Чечуга, Г. А. Сілін // Здоровье женщины. – 2015. – № 3 (99). – С. 53–55.

4. Жук С. І. Етіопатогенетичний підхід до консервативного лікування варикозного розширення вен малого таза у жінок / С. І. Жук, А. М. Григоренко, А. О. Шляхтіна // Здоровье женщины. – 2016. – № 5 (111). – С. 52–57.

5. Лапароскопия при хроническом тазовом болевом синдроме у девочек / А. В. Писклаков, Н. И. Павленко, В. С. Шаховал, С. В. Баринов // Российский вестн. детской хирургии, анестезиол. и реаниматол. – 2012. – Т. ІІ, № 1. – С. 60–63.

6. Мамедова Ф. Ш. Ультразвуковая диагностика варикозного расширения вен малого таза у девочек пубертатного возраста: дис. …канд. мед. наук: 14.00.19. – Москва, 2006. – 87 с.

7. Неймарк А. И. Эндоваскулярное лечение стойкой дизурии и хронических тазовых болей при варикозном расширении вен малого таза у женщин / А. И. Неймарк, Н. В. Шелковникова // Урология. – 2012. – № 4. – С. 20–24.

8. Павленко Н. И. Комплексный подход в диагностике и хирургическом лечении варикозного расширения овариальных вен у девочек-подростков: дис…. канд. мед. наук: 14.01.19 / Павленко Наталья Ивановна. – Омск, 2016.

9. Пыков М. И. Варикозное расширение вен малого таза у девочек пубертатного возраста / М. И. Пыков, Ф. Ш. Мамедова, В. И. Овчинников // Ультразвуковая и функциональная диагностика. – 2006. – № 5. – С. 54–64.

10. Сливка Е. В. Діагностика та лікування недостатності лютеїнової фази у жінок з варикозним розширенням вен репродуктивних органів малого тазу: автореф. дис. … канд. мед. наук.: 14.01.01 / Е. В. Сливка. – Вінниця, 2016. – 28 с.

11. Современный подход к диагностике и лечению оварикоцеле у девочек-подростков / Н. И. Павленко, А. В. Писклаков, И.В. Медянникова, С. В. Баринов // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 1–7. – С. 1401–1404.

12. Черепанова М. А. Диагностика и лечение варикозной болезни вен малого таза у женщин: дис. …. канд. мед. наук: 14.01.01 / М. А. Черепанова. – Москва, 2011. – 168 с.

13. A standardized ultrasound approach to pelvic congestion syndrome / N. Labropoulos, P. T. Jasinski, D. Adrahtas [et al.] // Phlebology. – 2016. – Oct. 31. pii: 0268355516677135. doi 10.1177/0268355516677135.

14. Borahay M. A. Abnormal uterine bleeding after ovarian vein embolotherapy for pelvic congestion syndrome: Case report and review of literature / M. A. Borahay, G. S. Kilic, M. C. Haver // Asian Pacific Journal of Reproduction. – 2012. – Vol. 1 (1). – Р. 60–62. https://doi.org/10.1016/S2305-0500(13)60049-4.

15. Diagnosis of Pelvic Congestion Syndrome Using Transabdominal and Transvaginal Sonography / S. J. Park, J. W. Lim, Y. T. Ko [et al.] // AJR. – 2004. – Vol. 182. – P. 683–688. https://doi.org/10.2214/ajr.182.3.1820683

16. Female «varicocele”: two cases diagnosed by labeled red blood cell angioscintigraphy and treated by percutaneous phlebography and embolization / D. Gasparini, O. Geatti, P. G. Orsolon, B. Shapiro // Clin. Nucl. Med. – 1998. – Vol. 23 (7). – Р. 420–422. https://doi.org/10.1097/00003072-199807000-00004; PMid:9676944

17. Ferreira M. Chronic pelvic pain: the role of the nutcracker syndrome / M. Ferreira, L. Lanziotti, G. Abuhadba [et al.] // J. Vasc. Bras. – 2008. – Vol. 7 (1). – Р. 76–9. https://doi.org/10.1590/S1677-54492008000100014.

18. Mathias S. D. Chronic pelvic pain: prevalence, health-related of life, and economic correlates / S. D. Mathias, M. Kuppermann, R. F. Liberman [et al.] // Obstetrics and gynecology. – 1996. – Vol. 87 (3). – P. 321–7. https://doi.org/10.1016/0029-7844(95)00458-0

19. Nascimento A. B. Ovarian Veins: Magnetic Resonance Imaging Findings in an Asymptomatic Population / A. B. Nascimento, D.G. Mitchell, G. Holland // Journal of magnetic resonance imaging. – 2002. – Vol. 15. – Р. 551–556. https://doi.org/10.1002/jmri.10098

20. Pacheco K. G. Pregnancy after Sclerotherapy and Embolization of Ovarian Varicose Veins in a Patient with Infertility and Deep Endometriosis / K. G. Pacheco, R. Fortes // Gynecol Obstet (Sunnyvale). – 2014. – Vol. 4. – P. 258. https://doi.org/10.4172/2161-0932.1000258.

21. Pacheco K. G. The Prevalence of Ovarian Varices in Patients with Endometriosis / K. G. Pacheco, M. R. F. de Oliveira // Annals of Vascular Surgery. – 2016. – Vol. 34. – P. 135–143. https://doi.org/10.1016/j.avsg.2015.12.027; PMid:27177709

22. Pournasiri Z. The Nutcracker Syndrome as a Rare Cause of Chronic Abdominal Pain: A Case Report / Z. Pournasiri // Journal of Comprehensive Pediatrics. – 2016. – Vol. 7 (3). – e39741, https://doi.org/10.17795/compreped-39741.

23. Radiologic findings of pelvic venous congestion in an adolescent girl with angiographic confirmation and interventional treatment / C. Wassong, B. Shah, M. Kanayama [et al.] // Pediatr Radiol. – 2012. – Vol. 42 (5). – Р. 636–640. https://doi.org/10.1007/s00247-011-2232-y.

24. Rozenblit A. M. Incompetent and Dilated Ovarian Veins: A Common CT Finding in Asymptomatic Parous Women / A.M. Rozenblit, Z. J. Ricci, J. Tuvia, E. S. Amis, Jr. // AJR. – 2001. – Vol. 176 (1). – Р. 119–122. https://doi.org/10.2214/ajr.176.1.1760119

25. Varicosities in an adolescent girl on laparoscopy: an unusual presentation of May–Thurner syndrome / K. Burnand, R. Lahiri, E. Petridou [et al.] // Pediatr. Surg. Int. – 2011. – Vol. 27. – Р. 1371. https://doi.org/10.1007/s00383-011-2917-1.