• Особливості вмісту плацентарного фактора росту у динаміці вагітності при синдромі затримки розвитку плода.
До змісту

Особливості вмісту плацентарного фактора росту у динаміці вагітності при синдромі затримки розвитку плода.

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.4(60):43-45;doi 10.15574/SP.2014.60.43

Особливості вмісту плацентарного фактора росту у динаміці вагітності при синдромі затримки розвитку плода.

Макаренко М. В. 
Київський пологовий будинок №5

Мета: розробити методи прогнозування і динаміку порушення плацентарного фактора росту (PLGF) при синдромі затримки росту плода (СЗРП) з метою своєчасної діагностики і профілактики даного ускладнення.

Пацієнти і методи. Проведено обстеження 304 вагітних, що були розподілені на дві групи. У I групу (контрольну) увійшли 158 вагітних, що народили здорових дітей без СЗРП, у II групу (основну) — 146 вагітних із СЗРП.

Результати. Встановлено, що у жінок із СЗРП рівень PLGF був нижчим в усіх триместрах гестації порівняно з таким у вагітних контрольної групи, але найбільш виразні зміни рівня плацентарного фактора росту у сироватці периферичної крові спостерігалися при першому ступені важкості СЗРП. Зі збільшенням ступеня важкості СЗРП зміни у змісті PLGF зменшувалися. 

Висновки. Динаміка вмісту PLGF у сироватці периферичної венозної крові при вагітності, ускладненій СЗРП, відрізняється від здорових жінок менш виразним підвищенням концентрації PLGF зі збільшенням строку гестації, що може бути додатковим прогностичним тестом загрози розвитку СЗРП.

Ключові слова: синдром задержки росту плода, плацентарный фактор росту, вагітність.

Література: 
1. Давыдов АИ, Агрба ИБ, Волощук ИН. 2012. Патогенез патологии прикрепления плаценты: роль факторов роста и других иммуногистохимических маркеров. Вопр гинекол, акушерства и перинатол. 11;1: 48—54.

2. Милованов АП, Ерофеева ЛМ, Золотухина ИА и др. 2011. Морфогенез плаценты человека в I триместре беременности. Морфология. 139;2: 72—76.

3. Стрижаков АН, Игнатко ИВ, Тимохина ЕВ, Белоцерковцева ЛД. 2012. Синдром задержки роста плода. М: 120.

4. Ходжаева ЗС, Мусиенко ЕВ, Сухих ГТ. 2011. Особенности секреции про- и антиангиогенных факторов в I триместре беременности у женщин с привычным выкидышем в анамнезе. Проблемы репродукции. 2: 30—34.

5. Merce LT, Barco MJ, Boer K et al. 2009. Intervillous and uteroplacental circulation in normal early pregnancy: a confocal lases scanning microscopical study. Am J Obst Gynecol. 200;3: 315—320.

6. Maglione D, Guerriero V, Viglietto G et al. 2012. Two alternative mRNAs coding for the angiogenic factor, placental growth factor (P1GF), are transcribed from a single gene of chromosome 14. Oncogene. 8: 925—931.

7. World Health Organization (WHO). Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Report of a WHO Consultation, part 1: diagnosis and classification of diabetes mellitus. Geneva. WHO. 2011.