• Особливості психоемоційного стану та біопродукування стрес-асоційованих гормонів у вагітних після застосування допоміжних репродуктивних технологій
ua До змісту

Особливості психоемоційного стану та біопродукування стрес-асоційованих гормонів у вагітних після застосування допоміжних репродуктивних технологій

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):118–121; doi 10.15574/HW.2018.132.121

Вигівська Л. М. , Усевич І. А. , Майданник І. В. , Олешко В. Ф.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

У статті наведені результати проспективного клініко-параклінічного обстеження жінок з обтяженим безплідністю анамнезом, вагітність у яких настала у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).

Мета дослідження: вивчення у динаміці вагітності особливостей психоемоційного стану та концентрації стрес-асоційованих гормонів у сироватці крові у вагітних після використання ДРТ для вдосконалення тактики антенатального спостереження та профілактики акушерських і перинатальних ускладнень.

Матеріали та методи. До основної групи увійшли 80 вагітних з безплідністю ендокринного генезу, у яких вагітність настала у результаті застосування лікувальних циклів ДРТ, до контрольної – 50 першовагітних жінок із самостійним заплідненням, узяті у довільному порядку клініко-статистичного та лабораторно-інструментального дослідження. У вагітних досліджуваних груп з метою визначення психоемоційного стану у режимі скринінгу проводили клінічне інтерв’ю шляхом заповнення анкет, які включали складові питання тестів Спілбергера у модифікації Ю.Л. Ханіна та «Тест відношення вагітної» за методикою І.В. Добрякова.

У динаміці вагітності визначали концентрацію пролактину (ПРЛ) та кортизолу (К) імуноферментним методом на апараті Рідер-MSR-1000 з використанням тест-систем виробництва фірми ООО «Хема-Медика» (Росія).

Результати. Для вагітних з безплідністю в анамнезі властивий стан хронічного стресу. За результатами тесту Спілбергера у модифікації Ю.Л. Ханіна у кожної другої вагітної основної групи реєстрували високий рівень реактивної і у кожної четвертої – особистісної тривожності. Майже 90% вагітних після застосування ДРТ притаманна наявність патологічного психологічного компонента гестаційної домінанти (ПКГД), серед яких тривожний і депресивний тип фіксували у кожної шостої та дванадцятої вагітної відповідно. Отримані дані підтверджуються результатами дослідження рівнів К і ПРЛ. Для жінок з безплідністю в анамнезі й вагітністю, яка є результатом застосування лікувальних циклів ДРТ, притаманне підвищення концентрацій стрес-асоційованих гормонів – К та ПРЛ, що є однією з причин ускладненого перебігу вагітності й потребує обґрунтованої патогенетичної корекції.

Заключення. Для жінок, вагітність у яких настала у результаті застосування лікувальних циклів ДРТ, притаманний високий рівень особистісної і реактивної тривожності та ПКГД, які підтверджують наявність нервово-психічних і аферентних порушень. Підвищення концентрації стрес-асоційованих гормонів є однією з причин ускладненого перебігу вагітності й потребує обґрунтованої патогенетичної корекції.

Ключові слова: вагітність, безплідність, допоміжні репродуктивні технології, психологічний статус, кортизол, пролактин.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Адамов М.М. Вагітність і пологи після застосування допоміжних репродуктивних технологій, виконаних за відсутності та наявності маткових труб / М.М. Адамов // Здоровье женщины. – 2011. – № 5. – С. 159–160.

2. Александрова Н.В. Преждевременные роды при беременности, наступившей с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Пути профилактики / Н.В. Александрова, О.Р. Баев, Т.Ю. Иванец // Акушерство и гинекология – 2012. – № 4 (2). – С. 33–38.

3. Анчева І.А. Психопрофілактика стресу під час вагітності та пологів / І.А. Анчева // Здоровье женщины – 2017. – № 5 (121). – С. 32–34.

4. Астахов В.М. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок зі змішаною інфекцією генітального тракту в анамнезі / В.М. Астахов, А. Билим // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2011. – № 3. – С. 85–89.

5. Астахов В.М. Психологическое сопровождение беременных в современных условиях // В.М. Астахов, О.В. Бацилева, И.В. Пузь // Здоровье женщины. – 2014. – № 4 (90). – С. 58–61.

6. Бесплодный брак: практ. руководство / под ред. чл.-кор. НАМН Украины, проф. В.К. Чайки. – Донецк: ЧП «Лавис», 2012. – 384 c.

7. Вдовиченко Ю.П. Поддержка беременности и родов в условиях социальных стрессов / Ю.П. Вдовиченко, С.И. Жук, О.Д. Щуревская // Методические рекомендации. – 2014. – 64  с.

8. Вигівська Л.М. Стан системи гемостазу та ендотеліального статусу у вагітних після застосування ДРТ / Л.М. Вигівська, Т.Р. Никонюк, Т.В. Ковалюк, Л.Д. Ластовецька // Зб. пр. Асоціації акушерів-гінекологів України. – 2016. – № 2. – С. 109–114.

9. Володин Н.Н. Перинатальная психология и психиатрия. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 364 с.

10. Грищенко М.Г. Патогенетичні основи вдосконалення допоміжних репродуктивних технологій у жінок, які перенесли хронічні запальні захворювання органів малого таза: Автореф. дис. … д-ра мед. наук: спец. 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» / М.Г. Грищенко. – Х., 2011. – 34 с.

11. Дерманова И.Б. Исследование тревожности (Ч.Д. Спилбергер, адаптация Ю.Л. Ханин). Диагностика эмоционально-нравственного развития. – СПб, 2002. – С. 124–126.

12. Добряков И.В. Психологическая диагностика в перинатальной психологии. Диагностика в медицинской (клинической) психологии: современное состояние и перспективы / И.В. Добряков, В.Н. Прохоров, О.В. Прохорова // Коллективная монография. – 2016. – С. 118–132.

13. Довжикова И.В. Кортизол при беременности (обзор литературы) / И.В. Довжикова // Бюл. ВСНЦ СО РАМН. – 2010. – № 6 (I). – С. 226–229.

14. Забаровская З.В. Нарушения углеводного обмена во время беременности. Гормонально-метаболические изменения при физиологически протекающей беременности. Эндокринологическая помощь и принципы обучения беременных женщин при нарушениях углеводного обмена / З.В. Забаровская // БГМУ. – 2010. – № 1. – 142 с.

15. Керимли Л.М. Прогностическая роль изменений молекулярного полиморфизма пролактина во время беременности: Автореф. дис. … канд. мед. наук: спец. 14.01.01 «Акушерство и гинекология». – 2012. – 26 с.

16. Лесовська С.Г. Стан впровадження допоміжних репродуктивних технологій в Україні / С.Г. Лесовська // Слово о здоровье. – 2017. – № 8. – С. 12–16.

17. Майдан І.С. Психоемоційні порушення у жінок як предиктор розвитку непліддя / І.С. Майдан // Слово о здоровье. – 2017. – № 12. – С. 41–44.

18. Татарчук Т.Ф. Лечение стресс-индуцированной недостаточности лютеиновой фазы / Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей // Здоровье женщины. – 2016. – № 3. – С. 18–22.

19. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2015 рік / за ред. В.В. Шафранського; МОЗ України; ДУ «УІСД МОЗ України». – К., 2016. – 452 с.

20. Dodic M. Programming effects of short prenatal exposure to cortisol / M. Dodic, V. Hantzis, J. Duncan, S. Rees еt al // The FASEB Journal. – 2002. – № 16 (9). – С. 1017–1026. https://doi.org/10.1096/fj.01-1045com; PMid:12087063

21. Michael A.E. Potential significance of physiological and pharmacological glucocorticoids in early pregnancy / A.E. Michael, A.T. Papageorghiou // Human Reproduction Update. – 2008. – № 14 (5). – С. 497–517. https://doi.org/10.1093/humupd/dmn021; PMid:18552168