• Особливості перебігу затяжних жовтяниць новонароджених та можливості їх медикаментозної корекції
До змісту

Особливості перебігу затяжних жовтяниць новонароджених та можливості їх медикаментозної корекції

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.1(81):46-51; doi 10.15574/SP.2017.81.46

Яблонь О. С., Заїчко Н. В., Мазур О. Г.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна

Мета — вивчити особливості перебігу затяжних жовтяниць новонароджених та можливості медикаментозної корекції препаратом на основі урсодезоксихолевої кислоти (УДХК).

Пацієнти і методи. Було обстежено 42 дитини (29 хлопчиків і 13 дівчаток) із затяжною жовтяницею новонароджених. До основної групи увійшло 22 дітей, які в комплексному лікуванні отримували препарат УДКХ. Групу порівняння склали 20 дітей, які отримували лише базисне лікування — фототерапію. Ефективність проведеного лікування оцінювали за біохімічними показниками крові (загальний білірубін і його фракції, печінкові трансамінази), рівень альфа-фетопротеїну, епідермального фактору росту сироватки крові визначали імуноферментним методом.

Результати. Усі діти народилися доношеними. Середній вік при госпіталізації дітей основної групи склав 20,8±1,9 доби, групи порівняння — 22±1,5 доби. В основній групі непрямий білірубін був вищим на 35 мкмоль/л, але достовірних відмінностей між групами за рівнем непрямого білірубіну на початку лікування не було — 286±14,3 мкмоль/л і 250±16,4 мкмоль/л (р>0,05) відповідно. Середні показники непрямого білірубіну після проведеного курсу лікування достовірно зменшилися в обох групах, водночас в основній групі зниження сягало 49%, в групі порівняння зниження білірубіну було на 30%. Також відмічались ознаки неонатального холестазу: у кожної п'ятої дитини підвищені рівня прямого білірубіну, у кожної третьої дитини підвищені рівні печінкових трансаміназ. У дітей, залучених у дослідження, показники АФП і ЕФР були підвищеними і достовірно не відрізнялись: АФП в основній групі був 834±28 нг/мл, у групі порівняння — 809±26 нг/мл(р>0,05); ЕФР в основній групі — 651±57,2 нг/мл, у групі порівняння — 714±27 нг/мл (р>0,05). У дітей, які отримували в комплексному лікуванні препарат УДХК (УкрлівR суспензія), відбувалось достовірне зниження, в середньому на 50%, показників АФП і ЕФР сироватки крові.

Висновки. Застосування препарату УДХК у дітей із затяжною жовтяницею та/або ознаками неонатального холестазу скорочує тривалість жовтяничного забарвлення, призводить до більш швидкого зниження загального білірубіну (у 1,3 рази) та показників АФП і ЕФР сироватки крові на 50%, а також скорочення часу перебування в стаціонарі на три доби.

Ключові слова: затяжна жовтяниця, неонатальний холестаз, альфа-фетопротеїн, епідермальний фактор росту, білірубін, урсодезоксихолева кислота, новонароджені.

Література

1. Амзаракова Т. Ф. Выявление факторов риска затяжного течения неонатальных желтух / Т. Ф. Амзаракова, А. К. Душина // В мире научных открытий. — 2010. — № 4 (10), Ч. 9. — С. 95—98.

2. Белоусов Ю. В. Синдром холестаза у детей / Ю. В. Белоусов // Здоров'я України. — 2011. — № 17 (270). — С. 52—54.

3. Клименко Т. М. Опыт применения урсодезоксихолиевой кислоты у новорожденных с холестазом / Т. М. Клименко, О. Ю. Карапетян, О. С. Каратай // Сучасна педіатрія. — 2012. — № 6 (46). — С. 90—92.

4. Шабалов Н. П. Неонатология : учебное пособие: в 2 т. / Н. П. Шабалов. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : МЕДпресс-информ, 2009. — Т. ІІ. — С. 108—161.

5. Шадрін О. Г. Шляхи оптимізації терапії пролонгованої кон'югаційної жовтяниці в дітей грудного віку / О. Г. Шадрін, Н. Ф. Чернега // Здоров’я дитини. — 2015. — № 6 (66). — С. 19—22.

6. Эль-Рафе Н. Роль урсодезоксихолевой кислоты в лечении холестаза у детей / Н. Эль-Рафе, Ф. Готтранд // Consilium medicum Ukraine. — 2008. — № 10. — С. 20—22.

7. Characteristics of auditory brain stem response in neonatal hyperbilirubinemia induced by different causes / Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou, Jing Wai Ke Za Zhi [et al.] // Pediatr Res. — 2011. — Vol. 46 (3). — P. 190—194.

8. Kumral A. Breast milk jaundice correlates with high levels of epidermal growth factor / A. Kumral, N. Duman // Pediatr. Res. — 2009. — Vol. 66 (2). — P. 218—221. https://doi.org/10.1203/PDR.0b013e3181ac4a30; PMid:19617811

9. Manganaro R. Serum alpha-fetoprotein (AFP) levels in breastfed infants with prolonged indirect hyperbilirubinemia / R. Manganaro, L. Marseglai, C. Mami // Early Human Development. — 2008. — Vol. 84. — P. 487—490. https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2008.01.005; PMid:18276085

10. Najati N. Underlying etioilogies of prolonged icterus in neonates / N. Najati, M. Gharebagi, F. Mortazavi // Pac. J. Biol. Sci. — 2010. — Vol. 13 (14). — P. 711—714. https://doi.org/10.3923/pjbs.2010.711.714

11. Natural history and predictive risk factors of prolonged unconjugated jaundice in the newborn / M. Narasimhappa, P. Kumar, V. Sundaram [et al.] // Pediatrics International. — 2010. — Vol. 52. — P. 769—772. https://doi.org/10.1111/j.1442-200X.2010.03170.x; PMid:20497361

12. Neonatal jaundice, autism, and other disorders of psychological development / R. D. Maimburg, B. H. Bech, M. Vaeth [et al.] // Pediatrics. — 2010. — Vol. 126 (5). — P. 872—878. https://doi.org/10.1542/peds.2010-0052; PMid:20937652

Зміст журналу Текст статті