• Особливості перебігу вагітності, пологів, стану плода й новонародженого у вагітних–переміщених осіб (Ретроспективний аналіз)

Особливості перебігу вагітності, пологів, стану плода й новонародженого у вагітних–переміщених осіб (Ретроспективний аналіз)

HEALTH OF WOMAN. 2018.3(129):83–88; doi 10.15574/HW.2018.129.88

Жабченко І. А. , Корнієць Н. Г. , Тертична-Телюк С. В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України», м. Київ
ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне

Найменш дослідженою проблемою сучасного акушерства є психологічний стан під час вагітності та пологів у жінок, що зазнали впливу негативних подій сьогодення, зокрема військової агресії, адже саме гормони стресу зумовлюють зрив адаптації, метаболічні розлади і, як наслідок, активацію інфекцій та хронічних захворювань.
Мета дослідження: вивчення особливостей перебігу вагітності і пологів, стану плода і новонародженого у вагітних–переміщених осіб (ВПО) для розроблення удосконаленого способу профілактики акушерських і перинатальних ускладнень у таких жінок.
Матеріали та методи. Для досягнення поставленої мети проведений ретроспективний клініко-статистичний аналіз 225 історій вагітності й пологів ВПО (основна група) і 51 вагітної (контрольна група), які постійно проживають на підконт-рольній Україні території й не перебували в зоні бойових дій під час досліджуваної гестації. Жінки основної та контроль­ної груп знаходились на розродженні у пологових відділеннях центральних міських багатопрофільних лікарень міст Білокуракіне та Рубіжне Луганської області у 2014–2017 рр.
Результати. Вагітність у ВПО перебігає на тлі максимального психоемоційного напруження і стресу, що зумовлює розвиток ускладнень під час гестації та пологів.
Факторами ризику щодо маніфестації ускладнень під час вагітності є: порушений психоемоційний статус жінки, висока інфекційна захворюваність у період пубертату, наявність хронічних соматичних захворювань і високий рівень запальних захворювань жіночої статевої сфери.
У переважної більшості ВПО типовим є розвиток плацентоасоційованих гестаційних ускладнень: загрози раннього і пізнього мимовільного аборту, передчасних пологів, раннього гестозу, плацентарної дисфункції, а також залізодефіцитної анемії.
Для породілей основної групи притаманні під час пологів ускладнення, що пов’язані з порушенням регуляції пологового акту: передчасний та ранній розрив амніотичного міхура, слабкість пологової діяльності і травми м’яких пологових шляхів, що зумовлює зростання питомої ваги ускладнених пологів до 20,3% і оперативного розродження шляхом кесарева розтину до 23,6%.
Новонароджені від матерів–вимушено переміщених осіб мали нижчу на 217 г середню масу тіла при народженні, а в стані асфіксії різного ступеня тяжкості народилася кожна 11-а дитина. У 34,8% новонароджених від матерів–вимушено переміщених осіб фіксували патологічний перебіг раннього неонатального періоду, що потребувало спостереження на ІІ рівні виходжування новонароджених і вимагало додаткових матеріальних витрат з боку родини.
Заключення. На етапі прегравідарної підготовки у жінок–переміщених осіб доцільно забезпечити повноцінну психологічну підтримку і планове лікування хронічних екстрагенітальних захворювань. Профілактичні заходи під час вагітності мають передбачати корекцію розладів психоемоційного стану і розвиток плацентоасоційованих ускладнень.
Ключові слова: вагітність, пологи, ускладнення, психоемоційні розлади, вимушено переміщені особи.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Абдурахманов Ф.М. Влияние психоэмоционального стресса на течение и исходы беременности / Ф.М. Абдурахманов, И.М. Мухамадиев, З.Х. Рафиева, А.В. Надырова // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2008. – № 3. – С. 38–41.

2. Айламазян Э.К. Акушерство. Национальное руководство / Э.К. Айламазян, В.И. Кулаков, В.Е. Радзинский, Г.М. Савельева. – М.: Изд-во ГЭОТАР-медиа, 2009. – 1200 с.

3. Білко Т.М. Вплив нутрієнтного стану харчового раціону на імунний стан слизових у жінок / Т.М. Білко, О.С. Ахтемійчук // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – № 1. – С. 71–76.

4. Венцківська І.Б. Клініко-лабораторні прояви імунологічних механізмів передчасних пологів / І.Б. Венцківська, О.С. Загородня // Актуал. питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013 – № 1. – С. 100–102.

5. Веропотвелян П.Н. Иммунологические и инфекционные аспекты невынашивания беременности // П.Н. Веропотвелян, Н.П. Веропотвелян, Л.А. Тарасова, В.Н. Кроча // Жіночий лікар. – 2009. – № 4. – С. 16–19.

6. Громова А.М. Внутрішньоутробне інфікування як причина передчасних пологів / А.М. Громова, Н.І. Мітюніна, В.В. Талаш // Зб. наук. пр. пленуму Асоціації акушерів-гінекологів України (додаток). – К., 2012. – С. 19–21.

7. Давыдова Ю.В. Профилактика перинатальных инфекций и их последствий у беременных / Ю.В. Давыдова // Репродукт. эндокринология. – 2013. – № 3. – С. 17–33.

8. Дикке Г. Профилактика потери беременности и преждевременных родов у женщин групп риска / Г. Дикке // З турботою про жінку. – 2014. – № 2. – С. 28–32.

9. Добряков И.В. Перинатальная психология / И.В. Добряков // Питер: СПб. – 2010. – 272 с.

10. Дубоссарская Ю.А. Оптимизация тактики ведения беременности с целью профилактики преждевременных родов / Ю.А. Дубоссарская, В.В. Лебедюк // Здоровье женщины. – 2016. – № 2. – С. 20–27.

11. Жук С.И. Особенности течения беременности и родов у женщин–вынужденных переселенок / С.И. Жук, О.Д. Щуревская // Здоровье женщины. – 2016. – № 2. – С. 16–18.

12. Жук С.І. Психосоціальні аспекти загрози передчасних пологів / С.І. Жук, О.Д. Щуревська // Здоровье женщины. – 2016. – № 6. – С. 86–89.

13. Забаровская З.В. Нарушения углеводного обмена во время беременности. – Минск: БГМУ, 2010 – Ч. І. Гормонально-метаболические изменения при физиологически протекающей беременности. Эндокринологическая помощь и принципы обучения беременных женщин при нарушениях углеводного обмена. – 142 с.

14. Игитова М.Б. Прогнозирование, диагностика и лечение осложнений гестации у женщин с высоким перинатальным риском: Автореф. дисс. … д-ра мед. наук: спец. 14.01.01 «Акушерство и гинекология» / М.Б. Игитова. – М., 2010. – 41 с.

15. Коваленко В.М. Стрес і хвороби системи кровообігу: посібник / В.М. Коваленко, В.М. Корнацький. – К., 2015. – 354 с.

16. Краснопольский В.И. Заболевания щитовидной железы и беременность (акушерские и перинатальные аспекты) / В.И. Краснопольский, В.А. Петрухин, Ф.Ф. Бурумкулова // Всероссийская конференция с международным участием «Клиническая морфология щитовидной железы». – Белгород, 2004. – С. 51–53.

17. Кушаковский М.С. Аритмии сердца (Расстройства сердечного ритма и нарушения проводимости. Причины, механизмы, электрокардиографическая и электрофизиологическая диагностика, клиника, лечение): Руководство для врачей. – 3-е изд., испр. и доп. / М.С. Кушаковский. – СПб.: ООО «Издательство Фолиант», 2007. – 672 с.

18. Лиманская А.Ю. Анемия хронического заболевания в клинике экстрагенитальной патологии / А.Ю. Лиманская, Ю.В. Давыдова, А.А. Огородник // Здоров’я України. – 2017. – № 2 (26). – С. 54–55.

19. Малкоч А.В. Железодефицитные состояния и железодефицитная анемия у женщин детородного возраста / А.В. Малкоч, Л.А. Анастасевич, Н.Н. Филатова // Репродуктивная эндокринология. – 2013. – № 5 (13). – С. 22–27.

20. Мальгина Г.Б. Перинатальные проблемы, связанные с психоэмоциональным стрессом при беременности и их коррекция / Г.Б. Мальгина, Е.Г. Ветчанина, Т.А. Пронина // Материалы Всероссийской конференции с международным участием «Перинатальная психология и медицина». – Иваново, 2001. – С. 35–38.

21. Медведь В.І. Вибрані лекції з екстрагенітальної патології вагітних / В.І. Медведь. – К., 2010. – 239 с.

22. Медведь В.И. Основные вопросы экстрагенитальной патологии / В.И. Медведь // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2011. – № 6 (46). – С. 5–11.

23. Мельниченко Г.А. Заболевания щитовидной железы во время беременности: диагностика, лечение, профилактика: пособие для врачей / Г.А. Мельниченко, В.В. Фадеев, И.И. Дедов. – М.: МедЭкспертПресс, 2003. – 48 с.

24. Наказ МОЗ України № 417 від 15.07.2011 р. «Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні».

25. Наказ МОЗ України № 709 від 02.11.2015 р. «Залізодефіцитна анемія».

26. Наказ МОЗ України від 27.12.2006 р. № 906 «Перинатальні інфекції».

27. Наказ МОЗ України від 27.12.2011 р. № 977 «Кесарів розтин».

28. Панченко Л.А. Герпес. Роль в патологии человека. Противовирусные препараты / Л.А. Панченко. – Харьков: Планета-Принт, 2014. – 204 с.

29. Подольський Вл.В. Аборт та його наслідки для репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку / Вл.В. Подольський // Здоровье женщины. – 2013. – № 10 (86). – C. 32–34.

30. Профилактика репродуктивных потерь на ранних и поздних сроках беременности: материалы науч.-практ. конф. Судак, 3–5 мая 2012 г. // Здоровье женщины. – 2012. – № 8. – С. 16–21.

31. Пути снижения репродуктивных потерь. Итоги XIII Всерос. форума «Мать и дитя» // Репродукт. эндокринология. – 2013. – № 1. – С. 95–97.

32. Ройтберг Г.Е. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система / Г.Е. Ройтберг, А.В. Струтынский. – М.: «Бином», 2007. – 856 с.

33. Сергієнко Л.Ю. Екзогенний стрес-індуктор порушення харчової поведінки та ожиріння в нащадків гестаційно стресованих матерів / Л.Ю. Сергієнко, О.В. Перець, Т.В. Бондаренко, Г.М. Черевко // Международный эндокринологический журнал. – 2013. – № 6 (54). – С. 178–179.

34. Фадеев В.В. По материалам клинических рекомендаций по диагностике и лечению заболеваний щитовидной железы во время беременности и в послеродовом периоде Американской тиреоидной ассоциации / Перевод и комментарии В.В. Фадеева // Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2012. – Т. 8, № 1. – С. 7–18.

35. Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease during Pregnancy and the Postpartum / E.K. Alexander, E.N. Pearce, G.A. Brent et al. // Thyroid. – 2017. – Mar, 27 (3). – Р. 315–389. https://doi.org/10.1089/thy.2016.0457; PMid:28056690