• Особливості формування психомовленнєвого розвитку та біологічного віку дітей зі спастичним церебральним паралічем
ua До змісту

Особливості формування психомовленнєвого розвитку та біологічного віку дітей зі спастичним церебральним паралічем

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.6(62):45–47;doi 10.15574/SP.2014.62.45

Особливості формування психомовленнєвого розвитку та біологічного віку дітей зі спастичним церебральним паралічем

Абраменко В. В. 
Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України, м. Київ

Мета: дослідити особливості психомовленнєвого розвитку, біологічного віку та їх динаміку у дітей зі спастичною формою церебрального паралічу (СЦП) з 4-місячного віку до 6-ти років життя.

Пацієнти і методи. Під динамічним спостереженням знаходились дві групи дітей: 1-ша (основна) — 46 дітей з СЦП; 2-га (контрольна) — 40 неврологічно здорових дітей.

Результати. У дітей з СЦП, окрім м'язово-тонічних та рухових змін, спостерігалися значно нижчі показники психомовленнєвого розвитку, ніж у неврологічно здорових дітей (Р<0,001). Сильніше при СЦП були порушені ті показники психомовленнєвого розвитку, які фізіологічно повинні формуватися пізніше. Суттєві відхилення у термінах прорізування зубів свідчать, що у дітей з ЦСП спостерігається затримка розвитку організму у цілому, а не лише психомовленнєвого розвитку.

Висновки. Суттєвий дефіцит формування психомовленнєвих функцій у дітей з ДЦП вимагає перегляду, обґрунтування, концептуальної розробки і впровадження патогенетичних підходів до їх лікування і реабілітації.

Ключові слова: дитячий церебральний параліч, спастичний церебральний параліч, психомовленнєвий розвиток, біологічний вік.

Література: 
1. Аналіз роботи дитячої неврологічної служби за 2012 рік, головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Дитяча неврологія». МОЗ України №04.04.42/23498. http://www.moz.gov.ua.

2. Байжанов ББ, Худайбердиева ХА. 1982. Роль состояния периферического артикуляционного аппарата в нарушении развития речи у детей, больных ДЦП. Материалы конф, посв. 50;летию ин-та. Ташкент: 148—150.

3. Барашнев ЮИ. 2001. Перинатальная неврология. М, Триада-Х: 638.

4. Качесов ВА. 2005. Основы интенсивной реабилитации. ДЦП. С-Петербург, ЭЛБИ-СПб: 74—76.

5. Качесов ВА. 1997. Ускорение прорезывания молочных зубов как критерий успешной реабилитации у детей с детским церебральным параличом. Материалы науч конф, посвященной 850-летию г. Москвы. Актуальные вопросы охраны здоровья крупного города. Москва, 4 сент. 1997 г. М: 28.

6. Корчагина ВВ. 1995. Состояние полости рта у детей, страдающих ДЦП, спиномозговыми грыжами и миопатиями. Автореф. дис. канд. мед. наук. М: 21.

7. Лильин ЕТ, Гордеева ЕН, Дмитриева ЛА. 2002. Стоматологические аспекты детского церебрального паралича: обзор. Стоматология. 6: 61—65.

8. Палкин ИИ, Ильина СН, Файнпггейн МИ. 1975. Состояние зубов и полости рта у детей, страдающих церебральными параличами. Санаторно-курортное лечение ДЦП. Калуга: 118—119.

9. Шамансуров ШШ, Зиямухамедова НМ, Саидазизова ШХ, Гулямова МК. 2007. Параклинические показатели больных с задержкой психомоторного развития различного генеза. Актуал пробл детской неврологии и использование новых технологий в диагностике неврологических заболеваний. Сб тез науч-практ конф. Ташкент: 129—130.

10. Персин ЛС, Косырева ТФ. 1996. Оценка гармоничного развития зубочелюстной системы. М, Центр—Ортодент: 45.

11. Попович ИФ. 1971. Оценка состояния зубов у детей с ДЦП. Детский церебральный паралич. М: 71.

12. Рзаева ТА, Елизарова ВМ. 1992. Состояние зубочелюстной системы у детей раннего возраста с поражением ЦНС. Профилактика и лечение основных стоматологических заболеваний. Тез докл. Ижевск: 14.

13. Стародубцева РС. 1974. О гипоплазии зубов детей с церебральными параличами. Матер 1-го съезда стоматологов Казахстана. Алма-Ата: 87—89.

14. Стародубцева РС. 1972. Состояние зубов у детей с ДЦП. Дис. канд. мед. наук. Алма-Ата: 191.

15. Студеникин ВМ. 2009. Развитие мальчиков и девочек первых трех лет жизни: «общее» или «свое». Акт вопр разв детей. 5: 19—30.

16. Сухорукова ВЭ. 1963. Состояние полости рта у больных детскими церебральными параличами. Тез докл 33-й науч-практ конф врачей Евпаторийского курорта. Евпатория: 118.

17. Физиология роста и развития детей и подростков (теоретические и клинические вопросы). Практич. рук-во. Под ред. АА Баранова, ЛА Щеплягиной. 2-е изд, перераб и доп. 1. М, ГЭОТАР-Медиа. 2006: 414.

18. Хачатрян ЛГ, Студеникин ВМ, Маслова ОИ. 2003. Психомоторное развитие здоровых детей грудного и раннего возраста и методика их осмотра (справочное пособие для врачей). Под ред. АА Баранова. М: 26.

19. Шамансуров ШШ, Байжанов ББ. 1983. Аномалии прикуса при поражении ЦНС у детей. Перинатальная неврология. Казань: 157—158.

20. Шамансуров ШШ, Реджабоева МЗ. 2008. Клинико-нейро-визуализационные показатели в диагностике задержки психомоторного развития у детей первых лет жизни. Матер IV съезда неврологов Узбекистана. Неврология. 3—4: 180.

21. Шамансуров ШШ, Студеникин ВМ. 2010. Неврология раннего детства. Ташкент, Полиграфический творческий дом «O-QITUVCHI»: 14—15.