• Оптимізація терапії патології гепатобіліарної системи у дітей

Оптимізація терапії патології гепатобіліарної системи у дітей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.3(91):112-118; doi 10.15574/SP.2018.91.112

Шадрін О. Г., Шутова О. В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ
Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Мета — вивчити ефективність застосування комбінації аргініну та бетаїну (Бетаргін) при лікуванні захворювань біліарного тракту (БТ), що супроводжуються синдромом біліарного сладжу (БС), у дітей.

Матеріали і методи. Під спостереженням перебувало 30 дітей віком 5–18 років з функціональними розладами БТ. Вивчалися клініко-анамнестичні дані, результати динамічної ехохолецистографії, біохімічного дослідження сироватки крові. Усі пацієнти отримували комплексну терапію за протоколом та додатково аргінін-бетаїновий комплекс Бетаргін курсом один місяць.

Результати. Спостереження у динаміці лікування показало зменшення проявів клінічних симптомів, позитивні зміни показників ліпідного спектра сироватки крові та стану органів БТ за даними ультразвукового дослідження.

Висновки. Патогенетичні механізми формування БС при гепатобіліарній патології пов'язані з порушеннями обміну ліпідів жовчі, що корелює з дисліпідемією сироватки крові. Введення до схеми лікування Бетаргіну дозволяє корегувати дисліпідемічні зміни та зменшити БС.

Ключові слова: біліарний тракт, функціональні розлади, діти, лікування, Бетаргін.

Література

1. Алмакаева ЛГ, Литвнова ЕВ. (2011). Аргинин и его применение в медицине и фармации. Ліки України. 1(5): 23—26.

2. Березенко ВС, Михайлюк ХЗ, Диба МБ, Ткалик ОМ. (2014). Причини розвитку, діагностика та підходи до лікування стеатозу печінки та неалкогольного стеатогепатиту у дітей. Современная педиатрия. 4(60): 119—125. doi 10.15574/SP.2014.60.119

3. Гаценко ВП, Атькова ЕР, Иванченкова РА. (2011). Целесообразность комплексного подхода при коррекции липидных нарушений у больных желчнокаменной болезнью и холестерозом желчного пузыря. Лечащий врач. 7: 15–19.

4. Денисова МФ, Чернега НВ, Музыка НН. (2015). Бетаргин® в комплексном лечении ацетонемического синдрома у детей. Современная педиатрия. 2(66): 92—97. https://doi.org/10.15574/SP.2015.66.92

5. Лаврова АЕ, Варначёва ЛН, Шабунина ЕИ, Колесов СА, Коркоташвили ЛВ, Быстранова ДВ, Дмитриева ГВ. (2014). Особенности нарушений липидного обмена у детей с гепатобилиарной патологией. Вопросы современной педиатрии. 13(2): 107—111.

6. Тюрюмин ЯЛ, Шантуров ВА, Тюрюмина ЕЭ. (2012). Физиология обмена холестерина (обзор). Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2(84); ч. 1: 153—158.

7. Уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення. (2013). Наказ МОЗ України № 59 від 29.01.2013. http://www.moz.gov.ua/docfiles/dod59_2_2013.pdf.

8. Шадрин ОГ, Шутова ЕВ. (2015). Оценка показателей аполипопротеинов АPO-А1, АPO-В, АPO-Е и их взаимосвязь с фенотипом АPO-Е у детей с желчнокаменной болезнью. East European Scientific Journal. 4; ч. 1: 149–153.

9. Шутова ЕВ. (2012). Современные направления совершенствования диагностики, профилактики, патогенетической коррекции холестеринового холелитиаза в детском возрасте. Современная педиатрия. 1(41): 110—113.

10. Щербинина МБ. (2012). Желчнокаменная болезнь: терапевтические аспекты. Монография. Киев: Медкнига.

11. Banim PJ, Luben RN, Bulluck H et al. (2011). The aetiology of symptomatic gallstones quantification of the effects of obesity, alcohol and serum lipids on risk. Epidemiological and biomarker data from a UK prospective cohort study (EPIC-Norfolk). Eur J Gastroenterol Hepatol. 23; 8: 733—740. https://doi.org/10.1097/MEG.0b013e3283477cc9; PMid:21623190

12. EASL Clinical Practice Guidelines on the prevention, diagnosis and treatment of gallstones. European Association for the Study of the Liver (EASL) (2016). J Hepatol. 65; 1: 146—181. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2016.03.005.

13. Espinosa-Saavedra D, Flores-Calderon J, Gonzalez-Ortiz B, Rodriguez-Gonzalez P. (2014). Characteristics of pediatric patients with biliary lithiasis. Immediate post-operative evolution. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 52; Sup 2: 74—77.

14. Jolliffe CJ, Janssen I. (2007). Development of agespecific adolescent metabolic syndrome criteria that are linked to the Adult Treatment Panel III and International Diabetes Federation criteria. J Am Coll Cardiol. 49(8): 891-989814. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2006.08.065.

15. Kim SK, Seo JM, Chae YR, Jung YS, Park JH, Kim YC. (2009, Feb). Alleviation of dimethylnitrosamine-induced liver injury and fibrosis by betaine supplementation in rats. Chem. Biol. Interact. 177(3): 204-11. doi 10.1016/9j.cbi.2008.09.021.

16. Manal F Abdelmalek, Schuyler O Sanderson, Paul Angulo et al. (2009). Betaine for Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Resultsof a Randomized Placebo-Controlled Trial. Hepatology. 50: 1818—1826. https://doi.org/10.1002/hep.23239; PMid:19824078

17. Nissinen MJ, Pakarinen MP, Gylling H, Koivusalo A. (2013, Nov 1-2). Cholesterol and non-cholesterol sterols in serum and gallstones interfere with pathogenesis of pediatric gallstone disease: poster presentations 1310. Hepatology. 58; 4; Sup 1. Abstracts of the 64th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases: the Liver Meeting 2013, Washington, D.C., US: 844A.

18. Rahilly-Tierney CR, Arnett DK, North KE et al. (2011). Apolipoprotein ε4 polymorphism does not modify the association between body mass index and high-density lipoprotein cholesterol: a cross-sectional cohort study. Lipids Health Dis.10. https://doi.org/10.1186/1476-511X-10-167; PMid:21939561 PMCid:PMC3187732.

19. Stinton LM, Shaffer EA. (2012). Epidemiology of gallbladder disease: cholelithiasis and cancer. Gut Liver. 6; 2: 172–187. https://doi.org/10.5009/gnl.2012.6.2.172; PMid:22570746 PMCid:PMC3343155

20. Svensson J, Makin E. (2012). Gallstone disease in children. Semin Pediatr Surg. 21; 3: 255-265. https://doi.org/10.1053/j.sempedsurg.2012.05.008; PMid:22800978

21. Ueland PM. (2011). Choline and betaine in health and disease. J Inherit Metab Dis. 34: 3—15. https://doi.org/10.1007/s10545-010-9088-4.