• Оптимізація процесів розумової працездатності та пам’яті у школярів 
ua До змісту Повний текст статті

Оптимізація процесів розумової працездатності та пам’яті у школярів 

 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):129-134;doi 10.15574/PP.2016.65.129 
 

Оптимізація процесів розумової працездатності та пам'яті у школярів 

Камінська Т. М., Муквіч О. М., Пінчук Л. П.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ 
 

Мета — підвищити процеси розумової працездатності, антиоксидантний та детоксикаційний ефекти у школярів різних регіонів проживання шляхом застосування препарату бурштинової кислоти.

 

Пацієнти та методи. Дослідження проведено у 3 групах по 30 дітей 7–10 років, які приймали препарат бурштинової кислоти протягом 1 місяця: 1-ша — селищ Ірпінського регіону; 2-га — промислового міста; 3-тя — м. Києва.

 

Результати. До призначення курсу препарату, який містить бурштинову кислоту, кількість пропущених днів у школі з приводу гострих та рекурентних респіраторних інфекцій протягом місяця до реабілітації становила: у 1-й групі 7,4±1,5 дня; у 2-й групі — 8,8±1,9 дня; у 3-й групі — 5,6±0,7 дня. Після прийому препарату частота захворюваності достовірно знизилася і дорівнювала: у 1-й групі — 1,4±0,2 дня; у 2-й групі — 1,8±0,2 дня; у 3-й групі — 1,2±0,1 дня. Препарат добре переносився дітьми, побічної дії не відмічено. Відбулося поліпшення показників оперативної зорової пам'яті та оперативної змістовної пам'яті у всіх групах дітей. Під впливом препарату достовірно змінилися показники системи відновленого глютатіону, зменшилася активність супероксиддисмутази, підвищилася антиокислювальна активність. Виявлене зниження вмісту глютатіон-S-трансферази в сироватці крові вказало на підвищення детоксикаційної функції печінки.

 

Висновки. Виражена детоксикаційна дія бурштинової кислоти та її здатність активувати функціональні процеси та розумову працездатність дають змогу рекомендувати застосування її препаратів школярам для поліпшення успішності в школі, пам'яті та працездатності курсами щорічно.

 

Ключові слова: школярі, розумова працездатність, пам'ять, бурштинова кислота.

 

Література:

1. Заікіна Г.Л. Оцінка впливу інформаційного навантаження на психофізіологічні властивості школярів / Г.Л. Заікіна, І.О. Калиниченко // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. — Т. 5, Вип. 8 [за ред. академіка С.Д. Максименка]. — Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. — С. 50—59.

2. Иванова И.В. Состояние здоровья и социально-психологические особенности учащихся школ разного типа / И.В. Иванова, Н.Л. Черная, Е.И. Сенягина // Российский педиатрический журнал. — 2010. — № 2. — С. 53—55.

3. Калиниченко І.О. Аналіз адаптаційних можливостей і фізичної підготовленості дітей середнього та старшого шкільного віку/ І.О. Калиниченко, Л.В. Квашніна // Перинатология и педиатрия. — 2008. — № 1. — С. 60—65.

4. Оцінка стану здоров'я школярів загальноосвітніх навчальних закладів різного типу / І.О. Калиниченко, О.В. Стеценко, Н.М. Стеценко, Т.В. Стефаник // Вісник СумДУ. Серія 172 «Медицина». — 2012. — № 1. — С. 172—177.

5. Конвенція про права дитини. Резолюція 44/25 Генеральної Асамблеї ООН, від 20 листопада 1989 року та набула чинності 2 вересня 1990 року. Ратифікована Постановою Верховної Ради України № 789ХІІ (78912) від 27 лютого 1991 року та набула чинності для України 27 вересня 1991 року.

6. Сохранение здоровья школьников путем оптимизации их обучения / В.Р. Кучма, М.И. Степанова [и др.] // Российский педиатрический журнал. — 2011. — № 3. — С. 42—46.

7. Аналіз та тенденції захворюваності дитячого населення України / Р.О. Мойсеєнко, Я.І. Соколовська, Т.К. Куличицька, Т.М. Бухановська // Современная педиатрия. — 2010. — № 3. — С. 13—17.

8. Мойсеєнко P.O. Частота та структура захворюваності дітей в Україні та шляхи її зниження / Р.О. Мойсеєнко // Современная педиатрия. — 2009. — № 2 (24). — 10 с.

9. Пащенко К.Ю. Порушення амінокислотнотного обміну у дітей при вроджених і набутих вадах кишечника за наявності не функціонуючої кишки / К.Ю. Пащенко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2014. — Т. IV, № 2 (12). — С. 76—79.

10. Полька Н.С. Удосконалення медико-профілактичного забезпечення дітей у загальноосвітніх навчальних закладах — вимога часу / Н.С. Полька, С.В. Гозак, Т.В. Станкевич // Довкілля та здоров'я. — 2009. — № 1. — С. 52—54.

Зміст журналу Текст статті