• Оптимізація діагностики і тактики ведення вагітних з доброякісними пухлинами та пухлиноподібними утвореннями яєчників
ua До змісту

Оптимізація діагностики і тактики ведення вагітних з доброякісними пухлинами та пухлиноподібними утвореннями яєчників

HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):63–65; doi 10.15574/HW.2017.123.63

Бойко В. І., Сухоставець Н. П. 
Медичний інститут Сумського державного університету МОН України

Мета дослідження: оптимізація діагностики та тактики ведення вагітності у жінок з доброякісними пухлинами та пухлиноподібними утвореннями яєчників шляхом удосконалення діагностичних та лікувально-профілактичних заходів.
Матеріали та методи. Обстежено 129 пацієнток у різні терміни вагітності, з яких у 104 були діагностовані доброякісні пухлини та пухлиноподібні утворення яєчників.
Результати. Клінічний перебіг вагітності у жінок з доброякісними пухлинами та пухлиноподібними новоутвореннями яєчників характеризується високою частотою загрози переривання у І (49,7%) та ІІ триместрах (50,8%). Рівень інших ускладнень залежить від тактики ведення, причому він значно вище у разі відмови жінок від оперативного лікування та їхнього консервативного ведення: плацентарна дисфункція – 44,0% та 16,2% відповідно; дистрес плода – 30,0% та 6,7%; розродження шляхом операції кесарева розтину – 33,3% та 10,8%; порушення постнатальної адаптації новонароджених – 9,5% та 6,8% відповідно.
Заключення. Удосконалений та впроваджений алгоритм ведення жінок з доброякісними пухлинами та пухлиноподібними новоутвореннями яєчників дозволяє покращити акушерські та перинатальні наслідки розродження жінок групи високого ризику.
Ключові слова: доброякісні пухлини та пухлиноподібні утворення яєчників, вагітність, тактика ведення.

Література:
1. Левашова И.И., Логутова Л.С., Попов А.А., 2010. Акушерская тактика при сочетании беременности с опухолями яичников // Материалы 11 Российского форума «Мать и дитя»: Москва: 80–81.

2. Логутова Л.С., Попов А.А., Левашова И.И., 2009. Беременность и опухоли яичников // Вестник Российской ассоциации акушеров-гинекологов: 3: 14–17.

3. Мананникова Т.Н., Логутова Л.С., Буянова С.Н., 2010. Проблемы репродукции при сочетании беременности с опухолями яичников // Медико-социальные аспекты репродуктивного здоровья женщин.-Москва: Academia: 139–141.

4. Островерха М.Р., 2013. Диагностика и лечение доброкачественных опухолей яичников при беременности // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: Зб.наук.праць: вип.19: Київ–Луганськ:132–135.

5. Островерха М.Р., 2013. Тактика ведення вагітності у жінок із доброякісними пухлинами яєчників // Зб. наук. праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика: вип. 22: кн. 3: 68–72.

6. Попов А.А., Левашова И.И., Логутова Л.С., 2016. Лапароскопия в акушерстве // Лапароскопия и гистероскопия в диагностике и лечении гинекологических заболеваний: М.: 33–34.

7. Романенко Т.Г., Островерха М.Р., 2014. Профилактика акушерских и перинатальных осложнений у женщин, прооперированных по поводу доброкачественных кист яичников во время беременности // Здоровье женщины: 2: 47–50.