• Оцінка показників ультразвукового дослідження у жінок з пролапсом статевих органів і нетриманням сечі після проведеного лікування

Оцінка показників ультразвукового дослідження у жінок з пролапсом статевих органів і нетриманням сечі після проведеного лікування

HEALTH OF WOMAN. 2017.9(125):88–91; doi 10.15574/HW.2017.125.88

Люлько А. О.
ДУ «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України»

Мета дослідження: визначення норми УЗ-показників і їхньої динаміки у післяопераційний період у пацієнток після корекції пролапсу органів малого таза (ПОМТ) і стресового нетримання сечі (СНС).
Матеріали та методи. Проведено обстеження 85 пацієнток, у яких виявлені ПОМТ і СНС. Жінки були розподілені на групи відповідно до стадії ПОМТ і СНМ: 2-а група – 32 пацієнтки з ПОМТ І та ІІ стадії і СНМ 2а, 2б типів легкого та середнього ступеня тяжкості; 3-я група (основна) – 53 пацієнтки з ПОМТ III і IV стадії і СНМ 3-го типу середнього та тяжкого ступеня. Пацієнткам даної групи у подальшому було проведено оперативне лікування згідно з патентом на корисну модель № 109201.
Основна (3-я) група включала: 3.1 групу – 28 жінок з ПОМТ III і IV стадії і СНМ 3-го типу середнього та тяжкого ступеня без затримки сечовипускання; 3.2 групу – 25 жінок з ПОМТ III і IV стадії і СНМ 3-го типу середнього та тяжкого ступеня із затримкою сечовипускання (хронічною або гострою). Обстежено 15 жінок без скарг, які увійшли у контрольну групу (1-а група).
Результати. Вивчення УЗ-показників у динаміці після проведення лікування у жінок з ПОМТ і СНМ дозволило визначити терміни відновлення анатомічного положення органів малого таза, оцінити ефективність проведеного лікування і реабілітації жінок.
Заключення. Згідно з отриманими даними, у разі збільшення заднього уретровезікального кута більше 114° на тлі ПОМТ і СНС консервативне лікування даної патології недоцільно. Після проведення оперативного лікування з приводу ПОМТ і СНС встановлено, що УЗ-показники нормалізуються через 24 міс.
Ключові слова: пролапс органів малого таза, нетримання сечі, УЗ-показники.

Література:

1. Пролапс тазовых органов у женщин: этиология, патогенез, принципы диагностики: пособие для врачей / В.Ф. Беженарь [и др.]; под ред. Э.К. Айламазяна. – СПб.: Изд-во Н-Л, 2010. – 48 c.

2. Гинекология: национальное руководство / под общ. ред. В.И. Кулакова, И.Б. Манухина, Г.М. Савельевой. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 1088 с.

3. Перинеология: Болезни женской промежности в акушерско-гинекологических, сексологических, урологических, проктологических аспектах / под. ред. В.Е. Радзинского. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. – 336 с.: ил., табл.

4. Ультразвуковая диагностика пролапса гениталий и недержания мочи у женщин / М.А. Чечнева [и др.]; под общ. ред. В.И. Краснопольского. – М.: МЕДпресс-информ, 2016. – 136 с.: ил.

5. Bai S.W. Pelvic organ prolapse and connective tissue abnormalities in Korean women / S.W. Bai, B.H. Choe, J.Y. Kim, K.H. Park // J. Reprod Med. – 2002. – Vol. 47, № 3. – P. 231–234. PMid:11933689

6. Hendrix S.L. Pelvic organ prolapse in the Women’s Health Initiative: gravity and gravidity / S.L. Hendrix, A. Clark, I. Nygaard, A. Aragaki, V. Barnabei // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2002. – Vol. 186. – Р. 1160–1166. https://doi.org/10.1067/mob.2002.123819; PMid:12066091

7. Incontinence: 5th International Consultation on Incontinence / ed. by P. Abrams, L. Cardozo, S. Khoury, A. Wein // Paris, France: Health Publications, 2013. – 1880 р.

8. Palm S. Pelvic Organ Prolapse: The Silent Epidemic / S. Palm. – Strategic Book Publishing, 2012. – 76 p.