• Оцінка ефективності мінералокорекції в дітей із різним ступенем контролю бронхіальної астми 
ua До змісту

Оцінка ефективності мінералокорекції в дітей із різним ступенем контролю бронхіальної астми 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.2(58):85-89; doi 10.15574/PP.2014.58.85

Оцінка ефективності мінералокорекції в дітей із різним ступенем контролю бронхіальної астми 
 

Литвинець Л. Я.

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна 
 

Мета — навести результати оцінки біоелементного статусу в дітей із різним ступенем контролю бронхіальної астми. 
 

Пацієнти та методи. Проведено комплексне обстеження 107 дітей із бронхіальною астмою різного ступеня контрольованості, які знаходились на стаціонарному лікуванні в алергологічному відділенні обласної дитячої лікарні м. Івано-Франківська, та проаналізовано особливості стану мікро- та макроелементного забезпечення в них. 
 

Результати. У дітей із неконтрольованою бронхіальною астмою виявлено найнижчий вміст цинку та магнію, з чим може бути пов'язане зниження антиоксидантного захисту ферментативних систем і спотворення адекватної відповіді організму на дію алергенів. При визначенні вмісту міді та кальцію в крові дітей, хворих на бронхіальну астму, встановлено наявність вираженої гіперкупремії та гіперкальціємії (РN<0,05), причому найвиразніші зміни зафіксовано в дітей із неконтрольованим варіантом. Удосконалена терапія бронхіальної астми із включенням до комплексу лікування Крапель Береш Плюс характеризувалася ефективною корекцією біоелементного статусу. Зокрема, під впливом такого терапевтичного комплексу вірогідне знижувався вміст кальцію та міді, а також підвищувався — магнію та цинку в дітей із бронхіальною астмою. Причому ступінь динаміки показників біоелементного статусу чітко визначався ступенем контролю над захворюванням. 
 

Висновки. Проведене дослідження допомагає з нових позицій уточнити та поглибити знання патогенезу бронхіальної астми, розширити можливості удосконалення її діагностики й терапії. 
 

Ключові слова: бронхіальна астма, діти, есенціальні елементи, Краплі Береш Плюс. 
 

Література:

1. Горинова ЮВ, Симонова ОИ. 2012. Метаболизм цинка в эпителии и при воспалении в дыхательных путях: основные механизмы и клинические мишени. Рос педиатрический журнал. 1: 35—38.

2. Громов ИА, Намазова-Баранова ЛС, Торшхоева РМ. 2008. Обеспеченность витаминами и минеральными веществами детей с аллергическими заболеваниями в современных условиях. Педиатрическая фармакология. 5(3): 76—81.

3. Журавлева ЛВ, Бобронникова ЛР. 2012. Варианты коррекции биоэлементных нарушений у пациентов с гипертонической болезнью. Укр мед часопис. 3: 75—77.

4. Волосовец АП, Кривопустов СП, Черний ЕФ и др. 2012. К вопросу о роли цинка в клинической педиатрии. Дитячий лікар. 5(18): 37—39.

5. Каладзе НН, Бабак МЛ. 2009. Физиологическая роль ионов магния в организме человека и патогенетические проявления его дефицита. Современная педиатрия. 6(28): 147–153.

6. Коржинський ЮС, Лісний АЄ. 2009. Роль цинку в нормі та при патології. Здоровье ребенка. 1(16): 67—69.

7. Нагорна НВ, Дубова ГВ. 2009. Екологія та патологія органів дихання у дітей: медико-соціальні аспекти. Здоровье ребенка. 4(19): 37—40.

8. Нагорная НВ, Дубовая АВ. 2010. Возможность коррекции минерального дисбаланса у детей, живущих в экологически неблагоприятных условиях. Современная педиатрия. 6(34): 54—59.

9. Одинець ЮВ, Головачова ВО, Зовський ВМ. 2011. Вміст хімічних елементів у крові та волоссі дітей, хворих на хронічний пієлонефрит та дизметаболічну нефропатію. Современная педиатрия. 3(37): 155—156.

10. Охотникова ЕН, Шарикадзе ЕВ. 2012. Особенности неотложной терапии синдрома бронхиальной обструкции у детей раннего возраста. Здоровье ребенка. 4(39): 85—92.

11. Алексеева АА, Намазова-Баранова РМ, Вишнева ЕА и др. 2010. Применение современных витаминно-минеральных комплексов у детей с аллергическими болезнями. Вопросы современной педиатрии. 9;3: 126—130.

12. Алексеева АА, Намазова-Баранова ЛС, Торшхоева РМ и др. 2010. Применение современных витаминно-минеральных комплексов у детей с аллергическими болезнями. Вопросы современной педиатрии. 9;3: 126—130.

13. Сенаторова ГС, Цюра ОМ. 2009. Роль мікроелементів у перебігу рецидивуючого обструктивного бронхіту в дітей раннього віку. Здоровье ребенка. 2(17): 45—48.

14. Сміян ОІ, Слива ВВ, Мощич ОП. 2011. Аналіз вмісту окремих есенціальних мікроелементів при гострих обструктивних бронхітах у дітей раннього віку. Педіатрія, акушерство та гінекологія. 6: 38—42.

15. Сміян ОІ, Курганська ВО, Мощич ОП. 2011. Концентрація цинку, міді, магнію та кальцію в сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму, та її залежність від ступеня тяжкості захворювання. Педіатрія. 5: 7—10.

16. Вильмс ЕА, Турчанинов ДВ, Боярская ЛЯ и др. 2010. Состояние минерального обмена и коррекция микроэлементозов у детей дошкольного возраста в крупном промышленном центре Западной Сибири. Педиатрия журн им. ГН Сперанского. 1(89): 81—86.

17. Талашова СВ. 2011. Применение витаминно-минеральных комплексов у детей в России и США. Педиатрическая фармакология. 4;7: 81—86.

18. Щербань НГ, Мясоедов ВВ, Шевченко ЕА. 2010. Биохимические аспекты донозологической диагностики преморбидных состояний организма. Укр мед альманах. 5;13: 228—231.

19. Mascitelli L, Pezzetta F, Goldstein MR. 2010, Feb. Body iron stores and gender differences in risk factors for coronary heart disease. Maturitas. 65(2): 149—160.

20. Renz H, Conrad M, Brand R. 2011. Allergic diseases, genenvironment interactions. Allergy. 66;95: 10—12.

21. Rink L, Kirchner H. 2008. Zinc-altered immune function and cytokine production. J Nutr. 130: 1407—1411.

22. Robert F, Lemanske J, Willam W. 2010. Asthma: Clinical expression and molecular mechanisms. The Journal of Allergy and Clinical Immunology. 125;2: 95—102.

23. Hot PG, Rowe J, Kusel M et al. 2010. Toward improved prediction of risk for atopy and asthma among preschooler: a prospective cohort study. Allergy Clin Immunol. 125: 653—659.

24. Yrantham-Mc Yregar SM, Ani CC. 2009. The role of micronutrients in psychomotor and congnitive development. Brit Med Bull. 55;3: 511—527.