• Мастодинія у контексті захворювань грудних залоз у жінок репродуктивного віку: комплексний підхід до діагностики та корекції
До змісту

Мастодинія у контексті захворювань грудних залоз у жінок репродуктивного віку: комплексний підхід до діагностики та корекції

HEALTH OF WOMAN. 2016.6(112):36–40; doi 10.15574/HW.2016.112.36 
 

Мастодинія у контексті захворювань грудних залоз у жінок репродуктивного віку: комплексний підхід до діагностики та корекції 
 

Сюсюка В. Г., Нерянов К. Ю., Кир’якова П. Є., Мусін І. І., Биков О. Л.

Запорізький державний медичний університет

Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9

Лікувально-діагностичний центр «ЮЛІС», м. Запоріжжя 
 

Мета дослідження: оцінювання ефективності комплексного лікування дисгормональних захворювань грудних залоз (ДЗГЗ), які супроводжуються мастодинією, у жінок репродуктивного віку.


Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 82 жінки у віці від 23 до 45 років із дисгормональними захворюваннями грудної залози (ДЗГЗ), які супроводжувалися мастодинією. Діагноз встановлено на підставі скарг, клінічного обстеження грудних залоз, інструментальних і клініко-лабораторних методів дослідження (ультразвукове дослідження, аспіраційна біопсія, білатеральна мамографія). Оцінювання проявів мастодинії проводили за візуально-аналоговою шкалою болю (ВАШ) у балах. Діагностику рівня тривожності проведено шляхом тестування за методикою Спілберга–Ханіна. Усі пацієнтки отримували Вітокан (Fita®) по 30 крапель 3 рази на день за 20–30 хв до прийому їжі у поєднанні з місцевою терапією трансдермальним 1% гелем (Прожестожель), який містить мікронізований прогестерон (Besins Healthcare). Тривалість лікування склала 3 міс. Комплекс обстеження проводили у динаміці лікування через 1–3–6 міс.


Результати. За результатами роботи центру було відзначено, що дифузні ДЗГЗ займали лідируюче положення серед всієї патології грудних залоз, досягаючи 45–47%. Усі жінки групи дослідження скаржилися на циклічний біль (мастодинію), який мав двосторонній характер і з’являвся за 8–10–12 днів до менструації. Під час пальпації у жінок відзначені дифузні ущільнення та болісність. За даними ультразвукового дослідження грудних залоз виявлено, що дифузна фіброзно-кістозна гіперплазія з переважанням кістозного компонента мала місце у 47,6% жінок, і її діагностували найчастіше. Комбіноване використання препаратів Прожестожель і Вітокан сприяла значному зниженню проявів мастодинії у 76,8% жінок вже протягом першого місяця динамічного спостереження та у 95% – протягом наступних 3 міс. Результати оцінювання ситуативної тривожності констатували статистично достовірне зниження її рівня після проведеної терапії, що сприяло поліпшенню настрою. Проведене дослідження дозволило встановити, що для характеристики ефективності лікування усі об’єктивні методи обстеження пацієнток з мастодинією мають другорядне значення. Провідним чинником є суб’єктивна оцінка, заснована на скаргах пацієнтки.


Заключення. Висока ефективність комбінованого використання препаратів Прожестожель і Вітокан, яка характеризується позитивним впливом на клінічну картину і підтверджена як об’єктивними, так і інструментальними методами дослідження, а також її вплив на психоемоційний фон (зниження рівня тривожності), відсутність будь-яких негативних реакцій і добра переносимість, дає підставу для впровадження запропонованої схеми у лікування дисгормональних захворювань грудних залоз.


Ключові слова: дисгормональні захворювання грудних залоз, мастодинія, лікування, фітотерапія, прогестерон, Прожестожель, Вітокан.


Література

1. Аксель ЕМ. 2006. Злокачественные новообразования молочной железы: состояние онкологической помощи, заболеваемость и смертность. Маммология 1:9–13.

2. Вибрані лекції з клінічної онкології: навч. посібник. За ред. акад. НАМН України проф. ГВ Бондаря і проф. СВ Антіпової. Луганськ, ВАТ «Луганська обласна друкарня». 2009:560.

3. Ефименко ОА. 2010. Ранняя диагностика и профилактика дисгормональных заболеваний молочной железы – основы предупреждения онкологической патологии. Здоров’я України 1:82–83.

4. Клиническая маммология. Современное состояние проблемы. Под ред. ЕБ Камповой-Полевой, СС Чистякова. М, ГЭОТАР-Медиа. 2006:512.

5. Коган ИЮ, Мусина ЕВ. 2009. Гестагенные контрацептивы и мастопатия. Журнал акушерства и женских болезней LVIII;6:70–75.

6. Коган ИЮ. 2010. Мастопатия: новые подходы к диагностике и патогенетической терапии. Журнал акушерства и женских болезней LIX;1:66–70.

7. Котенко К. 2012. Рак молочной железы: будет ли современное лечение доступно в Украине? Здоровье Украины. Онкология 1(20):31.

8. Литвиненко АА. 2013. Рак грудной железы: лечение, реабилитация и первые шаги в прогнозировании рисков. Здоровье женщины 8(84):173–177.

9. Нейштадт ЭЛ, Воробьева ОА. 2003. Патология молочной железы. СПб, Фолиант:208.

10. Овсянникова ТВ. 2008. Дисгормональная патология молочных желез – взгляд гинеколога. Доброкачественные заболевания молочных желез. Клинические лекции. М:22–38.

11. Білинський БТ, Володько НА, Гнатишак АІ, Галай ОО та ін. 2004. Онкологія: підручник. За ред. проф. БТ Білинського. К, Здоров’я:528.

12. Веропотвелян ПН, Веропотвелян НП, Сидак АЕ и др. 2010. Развитие молочных желез и лечение фиброзно-кистозной мастопатии у юных и молодых женщин. Жіночий лікар 4:46–50.

13. Райгородский ДЯ. 2002. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. уч. пособие. (Ред.-сост.). Самара, БАХРАХ-М:672.

14. Рощина ГФ. 2010. Молочная железа: возрастные особенности, заболевания и тактика лечения. Медицинские аспекты здоровья женщины. Сборник рекомендаций:162–182.

15. Татарчук ТФ, Ефименко ОА. 2009. Гормональные и негормональные аспекты дисгормональных заболеваний молочных желез. Здоровье женщины 10(46):50–54.

16. Татарчук ТФ, Ефименко ОА. 2012. Гормональные и негормональные аспекты дисгормональных заболеваний молочных желез. Здоровье женщины 12(73):34–36.

17. Татарчук ТФ, Ефименко ОА, Тутченко ТН. 2009. Мастодиния на фоне хронического стресса у женщин активного репродуктивного возраста. Здоровье женщины 10(46):50–54.

18. Татарчук ТФ, Калугина ЛВ, Ефименко ОА. 2012. Опыт лечения масталгии у пациенток с дисгормональными заболеваниями молочной железы. Репродуктивная эндокринология 3(5):63–68.

19. Чистяков СС, Гребенникова ОП, Шикина ВЕ. 2003. Комплексное лечение фиброзно-кистозной болезни. РМЖ. 11:666–670.

20. Татарчук ТФ, Ефименко ОА, Васильченко ЛА, Яроцкая НВ. 2010. Энзимотерапия в лечении циклической мастодинии у женщин с дисгормональными заболеваниями молочных желез. Здоровье женщины 5(51):58–61.

21. Geneviиve Plu-BureauMonique G Lк, Regine Sitruk-Ware, Jean-Christophe Thalabard. 2006. Cyclical mastalgia and breast cancer risk: results of a French cohort study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 15(6):1229–31. http://dx.doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-05-0745; PMid:16775187

22. Khan SA, Apkarian AV. 2002. Mastalgia and breast cancer: a protective association? Cancer Detect Prev. 26(3):192–6. http://dx.doi.org/10.1016/S0361-090X(02)00065-X