• Маркери дисфункції ендотелію у вагітних з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок
До змісту

Маркери дисфункції ендотелію у вагітних з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок

HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):75–77; doi 10.15574/HW.2017.120.75

Бенюк В. О., Коваль С. Д., Курочка В. В., Ковалюк Т. В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Мета дослідження: оцінювання впливу комплексної терапії на показники дисфункції ендотелію гомоцистеїну (ГЦ) та фібронектину (ФН) у вагітних з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок (ВХВНК).

Матеріали та методи. Проведено визначення показників ГЦ та ФН у 80 вагітних з ВХВНК у ІІІ триместрі вагітності до та після лікування. Основна група – 42 вагітні з ВХВНК, які отримували комплексну терапію у терміні 30–36 тиж (препарат з ангіопротекторною дією, прямий антикоагулянт; градуйована еластична компресія; флавоноїд з імунотропною дією); група порівняння – 38 жінок з ВХВНК, які отримували місцево гепариновмісний мазевий препарат. У групу контролю увійшли 50 вагітних без ВХВНК.

Результати. Під час аналізу концентрації ГЦ у плазмі крові у вагітних з ВХВНК підвищення його рівня виявляли у 38% пацієнток основної групи і 28,9% – групи порівняння; у групі контролю – лише у 2%. В основній групі вміст ФН був підвищений у 69%; у групі порівняння – у 71% пацієнток; у групі контролю – лише у 6%. Проведене оцінювання маркерів дисфункції ендотелію у досліджуваних груп після лікування. Уміст ГЦ знизився в 1,7 разу в основній групі та лише в 0,8 разу – у групі порівняння. Середній рівень ФН в основній групі знизився на 31,2 % у порівнянні з вихідними даними; у групі порівняння його рівень зменшився лише на 12,2%.

Заключення. Отже, було виявлено у ІІІ триместрі у вагітних з ВХВНК статистично достовірно високі показники рівнів гомоцистеїну (ГЦ) та фібронектину (ФН) у порівнянні з групою контролю. Зниження рівня ГЦ в 1,7 разу та вмісту ФН у плазмі крові у 1,5 разу свідчить про позитивний стабілізувальний вплив на ендотелій судин запропонованої нами комплексної терапії.

Ключові слова: варикозна хвороба вен нижніх кінцівок, гомоцистеїн, фібронектин, комплексна терапія.

Література:
1. Агеева М.И. Допплерометрические исследования в акушерской практике. – М.: Видар, 2008. – 112 с.

2. Демидов Б.С. Клиническое значение допплерометрии в диагностике и прогнозировании плацентарной недостаточности во втором и третьем триместрах беременности: Автореф. дисс….  канд. мед. наук. – М., 2000. – 18 с.

3. Неймарк А.И. Дифференцированный подход к лечению варикозного расширения вен малого таза у женщин / А.И. Неймарк, А.А. Карпенко, Н.В. Шелковникова, Т.С. Таранина // Ангиология и сосуд. хирург. – 2007. – Т. 13, № 3. – С. 79–84.

4. Зубарев А.Р. Ультразвуковая диагностика заболеваний вен нижних конечностей / Зубарев А.Р., Богачев И.Ю., Митьков В.В. – М., 2009. – 104 с.

5. Маркин Л.Б. Кардиотокографические исследования при плацентарной дисфункции // Здоровье женщины. – 2009. – № 2. – С. 16–18.

6. Проскурякова О.В. Допплерография в гинекологии /Под ред. Зыкина Б.И., Медведева M.B. – М., 2009. – 133–144 с.

7. Медведь В.І. Топічна терапія варикозної хвороби та хронічної венозної недостатності у вагітних / В.І. Медведь, О.О. Данилків // Репродуктивное здоровье женщины. – 2007. – № 5. – С. 62–64.

8. Scuitetus A.H. The pelvic venous syndromes: analysis of our experience with 57 patients / A.H. Scuitetus, J.L. Villavicencio, D.L. Gillespie  // J.Vasc. Surg. – V. 36, № 5. – 2002. – P. 881–888. https://doi.org/10.1067/mva.2002.129114

Зміст журналу Текст статті