• Кутометрія груднини та пригруднинних ділянок у діагностиці та лікуванні кільоподібної деформації грудної клітки у дітей

Кутометрія груднини та пригруднинних ділянок у діагностиці та лікуванні кільоподібної деформації грудної клітки у дітей

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):41-45; doi 10.15574/PS.2018.60.41

Сасюк А. І., Погорілий В. В., Лойко Є. Є., Конопліцький В. С., Конопліцький Д. В.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Україна

З метою удосконалення діагностики кільоподібної деформації грудної клітки (КДГК) запропонований метод визначення величини кута відхилення груднини та пригруднинних ділянок відносно горизонтального рівня. Вимірювання проводились за розробленою схемою, з вказаними анатомічними орієнтирами для даного дослідження. Кут відхилення груднини та пригруднинних ділянок визначався за допомогою маятникового кутоміра. Нормальні значення величини даного кута були встановлені на основі обстеження 668 здорових дітей віком від 3 до 18 років. Аналіз отриманих даних засвідчив, що величина даного кута не залежить від віку та статі дітей, проте змінюється залежно від типу будови тіла дитини.

Ключові слова: кільоподібна деформація грудної клітки; кут відхилення груднини, діти, тип будови тіла.

Література

1. Судейкина OA. (2005). Новый метод хирургического лечения килевидной деформации грудной клетки у детей. Москва: 102.

2. Хаспеков ДВ, Судейкина ОА, Щитинин ВЕ. (2005). Метод хирургической коррекции килевидной деформации грудной клетки у детей. Детская хирургия. 2: 28–32.

3. Чеботарьова ВД, Майданник ВГ. (1999). Пропедевтична педіатрія. Київ: 578.

4. Шамик ВБ. (2002). О классификации и исходах торакопластики врожденной килевидной деформации грудной клетки. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 1: 52–56.

5. Fonkalsrud EW, Anselmo DM. (2004). Less extensive technigues for repair of pectus carinatum: the undertreated chest deformity. J Am Coll Surg.198: 898–905.

6. Pedersen T, Pilegaard HK. (2008). Surgical correction of pectus carinatum. Ugeskr Laeger. 70 (36): 2769–2772.

7. Saxena AK. (2005). Pectus excavatum, pectus carinatum and other forms of thoracic deformities. J Indian Assoc Pediatr Surg. 10:147–157.

Стаття надійшла до редакції 04.03.2018 р., прийнята до друку 23.08.2018 р.