• Критерії діагностики та особливості лікувальної тактики при інвагінації кишечника у дітей
До змісту

Критерії діагностики та особливості лікувальної тактики при інвагінації кишечника у дітей

PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):42-50; doi 10.15574/PS.2016.52-53.42 
 

Критерії діагностики та особливості лікувальної тактики при інвагінації кишечника у дітей 
 

Стахов В. В. 
Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня, Україна


Мета: покращити результати лікування дітей з інвагінацією кишечника (ІК) шляхом розробки диференційно-діагностичних критеріїв оцінки ступеня ішемії кишки, обґрунтування раціональної тактики лікування та удосконалення хірургічних технологій.


Пацієнти і методи. В основу роботи покладені результати лікування 196 дітей з ІК у хірургічному відділенні Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні в період з 2006 по 2015 роки. Пацієнтів розподілили на дві групи: група дослідження (89 пацієнтів) та група порівняння (107 пацієнтів).


Результати. Атиповість клінічної картини у вигляді відсутності двох і більше симптомів інвагінації зустрічається у 27,27% випадків при І стадії, у 14,81% при ІІ стадії, у 9,52% при ІІІ стадії та у 8,33% при IV стадії. Найбільшу діагностичну чутливість та прогностичну цінність серед консервативних методів дослідження при ІК має УЗД ОЧП та ДС з КДК (92,31%). З метою верифікації стадії ІК розроблено систему бальної оцінки її ступеня, за допомогою якої систематизовано основні прогностичні показники УЗД ОЧП та ДС з КДК. Розроблений та впроваджений спосіб лікування ІК у дітей із застосуванням лапароскопії у комплексі з допплерографічним контролем. На основі проведеного дослідження встановлено показання до застосування консервативних та оперативних методів лікування ІК у дітей. З усіх хворих консервативну дезінвагінацію проведено у 115 (58,67%), у 21 (10,71%) пацієнта проведено лапароскопічну дезінвагінацію, у 60 (30,61%) пацієнтів – лапаротомічну.


Висновки. Визначення стадії ІК за допомогою бальної системи оцінки дозволило зменшити кількість лапаротомічних оперативних втручань з 48,60% у групі порівняння до 11,59% у групі дослідження, кількість післяопераційних ускладнень – з 13,08% до 4,49%, знизити рівень післяопераційної летальності з 4,67% (5 хворих) у групі порівняння до 1,12% (1 хворий) у групі дослідження.


Ключові слова: інвагінація кишечника, діти, діагностика, лікування.


Література

1. Беляев М. К. Инвагинация кишок у детей: расширение показаний к консерватианому лечению: автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.00.35 / Беляев Михаил Константинович ; Новокузнецкий ГИУВ. – Москва, 2004. – 192 с.

2. Гриценко Є. М. Об’єктивізація критеріїв дезінвагінації при консервативному лікуванні інвагінації кишечника у дітей / Є. М. Гриценко , М. І. Гриценко // Хірургічні аспекти захворювань кишечника у дітей: матеріали наук.-практ. симп. – Чернівці, 2008. – С. 13–14.

3. Инвагинация кишечника: можно ли проводить консервативное лечение независимо от длительности заболевания / Морозов Д. А., Городков С. Ю., Филиппов Ю. В., Староверова Г. А. // Российский вестн. детской хирургии, анестезиол. и реаниматол. – 2012. – Т. II, № 4. – С. 17–20.

4. Катько В. А. Инвагинации кишечника у детей: гидростатическая клизма под сонографическим контролем – основной метод консервативного лечения или альтернативный? / В. А. Катько // Хирургия Восточная Европа. – 2012. – № 1. – С. 88–99.

5. Кривченя Д. Ю. Хірургічні захворювання у дітей / Д. Ю. Кривченя, С. В. Лисак, О. М. Плотников. – Вінниця: ПП «Нова книга», 2008. – 253 с.

6. Лапароскопічна хірургія дитячого віку: навчально-методичний посібник / Русак П. С., Данилов О. А., Кукуруза Ю. П., Рибальченко В. Ф. – Житомир – Київ: НМАПО ім. П. Л. Шупика, ВНМУ ім. М. І. Пирогова, 2006. – 128 с.

7. Малоинвазивные методы лечения инвагинации кишечника у детей / В. А. Дегтярь, А. Г. Запорожченко, Л. Н. Бондарюк [и др.] // Хірургія дитячого віку. – 2011. –Т. 8, № 1. – C. 52–53.

8. Рибальченко В. Ф. Непрохідність ілеоцекального кута у дітей / В.Ф. Рибальченко // Хірургія дитячого віку. – 2007. – Т. 4, № 2. – C. 20–30.

9. Соловьев А. Е. Стадии инвагинации кишок у детей / А. Е. Соловьев // Хірургія дитячого віку. – 2009. – № 1. – С. 41–43.

10. Сушко В. И. Хирургия детского возраста: базовый учебник / В.И. Сушко, Д. Ю. Кривченя; под ред. В. И. Сушко, Д.Ю. Кривчени. – Киев: Медицина, 2015. – 567 с.

11. Ускладнення та результати консервативного і оперативного лікування інвагінації у дітей / Ю. П. Кукуруза, В.В. Погорілий, В. А. Навроцький [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2011. – Т. 8, № 1. – C. 47–49.

12. A multi-country study of intussusception in children under 2 years of age in Latin America: analysis of prospective surveillance data / Lorens S. [et al.] // BMC Gastroenterology. – 2013. – Vol. 13. – Р. 95. https://doi.org/10.1186/1471-230X-13-95; PMid:23710610 PMCid:PMC3672009

13. Apelt N. Laparoscopic treatment of intussusception in children: a system-atic review / N. Apelt, N. Featherstone, S. Giuliani // J. Pediatr. Surg. – 2013. – Vol. 48, № 8. – P. 1789–1793. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2013.05.024; PMid:23932624

14. Blinman T. Pediatric minimally invasive surgery: laparoscopy and thoracoscopy in infants and children / T. Blinman, T. Ponsky // Pediatrics. – 2012. – Vol. 130, № 3. – P. 539–549. https://doi.org/10.1542/peds.2011-2812; PMid:22869825

15. Laparoscopic versus open reduction of intussusception in children: experience over a decade / S. J. Hill, C. S. Koontz, S.M. Langness, M. L. Wulkan // J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech. A. – 2013. – Vol. 23, № 2. – P. 166–169. https://doi.org/10.1089/lap.2012.0174; PMid:23327343

16. Reilly N. R. Should intussusception in children prompt screening for celiac disease? / N. R. Reilly, K. M. Aguilar, P. H. Green // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. – 2013. – Vol. 56, № 1. – P. 56–59. https://doi.org/10.1097/MPG.0b013e31826a1099; PMid:22832512

17. Risk factors for surgery in pediatric intussusception in the era of pneumatic reduction / S. C. Fallon, M E. Lopez, W. Zhang [et al.] // J. Pediatr. Surg. – 2013. – Vol. 48, № 5. – P. 1032–1036. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2013.02.021; PMid:23701778

18. Sonographic findings predictive of the need for surgical management in pediatric patients with small bowel intussusceptions / Y. Zhang, Y. Z. Bai, S. X. Li [et al.] // Langenbecks Arch. Surg. – 2011. – Vol. 396, № 7. – P. 1035–1040. https://doi.org/10.1007/s00423-011-0742-6; PMid:21274558