• Корекція змін функціонального стану ендотелію, системи перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у вагітних з артеріальною гіпертензією
До змісту

Корекція змін функціонального стану ендотелію, системи перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у вагітних з артеріальною гіпертензією

HEALTH OF WOMAN. 2018.2(128):69–73; doi 10.15574/HW.2018.128.69

Гуменна І. Є. , Геряк С. М. , Швед М. І.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Одним із провідних механізмів розвитку артеріальної гіпертензії (АГ) та формування її ускладнень є порушення функціонування ендотелію судин. Недостатній контроль артеріального тиску (АТ) у вагітних і прогресування симптомів АГ супроводжуються активізацією перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та зниженням активності системи антиоксидантного захисту, наростанням дисфункції ендотелію.
Мета дослідження: підвищення ефективності антигіпертензивного лікування у вагітних з хронічною АГ шляхом адекватної корекції активності ПОЛ та порушень функціонального стану ендотелію судин.
Матеріали та методи. Обстежено 64 вагітні з хронічною АГ ІІ стадії та 2-го ступеня тяжкості, які перебували у відділенні екстрагенітальної патології на стаціонарному лікуванні у Тернопільському обласному перинатальному центрі «Мати і дитина» у 2015–2017 рр.
Усі вагітні з діагностованою хронічною АГ у І, ІІ, ІІІ триместрах отримували профілактичні дози ацетилсаліцилової кислоти (75 мг/добу).
Вагітним І групи (22 жінки), починаючи з 20-го тижня вагітності, для стабілізації АТ призначали базову антигіпертензивну терапію, яка включала допегіт 250 мг 4 рази на добу. Пацієнткам ІІ групи (21 жінка) додатково з 30-го тижня призначали небівололу гідрохлорид у дозі 5 мг на добу як високоселективний бета-блокатор ІІІ покоління з вазодилативними властивостями і здатністю модулювати синтез NO ендотелієм судин. У конт-рольну (ІІІ) групу ввійшла 21 вагітна – умовно здорові жінки з одноплідною вагітністю і без соматичної патології, зіставні за віком і термінами вагітності з пацієнтками І та ІІ груп.
Результати. Базове лікування сприяє зниженню АТ та покращанню клінічних показників вагітної та плода, але не нормалізує системи ПОЛ, антиоксидантного захисту та функції ендотелію і тому не попереджує розвитку гемодинамічних ускладнень у вагітних і плода. Включення у комплексне лікування високоселективного бета-блокатора з вазодилативними властивостями за рахунок модуляції синтезу оксиду азоту небівололу гідрохлориду сприяє зниженню активності ПОЛ, підвищенню захисної здатності ферментів антиоксидантної системи, що у кінцевому результаті приводить до нормалізації АТ і попереджує розвиток порушень гемодинаміки у вагітної і плода.
Заключення. 1. Артеріальна гіпертензія (АГ) у вагітних супроводжується прогресивною дисфункцією ендотелію судин, яку спричинює суттєвий дисбаланс у функціонуванні системи прооксидантно-антиоксидантного захисту: рівень перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) зростав на тлі зниження активності ферментів антиоксидантного захисту.
2. Включення у базову терапію вагітних з АГ високоселективного бета-блокатора з вазодилативними властивостями сприяє зниженню активності ПОЛ, підвищенню антиоксидантного захисту, що супроводжується відновленням функції ендотелію судин та нормалізацією АТ і гемодинаміки у системі мати–плацента–плід. Це достовірно демонструють нормалізація показників біофізичного профілю плода та оцінка КТГ плода за шкалою Fisher.
Ключові слова: вагітність, артеріальна гіпертензія, ендотеліальна дисфункція, перекисне окиснення ліпідів, антиоксидантний захист, лікування.

Література:

1. Авраменко Т.В., Коломійченко Т.В., Янюта Саар М. Застосування Тівортіну у комплексному лікуванні вагітних з хронічною артеріальною гіпертензією / Здоровье женщины. – 2012. – № 4 (70). – С. 62–65.

2. Гіпертензивні розлади під час вагітності / Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги // Наказ МОЗ України № 676 від 12.2004. – К., 2004. – С. 4–31.

3. Дубинина Е.Е., Сальникова А.А, Ефимова Л.Ф. Активность и изоферментный спектр супероксиддисмутазы эритро-цитов и плазмы крови человека // Лаборат. дело. – 1983. – № 3. – С. 30–33.

4. Запорожан В.М., Луцкер О.Л., Коньков Д.Г., Галич С.Р. Спосіб неінвазивної діагностики функціонального стану ендотелію при вагітності. Патенти України. Номер патенту: 77984. Заявлено: 19.06.2012. Опубліковано: 11.03.2013.

5. Медведь В.І. Вибрані лекції з екстрагенітальної патології вагітних. – К., 2010. – С. 10–240.

6. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії // Наказ МОЗ України № 384 від. 24.05.2012. – К., 2012.

7. Пристром А.М., Пацеев С.В., Примакова А.М., Фомин О.Ю. Место небиволола среди бета-адреноблокаторов в лечении мягкой (умеренной) артериальной гипертензии у беременных / Медицинские новости № 2; 2013: 70–75.

8. Dietz N.M., Engelke K.A., Halliwill J.R., Proctor D.N., Joyner M.J. Contribution of nitric oxide and prostaglandins to reactive hyperemia in human forearm. J. Appl. Physiol. 1996; Oct; 81(4): 1807–1814. https://doi.org/10.1152/jappl.1996.81.4.1807; PMid:8904603

9. «Hypertension in Pregnancy», The American College of Obstetrician and Gynecologists, Task Force, 2013; http://www.acog.org/Resources-And-Publications/Task-Force-and-Work-Group-Reports/Hypertension-in-Pregnancy.

10. Trends in maternal mortality: 1990 to 2015: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division. Geneva: World Health Organization; 2015.

11. Montezano AC, Touyz RM. Oxidative stress, Noxs, and hypertension: Experimental evidence and clinical controversies. Ann Med. 2012; 44 (Suppl 1): S2–16. [PubMed] https://doi.org/10.3109/07853890.2011.653393; PMid:22713144

12. Rodrigo R, González J, Paoletto F. The role of oxidative stress in the pathophysiology of hypertension. Hypertens Res. 2011;34:431–40. [PubMed] https://doi.org/10.1038/hr.2010.264; PMid:21228777

13. Briones AM, Touyz RM. Oxidative stress and hypertension: Current concepts. Curr Hypertens Rep. 2010;12:135–42. [PubMed] https://doi.org/10.1007/s11906-010-0100-z; PMid:20424957

14. Lowe SA, Lust K, McMahon LP, Morton MR, North RA, Paech M, Said JM. The Society of Obstetric Medicine of Australia and New Zealand Guideline for the Management of Hypertensive Disorders of Pregnancy. Sydney. SOMANZ. 2014 https://somanz.org/documents/HTPregnancy GuidelineJuly2014.pdf

15. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension; «Hypertension in Pregnancy»; https://www.escardio.org/static_file/Escardio /Guidelines/publications/AHWeb_EM_Hypertension_2013.pdf

16. Less-Tight versus Tight Control of Hypertension in Pregnancy. Laura A. Magee, M.D., Peter von Dadelszen, M.B., Ch.B., D.Phil., Evelyne Rey, M.D., Susan Ross, M.B.A., Ph.D., Elizabeth Asztalos, M.D., Kellie E. Murphy, M.D., Jennifer Menzies, M.Sc., Johanna Sanchez, M.I.P.H., Joel Singer, Jan 29, 2015 – Original Article.. N Engl J Med 2015; 372:407–417 January 29, 2015. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1404595