• Корекція психоемоційних порушень та стрессового стану у дітей із функціональними гастроінтестинальними розладами
ua До змісту Повний текст статті

Корекція психоемоційних порушень та стрессового стану у дітей із функціональними гастроінтестинальними розладами

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.2(82):76-84; doi 10.15574/SP.2017.82.76

Бережний В. В., Маменко М. Є., Дрох Г. В., Боярська К. А., Кожина Г. М., Боголей О. М., Горбатова Л. П.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1, Україна

Мета: вивчити ефективність та безпечність використання γ-аміно-β-фенілмасляної кислоти гідрохлориду в комплексному лікуванні дітей молодшого шкільного віку з функціональною диспепсією (ФД).

Пацієнти і методи. Обстежено 80 дітей віком 6–12 років із ФД. Діти були розподілені на дві групи: основна група — 40 пацієнтів, які поряд із базисною терапією отримували γ-аміно-β-фенілмасляної кислоти гідрохлорид (у вигляді препарату «Ноофен®100»); контрольна — 40 дітей, що отримували базисне лікування. Методи дослідження: загальноклінічні, інструментальні,психодіагностичні, імуноферментний аналіз (АКТГ, кортизол, норадреналін в плазмі та сечі, інсулін,), біохімічні (глюкоза, білірубін, АлАТ, АсАТ), статистичні.

Результати. У дітей з ФД було виявлено широкий спектр вегетодисфункціональних скарг (93%), високий рівень депресії (42%) та тривоги (61%), порушення сну (85%), зниження когнітивних функцій (86%). Про прояви стресового стану свідчило підвищення рівня кортизолу (597,6 нмоль/л), норадреналіну в крові (14,3 пг/мл) та сечі (111,4 мкг/добу), високий рівень глюкози (5,1 ммоль/мл) при відносно низькому вмісті інсуліну (8,2 мкМО/мл) та АКТГ (15,8 пг/мл). Після проведеного лікування у дітей, що отримували γ-аміно-β-фенілмасляної кислоти гідрохлорид, було встановлено достовірне зменшення проявів ФД (р=0,017), зниження рівнів тривожності (р=0,050) та депресії (р=0,033), проявів вегетативних порушень (р=0,003) та порушень сну (р=0,023), покращання уваги (р=0,041) та пам`яті (р=0,007), зменшення активності симпато%адреналової системи, що відбилося у зниженні рівнів кортизолу (р=0,031), норадреналіну в сечі (р=0,037) та в плазмі крові (р=0,041), підвищенні АКТГ (р=0,042).

Висновки. Використання препарату γ-аміно-β-фенілмасляної кислоти гідрохлориду є безпечним та ефективним при комплексному лікуванні ФД.

Ключові слова: функціональні гастроінтестинальні розлади, функціональна диспепсія, стрес, лікування.

Література

1. Возняк А. В. Ефективність препарату «НООФЕН®» у комплексному лікуванні вегетативної дисфункції у дітей / А. В. Возняк // Современная педиатрия. — 2013. — № 6 (54). — С. 81—87.

2. Козляковський П. А. Загальна психологія: навчальний посібник: в 2 т. / А. П. Козляковський. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004. — Т. II. — 2004. — 240 с.

3. Майданник В. Г. Римські критерії III (2006) діагностики функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей / В. Г. Майданник // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2007. — № 3. — С. 5—13.

4. Майданник В. Г. Римські критерії IV (2016): що нового? / В. Г Майданник // Міжнародний журн. педіатрії, акушерства та гінекології. — 2016. — № 1 (Т. 6). — С. 8—18.

5. Нагорна Н. В. Эффективность Ноофена в коррекции нарушений психоэмоционального статуса у детей с вегетососудистой дисфункцией / Н. В. Нагорна, Г. В. Дубова, О. В. Бордюгова // Современная педиатрия. — 2012. — № 7(47). — С. 47—51.

6. Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення : наказ МОЗ України від 29.01.2013 № 59 [Електронний документ]. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua. — Назва з екрану.

7. Седнев В. В. Детский опросник неврозов (ДОН) : методические указания / В. В. Седнев, З. Г. Збарский, А. К. Бурцев. — Донецк, 1997. — 8 c.

8. Сергієнко О. І. Значення психологічного фактора у розвитку функціональних розладів гастродуоденальної зони [Електронний ресурс] / О. І. Сергієнко, О. В. Безсонова // Новости медицини и фармации. Гастроэнтерология (тематический номер). — 2011. — № 382. — Режим доступу : http://www.mif-ua.com/archive/article/21852. — Назв з екрану.

9. Степанов Ю. М. Психосоматические аспекты и функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта / Ю. М. Степанов // Здоров'я України. — 2008. — С. 32—33.

10. Хайтович М. В. Порушення когнітивних функцій у дітей з вегетативними дисфункціями та їх корекція Ноофеном / М. В. Хайтович // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2002. — № 5. — С. 84—86.

11. Шептулин А. А. Новые Римские критерии функциональной диспепсии IV пересмотра / А. А. Шептулин // Российский журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. — 2016. — № 26 (4). — С. 124—128.

12. Creemens J. Factors influencing agreement between child self-report and parent proxyreports on the Pediatric Quality of Life Inventory 4.0 (PedsQL) generic core scales / J. Creemens, C. Eiser, M. Blades // Health Qual. Life Outcomes. — 2006. — Vol. 4. — P. 58. https://doi.org/10.1186/1477-7525-4-58; PMid:16942613 PMCid:PMC1564004

13. Drossman D. A. Rome IV — Functional GI disorders: disorders of gut-brain interaction / D. A. Drossman, W. L. Hasler // Gastroenterology. — 2016. — Vol. 150 (6). — P. 1257—61. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2016.03.035; PMid:27147121

14. Drossman D. A. The functional gastrointestinal disorders and the Rome III process / D. A. Drossman // Gastroenterology. — 2006. — № 130 (5). — P. 1377—1390. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2006.03.008; PMid:16678553

15. Psychosocial aspects of the functional gastrointestinal disorders / Drossman D. A., Creed F. H., Olden K. W. [et al.] // Gut. — 1999. — Vol. 45 (Suppl. 2). — P. 25—30. https://doi.org/10.1136/gut.45.2008.ii25; https://doi.org/10.1136/gut.45.2008.ii1

16. Rome II. The functional gastrointestinal disorders. Diagnosis, pathophysiology and treatment: a multinational consensus / Drossman D. A., Corazziari E., Talley N. J. [et al.]. — 2nd ed. McLean, VA : Degnon Associates, 2000. — P. 1—764.

Зміст журналу Текст статті