• Клініко-статистичні особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з хронічною артеріальною гіпертензією
До змісту

Клініко-статистичні особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з хронічною артеріальною гіпертензією

HEALTH OF WOMAN. 2017.10(126):92–95; doi 10.15574/HW.2017.126.92

Мушак Н. І. 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Мета дослідження: встановлення особливостей гестаційного процесу, пологів та стану новонароджених у пацієнток із хронічною артеріальною гіпертензією (ХАГ) в умовах ендемічного йодного дефіциту.
Матеріали та методи. З метою визначення частоти різної патології вагітності у жінок із ХАГ в анамнезі, виявлення клінічних паралелей у перебігу вагітності та пологів різних патогенетичних груп, а також прогнозування перебігу вагітності та пологів у цих пацієнток був проведений ретроспективний клініко-статистичний аналіз вагітності і пологів за останні 6 років (2011–2016 рр.) у 236 вагітних із ХАГ, які народжували у міському пологовому будинку м. Ужгород.
Отримані дані оброблені статистичним методом за допомогою комп’ютерної програми Microsoft Excel.
Результати. Перебіг вагітності і пологів на тлі ХАГ був ускладнений загрозою переривання вагітності, розвитку прееклампсії, хронічною плацентарною недостатністю, дистресом плода, несвоєчасним виливом навколоплідної рідини, що зумовило високу частоту розродження шляхом кесарева розтину, використання акушерських щипців, епізіо- та перинеотомій. Відзначено великий відсоток пологового травматизму та незадовільного стану плода при народженні.
Заключення. Використовувані загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи недостатньо ефективні, що є переконливою підставою для розроблення нового підходу до зниження частоти акушерських і перинатальних ускладнень у жінок із хронічною артеріальною гіпертензією, а їхнє попередження є актуальною проблемою сучасного акушерства.
Ключові слова: структура захворюваності, хронічна артеріальна гіпертензія, акушерські і перинатальні ускладнення.

Література

1. Рекомендації Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування гіпертензії: посібник до Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. – К., 2008. – 76 с.

2. Косова A.C., Степанова Р.Н., Тарасова Л.П., Смолечкова H.H. Идентификация и оценка социально-биологических и анамнестических факторов, ассоциированных с повышением риска развития преэклампсии (ПЭ) // Ученые записки Орловского государственного университета. – Орел, 2014. – № 3 (59). – С. 212–220.

3. Степанова Р.Н., Смолечкова H.H., Косова A.C. Ожирение – фактор, ассоциированный с высоким риском реализации преэклампсии, акушерских и пери-неонатальных осложнений беременности (обзор литературы) // Ученые записки Орловского государственного университета. – Орел, 2013. – № 3 (53). – С. 316–322.

4. Кобалава Ж.Д. Артериальная гипертония и ассоциированные расстройства при беременности / Кобалава Ж.Д., Серебрянникова К.Г. // Сердце. – 2012. – № 5. – С. 244–250.

5. Duley L. Theglo balim pactofpre eclampsia and eclampsia. Seminars in Perinatology, 2009 Jun; 33(3): 130–137. https://doi.org/10.1053/j.semperi.2009.02.010; PMid:19464502

6. Steegers EA, vonDadelszen P, Duvekot JJ, Pijnenborg R. Pre-eclampsia. Lancet, 2010, 21; 376 (9741): 631–44.

7. Khan KS, Wojdyla D, Say L, Gьlmezoglu AM, Van Look PF. WHO analysis of causes of maternal death: a systematic review. Lancet, 2006 Apr 1; 367(9516):1066–1074. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)68397-9

8. Reference intervals of serum thyroid function tests in a previously iodine-deficient area / H. Vцlzke, D. Alte, T. Kohlmann [et al.] // Thyroid. – Mar. 2015. – Vol. 15, № 3. – P. 279–285. https://doi.org/10.1089/thy.2005.15.279; PMid:15785248

9. Паньків В.І. Поширеність патології щитоподібної залози в йододефіцитних районах Західної України / В.І. Паньків // Ендокринологія. – 2009. – Т. 11, № 1. – С. 134–137.

10. Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. Фундаментальная и клиническая тиреоидология. – М.: Медицина, 2007. – 816 с.

11. Герзанич С.О. Перинатальні аспекти йододефіцитних станів (патогенез, прогнозування, профілактика і лікування ускладнень: Автореф. дис. … д-ра мед. наук: спец. 14. 01. 01. «Акушерство та гінекологія» / С.О. Герзанич. – К., 2011. – 34 с.

12. Дашкевич В.Є. Скринінг перинатальних ускладнень в умовах йодного дефіциту / В.Є. Дашкевич, С.О. Герзанич, С.В. Бабенко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2010. – Т. 72, № 2. – С. 70–73.

13. Zimmermann M.B. Iodine deficiency in pregnancy and the effects of maternal iodine supplementation on the offspring: a review // Am. J. Clin. Nutr. – 2009. – Vol. 89, № 2. – P. 668–672. https://doi.org/10.3945/ajcn.2008.26811C; PMid:19088150

14. Маланчин І.М. Перебіг раннього неонатального періоду у новонароджених від матерів з прееклампсією / І. М. Маланчин // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013. – № 1. – С. 199–201.

15. Glinoer D., Royet J. Gestational hypothyroxinemia and the beneficial effects of early dietary iodine fortification thyroid // Thyroid. – 2009. – Vol. 19, № 5. – P. 431–434. https://doi.org/10.1089/thy.2009.1572; PMid:19415991