• Клініко-патогенетичні аспекти та оптимізація терапевтичних підходів при гострих респіраторно-вiрусних інфекціях у дітей.
До змісту

Клініко-патогенетичні аспекти та оптимізація терапевтичних підходів при гострих респіраторно-вiрусних інфекціях у дітей.

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.4(60):72-76;doi 10.15574/SP.2014.60.72

Клініко-патогенетичні аспекти та оптимізація терапевтичних підходів при гострих респіраторно-вiрусних інфекціях у дітей.

Буряк В. М., Такташов С. І., Махмутов Р. Ф ., Пошехонова Ю. В., Шабан Н. І., Моісеєва Т. Ю. 
Донецький національний медичний університет імені М. Горького, Україна

Мета: підвищення ефективності лікування гострих респіраторно-вірусних інфекцій (ГРВІ) у дітей на основі вивчення характеру та ролі імунопатологічних процесів з подальшою корекцією виявлених порушень шляхом включення в комплекс терапії рекомбінантного інтерферону альфа-2b (Назоферон).

Пацієнти і методи. Обстежено 42 дитини віком від 3-х місяців до 3-х років, якi переносили ГРВІ. У першу (основну) групу увійшли 22 пацієнти, яким у комплексі із загальноприйнятим лікуванням призначався Назоферон. Другу групу (порівняння) склали 20 хворих дітей, які отримували виключно загальноприйняту терапію. Групу контролю склали 20 здорових дітей аналогічного віку. Вивчалися скарги, анамнез життя і захворювання, проводився об'єктивний огляд, перед початком і в кінці лікування проводилося загальний аналіз периферичної крові, дослідження IFN-γ, ФНП, ІЛ-1β, ІЛ-2, ІЛ-4, ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-10, вмісту sIgA.

Результати. Лікування із застосуванням Назоферону виявилося більш ефективним порівняно із загальноприйнятою терапією. Нормалізуючий вплив препарату на механізми місцевого імунологічного захисту, відновлення цитокінового балансу дозволили досягти швидшого купірування симптомів захворювання, відновлення гемограми.

Висновки. Препарат «Назоферон» є ефективним засобом терапії ГРВІ у дітей.

Ключові слова: гострі респіраторно-вірусні інфекції, діти, місцевi імунологічні бар'єри слизової верхніх дихальних шляхів, цитокіни, Назоферон.

Література:

1. Богомолов БП. Девяткин АВ. 2003. Клиническое значение нарушений микроциркуляции и гемореологии при ОРВИ и их медикаментозная коррекция. Клин медицина. 81;5: 9-15.

1. Богомолов БП. 2000. Микроциркуляторные и гемостазиологические нарушения у больных гриппом и респираторными инфекциями, отягощёнными сопутствующими заболеваниями. Клин медицина. 78;8: 52—56.

2. Боровиков ВП, Боровиков НП. 1997. STATISTICA — статистический анализ и обработка данных в среде Windows. М, Информационно-издательский дом «Филин»: 608.

3. Крамарев СА, Мощич АП. 2011. Результаты исследования эффективности препарата афлубин при острых респираторных инфекциях у детей. Совр педиатрия. 37;3: 28—31.