• Клініко-морфологічні паралелі у патогенезі хронічних запальних процесів внутрішніх статевих органів у жінок з варикозним розширенням вен малого таза

Клініко-морфологічні паралелі у патогенезі хронічних запальних процесів внутрішніх статевих органів у жінок з варикозним розширенням вен малого таза

HEALTH OF WOMAN. 2018.3(129):118–122; doi 10.15574/HW.2018.129.118

Дрогомирецька Н. В.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Порушення процесів гемомікроциркуляції є підґрунтям для розвитку захворювань різних органів і систем. Вивчення гемомікроциркуляції на всіх рівнях дозволяє зрозуміти складність і універсальність цих процесів, а також відкриває нові перспективи у патогенетичному підході до лікування і профілактики захворювань. На підставі клініко-морфологічних зіставлень доведена однотипність реакції всіх ланок гемомікроциркуляторного русла при різних захворюваннях. Вивчення окремих ділянок дозволяє судити про стан гемомікроциркуляції як цілісної системи.
Мета дослідження: вивчення та порівняння змін гемомікроциркуляторного русла (ГМЦР) кон’юнктиви очного яблука та адвентиції варикозно розширених вен малого таза (ВРВМТ) у жінок з хронічними запальними процесами внутрішніх статевих органів (ХЗПВСО).
Матеріали та методи. Обстежено 54 жінки з хронічними запальними процесами внутрішніх статевих органів на тлі ВРВМТ (І група) та 30 практично здорових жінок (група контролю). Вік жінок становив від 18 до 45 років. Бульбарну мікроскопію проводили з допомогою щілинної лампи ЩЛ-2Б. Результати мікроскопії оцінювали за системою В.С. Волкова та співавторів. Для оцінювання перебудови ГМЦР адвентиції ВРВМТ використано операційний матеріал 12 жінок репродуктивного віку. Головним чином це були шматочки оваріальної вени. Вивчення ГМЦР у стінці вени проводили неін’єкційним методом імпрегнації сріблом за В.В. Купріяновим. Для стандартизації результатів стан ГМЦР адвентиції венозної стінки у нормі вивчали у 5 жінок репродуктивного віку, які загинули внаслідок різних травм.
Результати. Після проведених досліджень виявлено клініко-морфологічні паралелі між змінами ГМЦР кон’юнктиви очного яблука та адвентиції ВРВМТ. Архітектоніка артеріол майже не змінювалась. Венули розширені, звивисті, місцями варикозно розширені, заповнені форменими елементами. Будова капілярів поліморфна. Капілярна сітка була локалізована і сконцентрована або мала форму густої площинної сітки, капіляри розширені. У мікропрепаратах адвентиції виявляли артеріоло-венулярні анастомози. Ядра ендотеліоцитів були вкорочені. У деяких препаратах діаметр артеріол відповідав діаметру збиральних венул.
Заключення. 1. Проведені дослідження підтверджують як клінічно, так і патоморфологічно, що однією із ланок патогенезу хронічних запальних процесів внутрішніх статевих органів (ХЗПВСО), які виникають на тлі варикозно розширених вен малого таза (ВРВМТ), є порушення гемомікроциркуляторного русла (ГМЦР).
2. Виявлені вперше зміни ГМЦР кон’юнктиви очного яблука та адвентиції ВРВМТ у жінок з ХЗПВСО демонструють їхню системність.
3. Отримані результати доводять необхідність застосування у лікуванні ХЗПВСО на тлі ВРВМТ препаратів, які покращують гемомікроциркуляцію.
Ключові слова: гемомікроциркуляторне русло, бульбарна кон’юнктива, адвентиція, варикозно розширені вени малого таза, хронічні запальні захворювання органів малого таза.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Адо О.Г. Патологическая физиология / М.А. Адо, Г.В. Порядина, Ю.А. Владимирова. – М.: Триада-Х, 2000. – 607 с.

2. Вербицкий В.С. Патогенез воспалительных заболеваний гениталий / В.С. Вербицкий // Медицинская панорама. – 2004. – № 8. – С. 12–15.

3. Веропотвелян П.Н. Варикозная болезнь вен малого таза и ее комплексная терапия с применением венотоников и антиагрегантов / П.Н. Веропотвелян, Н.П. Веропотвелян, О.О. Авксентьев и др. // Здоровье женщины. – 2009. – № 6 (42). – С. 136–139.

4. Гаджиева Т.А. Морфология микроциркуляторного русла стенок нормальных и варикозных вен / Хлебникова Т.Г. //Азербайджанский медицинский журнал. – 1986. – № 1. – С. 10–14.

5. Дубчак А.Е. Хронические воспалительные заболевания придатков матки (патогенетические подходы к лечению) // Здоровье женщины. – 2009. – № 7 (43). – С. 38–42.

6. Децик О.З. Методичні підходи до узагальнення результатів наукових досліджень //Галицький лікарський вісник. – 2011. – Т. 18, № 2. – С. 5–8.

7. Жук С.І. Незапальна хвороба внутрішніх статевих органів – нові погляди на відому проблему / С.І. Жук, Н.П. Дзісь // Здоровье женщины. – 2007. – № 4 (32). – С. 122–126.

8. Жук С.І. Етіопатогенетичний підхід до консервативного лікування варикозного розширення вен малого тазу у жінок / Жук С.І., Григоренко А.М., Шляхтіна А.О. //Health of Woman. – 2017. – 2 (118). – С. 77–82.

9. Константинова Е.Э. Метод конъюнктивальной биомикроскопии с использованием устройства с видеокамерой УВ-SL-85 для щелевых ламп в оценке состояния микроциркуляции при сердечно-сосудистой патологии /Е.Э. Константинова, Н.А. Цыпаева //Кардиология. – 2002. – 13 с.

10. Куприянов В.В. Микроциркуляторное русло /Караганов Я.Л., Козлов М.Н. – М.: Медицина, 1975. – 216 с.

11. Майоров М.В. Варикозная болезнь малого таза / М.В. Майоров // Репродуктивное здоровье женщины. – 2006. – № 3 (28). – С. 51–53.

12. Малая Л.Т. Микроциркуляция в кардиологии / Микляев Н.Ю., Кравчун П.Г. – Харьков: Вища школа, 1977. – 232 с.

13. Пирогова В.І. Синдром хронічного тазового болю: сучасні підходи до розв’язання проблеми/ В.І. Пирогова, С.О. Шурпяк // Здоров’я України. – 2012. – № 1. – С. 9–11.

14. Хоменко Н.Е. Варикозная болезнь вен малого таза: этиология, патогенез, диагностика, лечение /Н.Е. Хоменко, Ю.В. Восканян, С.А. Гаспарян// Акушерство и гинекология. – 2006. – № 6. – С. 8–10.