• Клінічний стан та особливості мікробіоценозу тканин пародонта у підлітків із катаральним гінгівітом та хронічним гастродуоденітом
До змісту

Клінічний стан та особливості мікробіоценозу тканин пародонта у підлітків із катаральним гінгівітом та хронічним гастродуоденітом

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):20-25; doi 10.15574/SP.2018.93.20

Лісецька І. С., Рожко М. М., Куцик Р. В.
ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет», Україна

Захворювання пародонта посідають друге місце за частотою і поширеністю після карієсу та залишаються актуальною проблемою дитячої стоматології. Дана патологія виникає внаслідок дії цілого ряду факторів. Особливо часто патологічні процеси в пародонті зустрічаються у підлітків із загально-соматичними захворюваннями, зокрема в осіб із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.
Мета: вивчити особливості клінічного стану та мікробіоценозу тканин пародонта у підлітків із катаральним гінгівітом та хронічними гастродуоденітами з наступним плануванням лікувально-профілактичних заходів.
Матеріали і методи. Проведено клінічне стоматологічне обстеження 38 підлітків віком від 12 до 18 років із генералізованим катаральним гінгівітом та хронічним гастродуоденітом, що склали основну групу. До групи порівняння увійшли 25 підлітків аналогічного віку з діагностованим генералізованим катаральним гінгівітом без соматичної патології. Контролем слугували дані аналогічних досліджень, проведених у 20 підлітків відповідного віку без ознак запалення ясен та соматичних захворювань. Також проводилися мікробіологічні дослідження вмісту зубо-ясенної борозни.
Результати. Перебіг гінгівіту в осіб основної групи переважно був хронічним або в стадії загострення, середнього ступеня важкості, з основною скаргою на кровоточивість ясен. У групі порівняння переважно діагностували хронічний катаральний гінгівіт легкого ступеня важкості. Одержані результати мікробіологічних досліджень свідчать, що найбільш ймовірною причиною виникнення запального процесу в яснах може бути розвиток орального дисбіозу на тлі соматичної патології (хронічного гастродуоденіту) у поєднанні з недостатньою гігієною ротової порожнини.
Висновки. Поширення катарального гінгівіту серед підлітків з хронічним гастродуоденітом вище, ніж у підлітків без супутньої соматичної патології. У підлітків з катаральним гінгівітом, що перебігає на тлі хронічного гастродуоденіту спостерігаються більш виразні кількісні та якісні зміни мікробіоценозу ясен.
Ключові слова: захворювання пародонта, хронічний гастродуоденіт, підлітки, генералізований катаральний гінгівіт, мікробіоценоз.

ЛІТЕРАТУРА

1. Безвушко ЕВ. (2008). Особливості формування патології тканин пародонта у дітей, що проживають у різних екологічних умовах. Вісник стоматології. 2: 97—101.

2. Богату СІ, Яременко ІІ, Любченко ОА, Шнайдер СА, Левицький АП. (2017). Стан тканин ротової порожнини у хворих на гастрит. Вісник стоматології.4: 23—26.

3. Вольф Герберт Ф, Эдит М Ратейцхак, Клаус Ратейцхак. (2014). Пародонтология. Москва: Издательство Медпресс-информ: 548.

4. Дичко ЕН, Ковач ІВ, Хотімська ЮВ, Федоряк НВ. (2012). Частота стоматологічних захворювань у дітей. Медичні перспективи. 17; 2: 114—116.

5. Лабораторные методы исследования в клинике: справочник. (1987). Под ред. ВВ Меньшикова. Москва: Медицина: 316—317.

6. Леус ПА, Юдина НА. (2016). Заболевание пародонта. Минск: Энергопресс : 350.

7. Малий ДЮ, Антоненко МЮ. (2013). Епідеміологія захворювань пародонта: віковий аспект. Український науково-медичний молодіжний журнал. 4: 41—43.

8. Мащенко ІС, Самойленко ВА, Пиндус ТО. (2012). Діагностична та прогностична значущість показників біоценозу та локального імунітету при хронічному генералізованому катаральному гінгівітів юнаків. Современная стоматология. 3: 54—57.

9. Моісеєнко РО, Дудіна ОО, Гойда НГ. (2017). Аналіз стану захворюваності та поширеності захворювань у дітей в Україніза період 2011—2015 роки. Современная педиатрия. 2(82): 17—27. https://doi.org/10.15574/SP.2017.82.17

10. Назарян РС, Ткаченко МВ. (2016). Визначення окремих компонентів стоматологічного статусу дітей, хворих на муковісцидоз. Український стоматологічний альманах. 2; 1: 80—83.

11. Определитель бактерий Берджи. В 2-х т; пер. с англ. Под ред. Дж Хоулта, Н Крига, П Снита, Дж Стейли, С Уильямса (1997). 9-е изд. Москва: Мир: 553—559.

12. Пархоменко ЛК. (2017). Медико-соціальні проблеми підліткового віку та шляхи їх вирішення. Современная педиатрия. 4(84): 16—21. doi 10.15574/SP.2017.84.16

13. Пересипкіна ТВ. (2014). Стан здоров'я та прогноз поширеності захворювань серед підлітків України. Здоровье ребенка. 8(59): 12—15.

14. Романенко ЕГ. (2012). Характер и частота изменений в полости рта у детей с хроническим гастродуоденитом. Здоровье ребенка. 1 (36): 70—73.

15. Савичук НО. (2015). Коррекция микроэкологических нарушений в составе лечебно-профилактических мероприятий у детей с хроническим генерализованным катаральным гингивитом. Дельта Дайджест. 1: 5—8.

16. Смоляр НИ, Солонько ГМ. (2012). Санация полости рта у детей с отягощенным соматическим анамнезом. Новости стоматологии. 4: 16—20.

17. Хоменко ЛА, Дуда ОВ. (2013). Стоматологический и имунный статус детей с хроническими соматическими заболеваниями. Стоматология детского возраста и профилактика. 12; 4(47): 57—60.

18. Periodontal disease. More than just gums (2014). Mayo Clin Health Lett. 32; 10:ZE01—4.

Стаття надійшла до редакції 26.02.2018 р., прийнята до друку 30.08.2018 р.