• Інтерактивні методи навчання лікарів-інтернів — дитячих хірургів у Запорізькому державному медичному університеті

Інтерактивні методи навчання лікарів-інтернів — дитячих хірургів у Запорізькому державному медичному університеті

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):147-149; doi 10.15574/SP.2017.85.147

Боярська Л. М., Корнієнко Г. В., Дмитряков В. А.
Запорізький державний медичний університет, Україна

На кафедрі дитячих хвороб ЗДМУ запропонований, апробований та активно застосовується з 2017 р. метод комбінаційного навчання. Він поєднує у собі компоненти як активного очного, так і дистанційного (електронного) навчання. Метод зарекомендував себе як більш раціональний та ефективний порівняно з традиційними методами.
Ключові слова: діти, дитяча хірургія, інтернатура, навчання.

Література

1. Богданова Д. Перевернутый урок / Д. Богданова // Дети в информационном обществе. — 2012. — № 11. — С. 68—71.

2. Дмитряков В.О. Етапи засвоєння практичних навичок лікарями-інтернами дитячими хірургами / В.О. Дмитряков, Г.В. Корнієнко, М.О. Скалозубов // Медична освіта. — 2012. — №3 (Дод.). — С. 51—55.

3. Дмитряков В.О. Питання практичної підготовки лікарів-інтернів дитячих хірургів / В.О. Дмитряков, Г.В. Корнієнко // Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах України : матеріали Всеукраїнської навч.-наук. конф. — Тернопіль, 2008. — С. 182—183.

4. Досвід застосування системи дистанційного навчання Moodle при самопідготовці лікарів-інтернів дитячих хірургів / Боярська Л.М., Рижов О.А., Корнієнко Г.В. [та ін.] // Медична освіта. — 2015. — №4. — С. 80—82.

5. Кулакова Е.Н. Онлайн-курс в высшем медицинском образовании: электронное обучение или внеаудиторная самостоятельная работа? / Е.Н. Кулакова, Т.Л. Настаушева, Г.Г. Волосовец // Медицинское образование и профессиональное развитие. — 2014. — №3. — С. 87—89.