• Інтеграція принципів Fast track surgery у схему лікування оперованих хворих з гострою гінекологічною патологією 
До змісту

Інтеграція принципів Fast track surgery у схему лікування оперованих хворих з гострою гінекологічною патологією 

HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):146–149; doi 10.15574/HW.2016.110.146 
 

Інтеграція принципів Fast track surgery у схему лікування оперованих хворих з гострою гінекологічною патологією 
 

Вдовиченко Ю. П., Аношина Т. М., Вінарська-Свиридюк В. Л., Бойко О. М.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Київська міська клінічна лікарня № 6 
 

У статті викладено результати лікування оперованих хворих із гострою гінекологічною патологією після інтеграції в схему лікування принципів Fast track surgery (FTS).


Матеріали та методи. У дослідження були включені пацієнтки віком від 17 до 55 років з гострою гінекологічною патологією, що перебували на лікуванні та оперовані лапароскопічно у гінекологічному відділенні КМКЛ № 6 на базі кафедри акушерства, гінекології та перинатології НМАПО імені П.Л. Шупика у 2013–2015 рр.

Усі хворі (n=346 ) були розподілені на дві групи. У І групі (n=166 ) хворих лікували за загальноприйнятою методикою, у ІІ групі була втілена програма FTS при виконанні 180 лапароскопічних операцій.


Результати. Доведено, що застосування елементів FTS значно покращує результати лікування оперованих хворих з гострою гінекологічною патологією, дозволяє зменшити рівень больового відчуття за ВАШ з 2,7 до 1,9 бала, диспептичні прояви, тривалість проведення інфузійної та антибактеріальної терапії з 3,4 та 3,2 доби до 1,5 та 1,8 доби відповідно, що в кінцевому результаті приводить до зменшення кількості ліжко-днів з 4,2 до 2,9 доби та дозволяє зменшити вартість лікування.


Заключення. Мультимодальна програма FTS підвищує ефективність хірургічного лікування хворих, забезпечує комфортний післяопераційний перебіг, сприяє скороченню термінів реабілітації, ранній виписці зі стаціонару та зменшенню витрат на лікування, що дає, безсумнівно, прямий економічний ефект і значно підвищує престиж лікаря та медичної установи.


Ключові слова: гостра гінекологічна патологія, лапароскопія, періопераційна терапія.


Література

1. Адамян ЛВ, Кулаков ВИ, Мынбаев ОА. 2000. Оперативная гинекология – хирургические энергии: Руководство. М, Медицина-Антидор:862.

2. Венцківський БМ, Жегулович BГ, Семенюк ЛН. 2001. Лапароскопічне лікування гострих запальних процесів придатків матки і пельвіоперитонітів із застосуванням озонотерапії. Одес. мед. журнал 2(64):29–31.

3. Лапароскопия в гинекологии. Под ред. ГМ Савельевой. М, ГЭОТАР Медицина. 2000.

4. Щепотин ИБ. 2010. Результаты использования мультимодальной программы «fast track surgery» у больных раком толстой кишки. Онкология 12;2:44–67.

5. Carter J, Philp Sh, Arora V. 2011. Early discharge after major gynaecological surgery: advantages of fast track surgery. Open J. Obstet. Gynec. 1:1–5. http://dx.doi.org/10.4236/ojog.2011.11001

6. Kehlet H. 1997. Multimodal approach to control postoperative pathophysiology and rehabilitation. Br J Anaesth. 78:606–617. http://dx.doi.org/10.1093/bja/78.5.606; PMid:9175983

7. Kehlet H, Wilmore DW. 2008. Evidence-Based Surgical Care and the Evolution of Fast-Track Surgery. Annals of Surgery. 248;2:189–198. http://dx.doi.org/10.1097/SLA.0b013e31817f2c1a; PMid:18650627

8. Wodlin NB, Nilsson L, Kjolhede P. 2011. Health-related quality of life and postoperative recovery in fast track hysterectomy. Acta Obstet. Gynec. Scand. 90;4:362–368. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0412.2010.01058.x; PMid:21306322