• Імунологічні аспекти локальної імуномодуляції мукозальною вакциною системної дії у хворих на хронічний тонзиліт та після тонзилектомії 
До змісту

Імунологічні аспекти локальної імуномодуляції мукозальною вакциною системної дії у хворих на хронічний тонзиліт та після тонзилектомії 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.4(68):73-76; doi 10.15574/SP.2015.68.73 

Імунологічні аспекти локальної імуномодуляції мукозальною вакциною системної дії у хворих на хронічний тонзиліт та після тонзилектомії 
 

Мельников О. Ф., Заболотний Д. І., Тинітовська О. І., Рильська О. Г., Бредун А. Ю., Левандовська В. І.

ДУ «Інститут отоларингології імені проф. А.І. Коломійченка НАМН України», м. Київ 
 

Мета: характеристика стану місцевого імунітету та клітинного складу ротоглоткового секрету (РГС) хворих на хронічний тонзиліт (ХТ) та пацієнтів після тонзилектомії (ТЕ), які у стані клінічної ремісії проходили імунопрофілактику із застосуванням мукозальної вакцини системної дії типу ОМ-85 Бронхо-Ваксом). 
 

Пацієенти і методи. У дослідження було включено 53 пацієнтів різних груп віком від 14 до 35 років. Контрольну групу склали практично здорові донори. Об'єктом дослідження слугував нестимульований РГС, який збирали до і після мукозальної вакцинації. 
 

Результати. На тлі застосування мукозальної вакцини протягом трьох місяців у хворих обох груп нормалізувався клітинний склад РГС, що супроводжувалося протизапальним ефектом на клітинному і гуморальному рівнях та сприяло посиленню захисних властивостей РГС. 
 

Висновки. Застосування мукозальної вакцини типу ОМ-85 (Бронхо-Ваксом) є ефективним методом імунореабілітації у хворих на ХТ та у пацієнтів після ТЕ. 
 

Ключові слова: хронічний тонзиліт, імунореабілітація, мукозальна вакцина. 

Література: 
1. Гублер ЕВ. 1978. Математические методы анализа и распознавания патологических процессов. Л, Медицина: 242.

2. Демьянов АВ, Котов АЮ, Симбирцев АГ. 2003. Диагностическая ценность исследований уровня цитокинов в клинической практике. Цитокины и воспаление. 3: 20-28.

3. Заболотний ДІ, Мельников ОФ, Тимченко СВ, Заболотна ДД. 2008. Дослідження ротоглоткового секрету у хворих на хронічні запальні та алергічні захворювання верхніх дихальних шляхів. Метод реком. Київ: 27.

4. Дранник ГН, Курченко АИ, Дранник АГ. 2009. Иммунная система слизистых, физиологическая микрофлора и антибиотики. Киев, Полиграф Плюс: 140.

5. Мельников ОФ, Пелешенко НА, Заболотная ДД, Рыльская ОГ. 2013. Иммуномодуляция фитопрепаратами в терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. Киев: 109.

6. Иммунотерапия. Рук-во. Под ред. акад. РАН РМ Хаитова, проф. РИ Атауллаханова. М, ГЭОТАР-Медиа. 2012: 672.

7. Кайдашев ІП. 2003. Методи клінічних та експериментальних досліджень в медицині. Потава, Полимет: 320.

8. Ковальчук ЛВ, Банковская ЛВ, Мешкова РЯ. 2011. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии. М, ГЭОТАР-Медиа: 640.

9. Кост ЕА. 1975 Справочник по лабораторным методам исследования. М, Медицина: 433.

10. Лебедев КА, Понякина ИД. 2003. Иммунная недостаточность. М, Мед книга: 403.

11. Мельников ОФ, Заболотна ДД. 2009. Імунологічні показники ротоглоткового секрету у хворих на хронічний тонзиліт. Ринология. 2: 22—24.

12. Насонов ЕЛ. 1987. Методические аспекты определения циркулирующих иммунных комплексов с использованием полиэтиленгликоля. Терапевт арх. 4: 38—45.

13. Дюмин ОВ, Драгомирецкий ВД, Лебедев КА и др. 1990. Оценка местного и системного иммунитета в диагностике и лечении профессиональных заболеваний верхних дыхательных путей. Метод реком. Одесса: 15.

14. Мельников ОФ, Тимченко СВ, Заболотная ДД и др. 2002. Соотношение в показателях местного иммунитета при воспалительных процессах в верхних дыхательных путях. Ринологія. 4: 11—15.

15. Хаитов РМ. 2003. Иммуномодуляторы : механизм действия и клиническое применение. Иммунология. 24;4: 196—203.

16. Foreman JC. 1998. Клетки, участвующие в воспалении. Руководство по иммунофармакологии. Пер. с англ. Под ред. М Dale, J Foreman. М, Медицина: 151—192.