• Характер загальної імунологічної резистентності у дітей з хронічним необструктивним пієлонефритом. 
До змісту

Характер загальної імунологічної резистентності у дітей з хронічним необструктивним пієлонефритом. 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):111-115; doi 10.15574/SP.2014.58.111 
 

Характер загальної імунологічної резистентності у дітей з хронічним необструктивним пієлонефритом. 
 

Буряк В. М., Бабич В. Л.

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Україна 

Мета: вивчити особливості загальної імунологічної резистентності при хронічному необструктивному пієлонефриті у дітей. 
 

Пацієнти і методи. Було обстежено 118 дітей віком 7–14 років, розподілених на три групи. У першу основну групу увійшли 53 дитини з хронічним необструктивним пієлонефритом. Друга група складалася з 35-ти дітей з хронічним обструктивним пієлонефритом і являла собою групу порівняння. Контрольну групу склали 30 практично здорові однолітків. З метою імунологічного обстеження в крові у період ремісії вивчали вміст IgA, IgМ, IgG, цитокінів ІЛ-1β, ФНП-α, ІЛ-4, ІЛ-10, ІЛ-17. 
 

Результати. У крові дітей з хронічним необструктивним пієлонефритом порівняно із здоровими однолітками встановлено зниження концентрації IgA. При цьому порівняння концентрацій IgM та IgG у них з концентрацією в групі контролю не виявило достовірних відмінностей. Виявлено статистично значуще підвищення в обох групах хворих порівняно із здоровими дітьми середніх значень протизапальних цитокінів ІЛ-4, ІЛ-10 та ІЛ-17 за відсутності такого ж підвищення середніх концентрацій прозапальних представників цитокінового статусу ІЛ-1β і ФНП-α. 
 

Висновки. У дітей з хронічним необструктивним пієлонефритом констатовано наявність тенденції до зниження функціональної активності механізмів обмеження та ліквідації запальної реакції в чашково'мисковій системі нирок при паралельному запуску імунологічних процесів, властивих хронічному запаленню. 
 

Ключові слова: хронічний необструктивний пієлонефрит, діти, загальна імунологічна резистентність, імуноглобуліни, цитокіни.

 

Література:

1. Александрова ЮН. 2007. О системе цитокинов. Педиатрия. 86;3: 124—128.

2. Вялкова АА. 2008. Современные представления о тубулоинтерстициальных нефропатиях и концепция хронической болезни почек в педиатрической нефрологии. Педиатрия. 3: 129—131.

3. Дугаpова ИД, Анаев ЭХ, Чучалин АГ. 2010. О роли цитокинов при бронхиальной астме. Пульмонология. 4: 96—102.

4. Каладзе НН, Слободян ЕИ, Говдалюк АА. 2012. Динамика цитокинов сыворотки крови как показатель эффективности пиелоидотерапии у больных хроническим пиелонефритом. Вестн физиотерапии и курортол. 18;1: 92—94.

5. Кириллов ВИ, Богданова НА. 2011. Инфекция мочевой системы у детей: патогенетические сдвиги и их коррекция с целью профилактики обострений. Вопр совр педитрии. 10;4: 100—104.

6. Драннік ГМ, Прилуцький ОС, Бажора ЮІ та ін. 2006. Клінічна імунологія та алергологія. Підр. За ред проф ГМ Дранніка. К, Здоров'я: 888.

7. Марталог ПН, Балануца МП, Чунту АО и др. 2012. Клинико-терапевтические аспекты пиелонефрита у детей. Перинатол и педиатрия. 2: 78—80.

8. Малкоч АВ, Гаврилова ВА, Юрасова ЮБ. 2011. Пиелонефрит у детей. Нов медицины и фармации. 355: 45—49.

9. Трунова ЛА, Пекарева НА, Шваюк АП. 2007. Особенности иммунопатогенеза обострения и клинической ремиссии хронического пиелонефрита у детей. Аллергол и иммунол. 8;2: 209—210.

10. Пекарева НА. 2008. Выраженность воспалительного процесса и особенности иммунного реагирования при обострении и клинической ремиссии хронического пиелонефрита у детей. Вестн новых мед технологий. ХV;2: 99—101.

11. Протокол лікування дітей з інфекціями сечової системи і тубулоінтерстиціальним нефритом. Наказ МОЗ України № 627 від 03.11.2008 р. К. 2008: 24.

12. Симбирцев АС. 2002. Цитокиновая система регуляции защитных реакций организма. Цитокины и воспаление. 1: 8—11.

13. Дасаева ЛА, Шатохина ИС, Шабалин ВН, Шатохина СН. 2012. Современные представления о механизмах развития хронического пиелонефрита у лиц разного возраста. Клин медицина. 90;2: 19—23.

14. Statsoft. Электронный учебник по статистике. http://www.statsoft.ru/home/textbook/esc.html.