• Етіопатогенетичні аспекти перебігу І триместра вагітності у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій
ua До змісту

Етіопатогенетичні аспекти перебігу І триместра вагітності у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій

HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):98–101; doi 10.15574/HW.2017.120.98

Вигівська Л. М., Никонюк Т. Р.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Мета дослідження: вивчення етіопатогенетичних аспектів перебігу вагітності у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) з безплідністью в анамнезі.

Матеріали та методи. Проведене комплексне проспективне обстеження 220 вагітних після ДРТ з безплідністю різного ґенезу в анамнезі у І триместрі вагітності і 50 вагітних, які завагітніли вперше і самостійно.

Результати дослідження. Визначено етіопатогенетичні чинники ускладнень вагітності і репродуктивних втрат у жінок після ДРТ у І триместрі вагітності, серед яких провідну роль відіграють вік вагітних понад 27 років, обтяжений акушерсько-гінекологічний анамнез, тривалий період інфертильності, дисбаланс стероїдних статевих гормонів і розвиток синдрому гіперстимуляції яєчників, наслідки перенесених запальних процесів жіночих статевих органів і оперативних втручань на органах малого таза.

Заключення. Незалежно від етіологічних факторів безплідності в анамнезі для жінок після ДРТ щодо розвитку ускладнень вагітності і репродуктивних втрат найбільш загрозливим є І триместр вагітності, що передбачає оптимізацію і впровадження комплексних діагностичних і лікувально-профілактичних заходів.

Ключові слова: безплідність, вагітність, допоміжні репродуктивні технології.

Література:
1. Адамов М.М. Вагітність і пологи після застосування допоміжних репродуктивних технологій, виконаних за відсутності та наявності маткових труб / М.М. Адамов // Здоровье женщины. – 2011. – № 5 – С. 159–160.

2. Александрова Н.В. Преждевременные роды при беременности, наступившей с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Пути профилактики / Н.В. Александрова, О.Р. Баев, Т.Ю. Иванец // Акушерство и гинекология. – 2012. – № 4–2. – С. 33–38.

3. Бесплодный брак: практическое руководство [под ред. чл.-кор. НАМН Украины, проф. В.К. Чайки]. – Донецк: ЧП «Лавис», 2012. – 384 с.

4. Вигівська Л.М. Стан системи гемостазу та ендотеліального статусу у вагітних після застосування ДРТ / Вигівська Л.М., Никонюк Т.Р., Ковалюк Т.В., Ластовецька Л.Д // Збірник праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – 2016. – № 2 (38). – С. 109–114.

5. Грищенко М.Г. Патогенетичні основи вдосконалення допоміжних репродуктивних технологій у жінок, які перенесли хронічні запальні захворювання органів малого таза: Автореф. дис. … д-ра мед. наук: спец. 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» / М.Г. Грищенко // Харківський національний медичний університет. – Х., 2011. – 34 с.

6. Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя: навчальний посібник / за ред. Ф.В. Дахна, В.В. Камiнського, О.М. Юзька. – К., 2011. – 338 с.

7 Кулаков В.И. Лечение женского и мужского бесплодия. Вспомогательные репродуктивные технологии / В.И. Кулаков, Б.В. Леонов, Л.И. Кузмичев. – М.: МИА, 2008. – 592 с.

8. Левкович М.А. Нарушение иммунного гомеостаза при угрозе прерывания беременности инфекционного генеза / М.А. Левкович, В.А. Линде, В.О. Андреева // Таврический медико-биологический вестник. – 2012. – Т. 15, № 2 (ч. 2). – С. 313.

9. Мозгова О.М. Комплексна діагностика ризику та попередження загрози переривання вагітності у жінок після екстракорпорального запліднення / О.М. Мозгова // Український Медичний Часопис. – 2005. – № 2. – С. 102–109.

10. Ferraretti AP, Goossens V, de Mouzon J, Bhattacharya S, Castilla JA, Korsak V. et al. Assisted reproductive technology in Europe, 2008: results generated from European registers by ESHRE. Hum Reprod. 2012; 27: 2571–84. https://doi.org/10.1093/humrep/des255; PMid:22786779

11. Ford H.B. Recurrent pregnancy loss: etiology, diagnosis, and therapy / H.B. Ford, D.J. Schust // Reviews in Obstetrics and Gynecology. – 2009. – Vol. 2, № 2. – P. 76–83. PMid:19609401 PMCid:PMC2709325

12. Nyboe Andersen A. Progesterone supplementation during early gestations after IVF or ICSI has no effect on the delivery rates: a randomized controlled trial / A. Andersen Nyboe, B. Popovic-Todorovic, K.T. Schmidt // Human Reproduction. – 2002. – Vol. 17, № 2. – P. 357–361. https://doi.org/10.1093/humrep/17.2.357

13. Serum AMH levels and circulating progenitor cells in women; the role of vascular function in ovarian aging / A.C. De Cat, F. Yarde, H. Gremmels [et al.] // Human Reproduction. – 2013. – Vol. 28, suppl. 1. – P. 28–29.

Зміст журналу Текст статті