• Ентеростомія у комплексі хірургічного лікування новонароджених із захворюваннями та вадами розвитку кишечника

Ентеростомія у комплексі хірургічного лікування новонароджених із захворюваннями та вадами розвитку кишечника

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):81-84; DOI 10.15574/PS.2018.59.81

Ксьонз І. В., Гриценко Є. М., Гриценко М. І.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Дитяча міська клінічна лікарня, м. Полтава

Мета дослідження – удосконалення методів хірургічного лікування новонароджених з ентеростомами.
Матеріали та методи. В основу роботи покладено аналіз результатів лікування 14 новонароджених з захворюваннями та вадами розвитку кишечнику, яким була виконана ентеростомія.
Результати. Тривале позбавлення функції дистальних відділів кишечника приводить до розвитку в них гіпотрофії та глибокого пригнічення моторної функції, що призводить до затримки кишкового вмісту на рівні анастомозу з небезпекою неспроможності його швів. Запропоновано новий спосіб підготовки відключеної кишки та об’єктивізації її готовності до реконструктивної операції. Спосіб передбачає, що в післяопераційному періоді у дитини з подвійною кишковою стомою збирають кишковий вміст з проксимального сегмента кишки. Кишковий вміст за допомогою шприцу та зонду порціями вводять в дистальний сегмент через стому. Початковий об’єм кишкового вмісту, що вводиться через стому, 1-2 мл з поступовим його збільшенням до повного об’єму, що отримується з проксимального сегменту кишки. Паралельно проводиться ретроградне гідротренування відключеної кишки за допомогою очисних клізм. Готовність відключеної кишки оцінюють за появою випорожнень природнім шляхом після очисних клізм та самостійно.
Висновки. Використання запропонованого способу в передопераційній підготовці дітей з ентеростомами дозволяє підготувати виключену кишку та оцінити її готовність до проведення реконструктивної операції з урахуванням інших критеріїв.
Ключові слова: ентеростомія, підготовка відключеної кишки, діти.

Література

1. Гассан ТА. (2003). Превентивные кишечные стомы у детей периода новорожденности. Москва.

2. Иванов ВВ, Аксельров МА, Аксельров ВМ и др. (2006). Энтеро- и колостома в этапном лечении низкой кишечной непроходимости у новорожденных. Детская хирургия. 6: 14-17.

3. Муратов ИД. (1994). Осложнения у новорожденных с кишечной стомой (обзор литературы). Российский вестник перинатологии и педиатрии. 39(2): 25-28.

4. Пащенко КЮ, Пащенко ЮВ. (2014). Спосіб хірургічної реабілітації довгостроково відключених дистальних відділів кишечника у дітей. Пат. Україна. МПК (2014.01) А61В 17/00. Заявник і патентовласник: Харківський національний медичний університет (UA). №а201308944. Заявл. 16.07.2013. Опубл. 12.05.2014. Бюл. №9.

5. Пащенко ЮВ, Давиденко ВБ, Циганенко АЯ та ін. (2006). Превентивні кишкові стоми при резекції кишки в умовах інфікованої черевної порожнини у дітей і терміни їх закриття. Харківська хірургічна школа. 1(20): 62-64.

6. Попов ФБ, Немилова ТК, Караваева СА и др. (2004). Критерии для определения сроков закрытия энтеростом у новорожденных и детей первых месяцев жизни. Детская хирургия. 6: 10-13.

7. Попов ФБ. (2004). О технике энтеростомии у новорожденных. Детская хирургия. 3: 46-47.

8. Цап НА. (1995). Послеоперационное восстановление непрерывности кишечника при энтеро- и колостомах у детей. Москва.