• Ефективність профілактики основних стоматологічних захворювань у вагітних в умовах великого міста

Ефективність профілактики основних стоматологічних захворювань у вагітних в умовах великого міста

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):61-66; doi 10.15574/SP.2017.86.61

В.А. Кузьміна, І.І. Якубова
ПВНЗ «Київський медичний університет», Україна

Профілактика основних стоматологічних захворювань під час вагітності є важливою ланкою у збереженні стоматологічного здоров'я вагітних та в антенатальній профілактиці карієсу тимчасових зубів у дітей.
Мета: вивчення ефективності схеми профілактики стоматологічних захворювань у вагітних в умовах великого міста.
Матеріали та методи. Під спостереженням знаходилися 67 вагітних віком 18–34 років. Усіх жінок було розділено на основну (ОГВ) та контрольну групу вагітних (КГВ). Після стоматологічного обстеження та заповнення документації жінки були розподілені на стоматологічні диспансерні групи (СДГ). Ефективність впровадженої лікувально-профілактичної схеми оцінювалася за динамікою індексів КПВз, КПВп, РМА на початку I триместру та наприкінці III триместру вагітності (протягом 6 місяців спостереження).
Результати. Ефективність запропонованої лікувально-профілактичної схеми для вагітних підтверджувалася нижчим у 4,67 рази значенням показника приросту карієсу зубів у вагітних ОГВ порівняно з КГВ (0,30±0,06 зуба і 1,4±0,13 зуба відповідно). У жінок ОГВ наприкінці дослідження показник РМА мав тенденцію до зниження і склав 11,67±1,87%, натомість у КГВ, навпаки, спостерігалася тенденція до зростання, відповідно до 26,81±2,90%.
Висновки. Ускладнення вагітності та екстрагенітальна патологія значно збільшують ризик розвитку виникнення каріозного ураження зубів та запальних захворювань пародонта у вагітних. Доведена необхідність регулярних профілактично-лікувальних оглядів у жінок під час вагітності у стоматолога.
Ключові слова: вагітність, інтенсивність карієсу зубів, стоматологічна диспансерна група, запалення тканин пародонта.

Література

1. Александров Є.І. Профілактика і лікування карієсу та запальних захворювань пародонту у юних вагітних з прееклампсією: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Є.І. Александров. — Київ, 2009. — 16 с.

2. Гаджула Н.Г. Індівідуальна профілактика карієсу зубів у жінок в період вагітності та лактації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «стоматологія» / Гаджула Н.Г. — Львів, 2009.

3. Калинина О.В. Особенности формирования индивидуальной гигиенической программы профилактики стоматологических заболеваний у беременных: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14.01.14 «стоматология» / О.В. Калинина. — Санкт-Петербург, 2013. — 18 с.

4. Кисельникова Л.П. Стоматологический статус и профилактика заболеваний у беременных // Л.П. Кисельникова, Н.С. Попова // Институт стоматологии. — 2011. — №1(50). — С.90—91.

5. Лактобактерин сухой [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.biofarma.ua/ru/lactobacilli/laktobakteryn-sukhoy-lactobacterinum-siccum.html

6. Матасар І.Т. Харчування як один з найважливіших чинників, що впливає на стан здоров'я населення України в сучасних екологічних умовах / І.Т. Матасар // Проблемы питания и здоровье. — 1997. — №1. — С.22—29.

7. Некоторые методы прогнозирования и индексной диагностики болезней пародонта: метод, рекомендации для студ. / сост. А.П. Леус, А.С. Михайлов, Л.Г. Борисенко. — Минск: Изд. МГМИ, 1992. — 44 с.

8. Островська Л.Й. Характеристика стоматологічного статусу жінок у період вагітності та лактації / Л.Й. Островська // Актуальні проблеми суч. медицини. — 2010. — Т. 10, вип. 1(29). — С.161—164.

9. Парпалей Е.А. Рациональные подходы к стоматологической профилактике и лечению женщин в период беременности / Е.А. Парпалей, Е.И. Парпалей // Дентальные технологии. — 2004. — №3—4 (17). — С.10-13.

10. Про організацію амбулаторної акушерсько—гінекологічної допомоги в Україні : наказ МОЗ УКРАЇНИ від 5.07.2011 №417 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua. — Назва з екрану.

11. Разумова С.Н. Оптимизация стоматологической санации беременных женщин в Московском мегаполисе: дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук: спец. 14.01.21 «стоматология» / С.Н. Разумова. — Москва, 2003. — 125 с.

12. Смирнова A.M. Сравнительная характеристика стоматологического статуса беременных женщин с отягощенным и неотягощённым акушерским анамнезом / A.M. Смирнова, М.П. Харитонова // Уральский мед. журн. — 2010. №3(68). — С.29—32.

13. Чучмай Г.С. Стоматологічні захворювання у вагітних / Г.С. Чучмай, Н.І. Смоляр. — Київ: Здоров'я, 1991. — 104 с.

14. Шекера О.О. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О.О. Шекера. — Київ, 2008. — 18 с.

15. Якубова І.І. Організація стоматологічного диспансерного спостереження вагітних жінок / І.І. Якубова, О.В. Крижалко // Вісник стоматол. — 2011. — №2(75). — С.111—115.

16. Colonization of Lactobacillus rhamnosus GG in the oral cavity / Yli-Knuuttila, Snall J., Kari K. [et al.] // Oral microbiology Immunology. — 2006. — Vol. 21, №2 (Apr). — Р.129—131. https://doi.org/10.1111/j.1399-302X.2006.00258.x; PMid:16476023

17. R.O.C.S. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.rocs.ua/

18. Simark-Mattsson C. Lactobacillus-mediated interference of mutans streptococci in caries+free vs. caries-active subjects / Simark-Mattsson C., Emilson C.G., Hakansson E.G. [et al.] // Eur. J. Oral Sci. — 2007. — Vol.115, №4 (Aug). — Р. 308—314. https://doi.org/10.1111/j.1600-0722.2007.00458.x; PMid:17697171

19. Slavkin H. Streptococcus mutans: early childhood caries and new opportunities / H. Slavkin // JADA. — 1999. — Vol.130, №12. — Р.1787—1792. https://doi.org/10.14219/jada.archive.1999.0138; PMid:10599184