Для авторів

 

УВАЗІ АВТОРІВ! 

Видавництво «МедЕксперт» Групи компаній «МедЕксперт» увійшло до системи бібліографічних псилань Crossref, отримавши універсальний ідентифікатор цифрового об'єкту Digital Object Identifier (DOI).

Crossref об'єднує видавничі організації зі всього світу, що представляють 20 тис. наукових видань і 1500 бібліотек, забезпечуючи перехресний зв'язок між публікаціями в наукових журналах більш ніж 2800 видавництв за допомогою цифрової ідентифікації об'єктів.

Використання DOI дозволить представити вітчизняні наукові досягнення світовій науці, поліпшить обмін науковою інформацією між ученими, сприятиме підвищенню рейтингу та індексу цитування вчених України за кордоном, дозволить вивести вітчизняні журнали в міжнародне інформаційне поле.

Впровадження системи DOI у видавничу діяльність підвищує активність публікації видань, збільшує доступність наукових публікацій за межами України і дає можливість авторам бути представленими у відомих наукометричних базах даних. Цінність ідентифікатора DOI для авторів полягає в тому, що його використання у будь-який час забезпечує швидкий пошук наукової статті, книги і іншої друкованої продукції без необхідності проведення пошуку на сайтах журналів або пошукових систем.

Ідентифікатор цифрових об'єктів DOI є необхідною ланкою доступності для аналізу наукової продукції, який здійснюється інформаційно-аналітичними системами наукометричних баз даних.  Тепер кожній статті, що публікується Видавництвом «МедЕксперт» Групи компаній «МедЕксперт», може бути привласнений унікальний ідентифікатор DOI. 

 

ВАЖЛИВО!

АЛГОРИТМ РЕЄСТРАЦІЇ ORCID

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) – міжнародний ідентифікатор науковця

Створення єдиного реєстру науковців та дослідників на міжнародному рівні є найбільш прогресивною та своєчасною ініціативою світового наукового товариства. Ця ініціатива була реалізована через створення в 2012 році проекту Open Researcher and Contributor ID (ORCID). ORCID – це реєстр унікальних ідентифікаторів вчених та дослідників, авторів наукових праць та наукових організацій, який забезпечує ефективний зв’язок між науковцями та результатами їх дослідницької діяльності, вирішуючи при цьому проблему отримання повної і достовірної інформації про особу вченого в науковій комунікації.

Для того щоб зареєструватися в ORCID через посилання https://orcid.org/ необхідно зайти у розділ ”For researchers” і там натиснути на посилання "Register for an ORCID iD".

В реєстраційній формі послідовно заповнюються обов’язкові поля: ”First name”, “Last name”, “E-mail”, ”Re-enter E-mail”, “Password” (Пароль), “Confirm password”

В перше поле вводиться ім'я, яке надане при народженні, по-батькові не вводиться. Персональна електронна адреса вводиться двічі для підтвердження. Вона буде використовуватися як Login або ім’я користувача. Якщо раніше вже була використана електронна адреса, яка пропонується для реєстрації, з’явиться попередження червоного кольору. Неможливе створення нового профілю з тією ж самою електронною адресою. Пароль повинен мати не менше 8 знаків, при цьому містити як цифри, так і літери або символи. Пароль, який визначається словами “Good” або “Strong” приймається системою..

Нижче визначається ”Default privacy for new works”, тобто налаштування конфіденційності або доступності до персональних даних, серед яких ”Public”, “Limited”, “Private”.

Далі визначається частота повідомлень, які надсилає ORCID на персональну електронну адресу, а саме, новини або події, які можуть представляти інтерес, зміни в обліковому записі, тощо: ”Daily summery”, ”Weekly summery”, ”Quaterly summery”, ”Never”. Необхідно поставити позначку в полі «I’m not a robot” (Я не робот).

Останньою дією процесу реєстрації є узгодження з політикою конфіденційності та умовами користування. Для реєстрації необхідно прийняти умови використання, натиснувши на позначку ”I consent to the privacy policy and conditions of use, including public access and use of all my data that are marked Public”.

Заповнивши поля реєстраційної форми, необхідно натиснути кнопку "Register", після цього відкривається сторінка профілю учасника в ORCID з особистим ідентифікатором ORCID ID. Номер ORCID ідентифікатора знаходиться в лівій панелі під ім'ям учасника ORCID.

Структура ідентифікатора ORCID являє собою номер з 16 цифр. Ідентифікатор ORCID – це URL, тому запис виглядає як http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxxxxxx.

 

Наприклад: http://orcid.org/0000-0001-7855-1679.

Інформацію про ідентифікатор ORCID необхідно додавати при подачі публікацій, документів на гранти і в інших науково-дослідницьких процесах, вносити його в різні пошукові системи, наукометричні бази даних та соціальні мережі.

Подальша робота в ORCID полягає в заповненні персонального профілю згідно із інформацією, яку необхідно надавати. 

 

Також, нагадуємо, що всі журнали Видавництва «МедЕксперт» Групи компаній «Медексперт»:

"Сучасна педіатрія"

"Перінатология і педіатрія"

 "Здоров'я жінки"

"Реабілітація та паліативна медицина"

«Хірургія дитячого віку» 

входять в міжнародні наукометричні бази РІНЦ, Science index (elibrary.RU), Googl Scolar і реферератівную базу даних «Україніка наукова» (РЖ «Джерело»). В даний час Видавництво працює над входженням в наступні наукометричні бази DOJD, Index Copernicus, Scopus, Pub med і ін.

Адреса для кореспонденції: 04211, Україна, м. Київ, а/я 80, для ГК "МедЕксперт".                                                    

телефони редакції: +38 044 498 0834 +38 044 498 0880. 

сайт: pediatr@med-expert.com.ua

контактна особа – Шейко Ірина Олександрівна

 

Правила подачі матеріалу для публікації:

Авторська стаття направляється до редакції електронною поштою у форматі MS Word з додаванням сканованих копій офіційного направлення та першої (титульної) сторінки статті з підписами всіх авторів статті у форматі Adobe Acrobat (*.pdf) або (*.jpeg). Друкований екземпляр рукопису, підписаний автором (ами), та оригінал офіційного направлення висилаються поштою на адресу редакції.

 

Текст статті приймається українською, російською або англійською мовами.

 

Структура матеріалу: вступ (стан проблеми за даними літератури не старіші 5–7 років); мета, основні завдання та методи дослідження; результати досліджень та їх обговорення (висвітлення статистично оброблених результатів дослідження); висновки; перспективи подальшого дослідження в даному напрямку; список літератури (2 варіанти), реферати російською, українською та англійською мовами.

Обсяг реферату не повинен перевищувати 200–250 слів. Обов’язково зазначаються «ключові слова» (від 3 до 8 слів) у порядку значущості, що сприятиме індексуванню статті в інформаційно-пошукових системах.

Реферат є незалежним від статті джерелом інформації. Він буде опублікований окремо від основного тексту статті на сайті та має бути зрозумілим без самої публікації. Реферат є стислим і послідовним викладенням матеріалу публікації за основними розділами і повинен повторяти структуру публікації.

Реферат до оригінальної статті повинен бути структурованим: а) мета дослідження; б) матеріал і методи; в) результати та їх обговорення; г) висновки; д) ключові слова. Всі розділи в резюме мають бути виділені в тексті жирним шрифтом. Для інших статей (огляд, лекція, обмін досвідом, клінічний випадок тощо) реферат складається зі стислого викладення основної концепції статті та ключові слова.

На першій сторінці зазначається: індекс УДК ліворуч, ініціали та прізвища авторів, назва статті, назва установи, де працюють автори.

Кількість ілюстрацій (рисунки, схеми, діаграми) повинна бути мінімальною. Ілюстрації (діаграми, графіки, схеми) будуються в програмах Word або Exсel, фотографії повинні бути збережені в одному з наступних форматів: PDF, TIFF, PSD, EPS, AI, CDR, QXD, INDD, JPG (150-600 dpi). Таблиці та рисунки розташовують в тексті статті після першого згадування. У підпису до рисунку наводять його назву, пояснення всіх умовних позначень (цифр, букв, кривих тощо). Таблиці повинні бути компактними, пронумерованими, мати назву. Номера таблиць, їхні заголовки та цифрові дані, оброблені статистично, повинні точно відповідати наведеним у тексті.

Посилання на літературні джерела в тексті позначаються цифрами у квадратних скобках, повинні відповідати нумерації у списку літератури.

 

Необхідно надавати два варіанти списку літератури.

Перший варіант. Список літератури подається відразу же за текстом і оформлюється відповідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, що використовується у дисертаційних роботах. Автори зазначаються за алфавітом — спочатку праці вітчизняних авторів, а також іноземних, опублікованих російською або українською мовами, далі іноземних авторів, а також вітчизняних, опублікованих іноземною мовою.

 

Приклад оформлення:

1. Бадалян Л. О. Детская неврология / Л. О. Бадалян – М. : МЕДпресс-информ, 2010. – 608 с.

2. Волосянко А. Б. Ефективність корекції ендотеліальної дисфункції в дітей із мікроаномаліями розвитку серця інгібіторами ангіотензин конверту вального фактору / А. Б. Волосянко, О. Б. Синоверська, Л. Я. Литвинець // Буковинський мед. вісн. – 2007. – Т. 11, № 2. – С. 23–27.

3. Дедов И. И. Руководство по детской эндокринологии / И. И. Дедов, В. А. Петеркова – М. : Универсум Паблишинг, 2006. – 595 с.

4. Референтные значения тиреотропного гормона и распространенность субклинических нарушений функции щитовидной железы у подростков в регионе легкого йодного дефицита / А. В. Кияев, Л. И. Савельев, Л. Ю. Герасимова [и др.] // Проблемы эндокринол. – 2008. – № 4 (54). – С. 14–17.

 

Другий варіант необхідний для аналізу статті у міжнародних наукометричних базах даних, він повністю повторює перший, але джерела на українській і російській мовах ПЕРЕКЛАДАЮТЬСЯ! на англійську мову. Неможна використовувати передбачені ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 знаки розділення: // и /.

 

Приклад оформлення:

Для статей: Прізвища авторів і назва журналу можуть подаватися в транслітерації латиницею, назва статті – перекладається на англійську мову.

Author AA, Author BB, Author CC. (2005). Title of article. Title of Journal. 10(2);3: 49-53.

1. Kaplin VV, Uglov SR, Bulaev OF, Goncharov VJ, Voronin AA, Piestrup MA.

2002. Tunable, monochromatic x rays using the internal beam of a betatron. Applied Physics Letters. 18(80); 3: 3427-3429.

2. Kulikov VA, Sannikov DV, Vavilov VP. 1998. Use of the acoustic method of free oscillations for diagnostics of reinforced concrete foundations of contact networks. Defektoskopiya. 7: 40-49.

3. Levey A, Glickstein JS, Kleinman CS et al. 2010. The Impact of Prenatal Diagnosis of Complex Congenital Heart Disease on Neonatal Outcomes. Pediatr Cardiol. 31(5): 587—597.

 

Скорочення в тексті слів, імен, термінів (крім загальновідомих) не допускаються. Абревіатура розшифровується після першого згадування і залишається незмінною у всьому тексті.

 

Стаття закінчується відомостями про авторів. Зазначаються прізвища, ім’я, по батькові (повністю), вчений ступінь, вчене звання, посада в установі/закладі, робоча адреса з поштовим індексом, робочий телефон і адреса електронної пошти всіх авторів; ідентифікатор ORCID (https://orcid.org/register). Скорочення не допускаються. Автор, відповідальний за зв’язок з редакцією, вказує свій мобільний/контактний номер телефону. Якщо автор працює в декількох організаціях, указуються дані про всі організації.

Друкований варіант статті супроводжується офіційним направленням від установи, в якій вона була виконана, з візою керівництва (наукового керівника), завіреною круглою печаткою установи, та експертним висновком про можливість у відкритому друку. На останній сторінці статті мають бути власноручні підписи всіх авторів і відсотковий внесок кожного автора.

Відповідальність за достовірність і оригінальність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) несуть автори.

Редакція забезпечує рецензування статей, виконує спеціальне і літературне редагування, залишає за собою право скорочувати обсяг статей. Відмова авторам у публікації статей може здійснюватись без пояснення її причин и не вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної значущості роботи.

 

Статті, оформлені без дотримання правил, не розглядаються і не повертаються авторам.