• Динаміка захворюваності та смертності від раку тіла матки в Азербайджанській Республіці 
До змісту

Динаміка захворюваності та смертності від раку тіла матки в Азербайджанській Республіці 

HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):150–152; doi 10.15574/HW.2016.110.150 
 

Динаміка захворюваності та смертності від раку тіла матки в Азербайджанській Республіці 
 

Джаміль Азіз огли Алієв, Фуад Аліовсет огли Марданли, Шамістан Али огли Алиєв, Вюсаля Муса кизи Мадатова, Рена Шахбаз кизи Ганіфаєва

Національний центр онкології, м. Баку 
 

Мета дослідження: вивчення епідеміологічних аспектів захворюваності на рак тіла матки в Азербайджанській Республіці за 2009–2015 рр.


Матеріали та методи. Для вирішення поставленої мети були вивчені наступні показники: стандартизований, інтенсивний та показник ураженості (0/0000), екстенсивний, коефіцієнт летальності та 5-річна виживаність (%), а також загальний коефіцієнт смертності (‰) і величина агресивності [2, 4].


Результати. Розглянуті деякі епідеміологічні показники захворюваності на злоякісні новоутворення тіла матки в Азербайджанській Республіці за 2009–2015 рр. Було встановлено, що пік захворюваності припадає на вікову групу 50–59 років. При цьому незалежно від віку величина стандартизованого показника за останні 7 років збільшилася у 1,3 разу (4,20/0000 проти 5,50/0000). На підставі розрахунку показників екстенсивності, інтенсивності, ураженості, 5-річної виживаності та стандартизованої за віком величини виявлено рівні захворюваності в республіці. Встановлено відносно невисокі рівні коефіцієнтів смертності і летальності, що знайшло відображення під час розрахунку показника агресивності.


Заключення. Таким чином, проведені дослідження дозволили виявити рівні захворюваності та смертності при злоякісних новоутвореннях тіла матки, що може бути підставою при визначенні потреб у медико-санітарній допомозі та плануванні служб охорони здоров’я.


Ключові слова: смертність, рак шийки матки, захворюваність.


Література

1. Давыдов МИ, Аксель ЕМ. 2002. Злокачественные новообразования в России и в странах СНГ в 2000 г. М:281.

2. Биглхол Р, Бонита Р, Кьельстрем Т. 1994. Основы эпидемиологии. ВОЗ. Женева:17–47.

3. Минимальные клинические рекомендации Европейского Общества медицинской онкологии(ЕSМО). М. 2010:67–75.

4. Мерабишвили ВИ. 2011. Индексные оценки деятельности онкологической службы. Руковод. для врачей. Ч. 1. Онкологическая статистика (традиционные методы,новые информационные технологии). СПБ:125–138.

5. Рак тела матки. Практическая онкология. 2004. 5;1:44.

6. Maggino T. 1998. Analysis of approaches to the menagament of endometrial cancer in North America: a STF study. J. Ginecol.Oncol. 68:274–275. http://dx.doi.org/10.1006/gyno.1998.4951; PMid:9570980