• Динаміка гормональних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету 2-го типу під впливом комплексної терапії із застосуванням антигомотоксикологічних препаратів
ua До змісту

Динаміка гормональних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету 2-го типу під впливом комплексної терапії із застосуванням антигомотоксикологічних препаратів

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(131):36–39; doi 10.15574/HW.2018.131.36

Павловська М. О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Мета дослідження: порівняння ефективності комплексних методів лікування клімактеричного синдрому у пацієнток із супутнім цукровим діабетом (ЦД) 2-го типу шляхом аналізу гормональних показників до та після комплексної терапії з використанням антигомотоксикологічних препаратів.

Матеріали та методи. Обстежено 58 пацієнток віком 45–55 років із клімактеричним синдромом на тлі ЦД 2-го типу. Жінки 1-ї групи (n=28) отримували лише базову терапію згідно з Національним консенсусом щодо ведення пацієнток у клімактерії із супутнім ЦД 2-го типу. Жінкам 2-ї групи (n=30) на тлі базової терапії було застосовано антигомотоксикологічні препарати.

Результати. Запропоновані комплекси позитивно впливали на гормональний стан хворих, а також зменшували ступінь тяжкості клімактеричного синдрому та психоемоційного компонента. Більш ефективним був комплекс, у який включено антигомотоксикологічні засоби, що підтверджується динамікою гормональних показників.

Заключення. Із клінічної точки зору, отримані результати дають обґрунтовану підставу рекомендувати дані комплекси для корекції гормональних порушень у жінок із клімактеричними розладами на тлі цукрового діабету 2-го типу.

Ключові слова: клімактеричний синдром, цукровий діабет 2-го типу, базове лікування, антигомотоксикологічні препарати.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Андреева Е.Н. Менопауза при эндокринопатиях (доказательная база) : науч.-практ. руководство / Е.Н. Андреева, О.Р. Григорян. – М., 2017. – 40 с.

2. Антигомотоксична терапія гінекологічних захворювань: метод. рекомендації / уклад. : С.С. Леуш, Ю.В. Олійник; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи. – К., 2006. – 30 с.

3. Герасимович Е.М. Современный взгляд на терапию климактерических расстройств / Е.М. Герасимович // Рецепт. – 2007. – № 4. – С. 84–88.

4. Кононец А.П. Биорегуляционный подход в терапии дисгормональных нарушений у женщин / А.П. Кононец // Здоровье женщины. – 2015. – № 5. – С. 122–124.

5. Красникова Н.В. Коморбидная патология у женщин в климактерическом периоде / Н.В. Красникова, Г.Н. Шеметова // Пробл. жен. здоровья. – 2013. – № 2. – С. 31–35.

6. Манухин И.Б. Качество жизни и климактерий / И.Б. Манухин, В.Г. Тактаров, С.В. Шмелева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Литтерра, 2015. – 318 с.

7. Патология климактерия: рук. для врачей / под ред. Л.В. Аккер. – М. : Мед. информ. агентство, 2010. – 439 с.

8. Пащенко В.Н. Доказательная база антигомотоксической терапии / В.Н. Пащенко // Фітотерапія. – 2010. – № 2. – С. 87.

9. Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги : наказ МОЗ України від 15.12.2003 р. № 582. – К., 2003. – 162 с.

10. Татарчук Т.Ф. Комплексна антигомотоксична терапія цефалгічної форми передменструального синдрому / Т.Ф. Татарчук, Т.В. Шевчук // Биол. терапия. – 2004. – № 1. – С. 16–19.

11. Татарчук Т.Ф. Лечение климактерического синдрома у женщин с миомой матки в перименопаузе / Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей, О.А. Самосийная // Здоровье женщины. – 2005. – № 2. – С. 130–133.

12. Татарчук Т.Ф. Опыт применения антигомотоксических препаратов в лечении ранних климактерических расстройств / Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей // Биол. терапия. – 2001. – № 2. – С. 33–37.

13. Юренева С.В. Современные подходы к коррекции менопаузальных расстройств / С.В. Юренева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 78 с.

14. Age at natural menopause and risk of type 2 diabetes: a prospective cohort study / T. Muka, E. Asllanaj, N. Avazverdi [et al.] // Diabetologia. – 2017. – Vol. 60, N 10. – P. 1951–1960.

15. Back to the future: Hormone replacement therapy as part of a prevention strategy for women at the onset of menopause / R.A. Lobo, J.H. Pickar, J.C. Stevenson [et al.] // Atherosclerosis. – 2016. – Vol. 254. – P. 282–290.

16. Deleruyelle L. J. Menopausal symptom relief and side effects experienced by women using compounded bioidentical hormone replacement therapy and synthetic conjugated equine estrogen and/or progestin hormone replacement therapy, Part 3 / L. J. Deleruyelle // Int. J. Pharm. Compd. – 2017. – Vol. 21, N 1. – P. 6–16.

17. Holloway D. Menopause symptom management in the United Kingdom / D. Holloway // Nurs. Clin. North Am. – 2018. – Vol. 53, N 2. – P. 263–277.

18. Karvonen-Gutierrez C.A. Diabetes and menopause / C.A. Karvonen-Gutierrez, S.K. Park, C. Kim // Curr. Diab. Rep. – 2016. – Vol. 16, N 4. – Art. No 20.

19. Somatic-vegetative symptoms evolution in postmenopausal women treated with phytoestrogens and hormone replacement therapy / D.M. i, A. Pallag, C. Iovan [et al.] // Iran J. Public Health. – 2017. – Vol. 46, N 11. – P. 1528–1534.

20. Stuenkel C.A. Menopause, hormone therapy and diabetes / C. A. Stuenkel // Climacteric. – 2017. – Vol. 20, N 1. – P. 11–21.

21. Type II diabetes mellitus and menopause: a multinational study / A. Monterrosa-Castro, J.E. Blümel, K. Portela-Buelvas [et al.] // Climacteric. – 2013. – Vol. 16, N 6. – P. 663–672.