• Діастолічна дисфункція міокарда у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції
До змісту

Діастолічна дисфункція міокарда у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.3(67):64-68; doi10.15574/SP.2015.67.64

 

Діастолічна дисфункція міокарда у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції

 

Дудник В. М., Зборовська О. О.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна

 

Мета: визначення діастолічної дисфункцій міокарда шлуночків серця у дітей з ВВС після оперативної корекції на підставі визначення міокардіальних діастолічних швидкостей за даними тканинної допплерографії.

 

Пацієнти і методи. Обстежено 184 дитини з ВВС, яким була виконана радикальна корекція анатомічних дефектів у віці від 1 місяця до 18 років (середній вік обстежених 9,54±0,36 року). Тривалість післяопераційного катамнезу становила від 1 місяця до 15,3 року. Усім дітям проводилась ЕхоКГ з використанням тканинної допплерографії та визначенням пікових міокардіальних швидкостей під час ранньої та пізньої діастоли (E` та A`), співвідношення E`/A`, та Е/E` та часу IVRT.

 

Результати. При аналізі допплерівського спектра діастолічного руху латеральної частини фіброзного кільця мітрального клапана встановлено, що у дітей з ВВС середнє значення швидкості E`мк (13,69±0,22 см/с) достовірно відрізнялось на 18,63% від аналогічного показника у здорових дітей (16,24±0,33 см/с) (р<0,01). Аналіз функції правого шлуночка показав, що раннім проявом порушень його релаксації у хворих дітей було зменшення швидкості діастолічного наповнення в першу фазу (E` тк 10,36±0,16 см/с), яка достовірно відрізнялось від показника здорових дітей у 1,56 разу (E`тк 16,19±0,14 см/с) (р<0,01). Значення співвідношення E/Е` перевищувало показники здорових дітей на 20,75% для лівого шлуночка та на 35,36% для правого шлуночка (7,45±0,21 у.о. та 6,42±0,14 у.о. відповідно (р<0,01).

 

Висновки. У дітей з ВВС після оперативної корекції мала місце зміна релаксаційних характеристик міокарда: діастолічна дисфункція лівого шлуночка відзначалася у 49,46% випадків, правого — у 42,93%.

 

Ключові слова: вроджені вади серця, діти, міокардіальна дисфункція.

 

Література:

1. Гончарь МО, Сенаторова ГС. 2010. Порушення діастолічної функції міокарда шлуночків у дітей з природженими вадами серця у дітей. Таврич медико-биологич вестн. 13;2: 30—32.

2. Гончарь МО, Сенаторова ГС. 2010. Систолічна і діастолічна функція серця у дітей з септальними дефектами до і після оперативної корекції. Совр педиатрия. 3: 166—169.

3. Гончарь МО. 2010. Стан міокарда в дітей із природженими вадами серця у віддалений період після хірургічної корекції. Здоровье ребенка. 3: 42—44.

4. Зиньковский МФ. 2009. Врожденные пороки сердца. Ред акад А. Ф. Возианова. К, Книга Плюс: 1170.

5. Зубов ЛА, Назаренко СЮ. 2003. Исходы оперативного лечения врожденных пороков сердца у детей. Матер ІІІ Всерос сем. Лекции и доклады. Архангельск: 92—131.

6. Педіатричні аспекти ведення дітей з природженими вадами серця. Ред проф ОП Волосовець. Тернопіль, ТДМУ. 2008: 176.

7. Поташов СВ. 2011. Современная тканевая доплерография в клинической практике: возможности и области применения. Серцева недостатність. 2: 2—13.

8. Свищенко ЕП, Матова ЕА. 2009. Диастолическая сердечная недостаточность. Сердечная недостаточность. 1: 47—53.

9. Madriago E. 2010. Heart Failure in Infants and Children. Pediatrics in Review. 31: 4—6. http://dx.doi.org/10.1542/pir.31-1-4

10. Presentation, diagnosis, and medical management of heart failure in children: Canadian Cardiovascular Society guidelines. Canadian Journal of Cardiology. 2013. 29: 1535—1552. http://dx.doi.org/10.1016/j.cjca.2013.08.008; PMid:24267800

11. Van der Linde D, Konings EEM, Slager MA. 2011. Birth Prevalence of Congenital Heart Disease Worldwide. JACC. 58: 2241—2247. http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2011.08.025; PMid:22078432