• Дані пренатального скринінгу та перебіг другого триместру вагітності в жінок із великим інтергенетичним інтервалом 
До змісту

Дані пренатального скринінгу та перебіг другого триместру вагітності в жінок із великим інтергенетичним інтервалом 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):11–13;doi10.15574/PP.2013.56.11

 

Дані пренатального скринінгу та перебіг другого триместру вагітності в жінок із великим інтергенетичним інтервалом 

 

Сорокін О. В., Хомінська З. Б.,Туманова Л. Є., Коломієць О. В.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

 

Мета: визначити особливості перебігу ІІ триместру вагітності та проаналізувати показники пренатального скринінгу в жінок із великим інтергенетичним інтервалом.

 

Пацієнти і методи. Дослідження проводилися у 100 вагітних із великим (понад 10 років) інтергенетичним інтервалом між І та ІІ пологами (основна — І група); у 100 вікових першовагітних (ІІ група); у 100 вагітних, які народжували вдруге з перервою в 3–5 років, (ІІІ група). Пренатальний скринінг здійснювався з метою визначення ризику хромосомної патології плода зі 100-процентним охопленням усіх жінок у терміні 16–20 тиж. За показниками «потрійного» тесту, який включав встановлення рівня альфа-фетопротеїну (АФП), β-субодиниці хоріонічного гонадотропіну (β-ХГЛ) і вільного естріолу (Е3) у крові вагітних.

 

Результати. Другий триместр у вагітних із великим інтергенетичним інтервалом помітно вирізняється значною кількістю ускладнень вагітності та зміною маркерів пренатального скринінгу порівняно з показниками вікових першовагітних і вагітних з оптимальним (3–5 років) інтергенетичним інтервалом, що обґрунтовує доцільність своєчасної профілактики патологічних станів.

 

Висновки. Другий триместр вагітності в жінок із великим інтергенетичним інтервалом характеризується як період підвищеного ризику порушень перебігу вагітності за кількістю ускладнень. Значні відхилення показників пренатального скринінгу від медіани спостерігаються у кожної п'ятої жінки із великим інтергенетичним інтервалом і за відсутністю ехографічних і хромосомних змін свідчить про порушення стану плода й загрозу невиношування.

 

Ключові слова: вагітність, інтергенетичний інтервал, пренатальний скринінг вагітних, хоріонічний гонадотропін, альфа-фетопротеін, вільний естріол, ускладнення вагітності.

 

Література:

 

1. Гилязутдинов ИА, Гилязутдинова ЗШ. 2008. Нейроэндокринная патология в гинекологии и акушерстве. Рук-во для врачей. М, МЕДпресс-информ: 432.

2. Бахарев ВА, Каретникова НА, Алексеева МЛ и др. 2008. Информативность скрининговых программ в диагностике патологии плода. Акушерство и гинекология. 6: 29—33.

3. Кузнецова ТВ, Чиряева ОГ. 2006. Пренатальная диагностика наследственных и врожденных болезней. Под ред. ЭК Айламазяна, ВС Баранова. М. Гл. Х: 242—249.

4. Лакотош ВП, Жегулович ЮВ, Костенко ОЮ и др. 2006. Методические подходы в пренатальной диагностике врожденных пороков развития и хромосомной патологии в первом и втором триместре беременности (обзор литературы). Здоровье женщины. 2(26): 83—89.

5. Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні. Наказ МОЗ України від 15.07.2011 р. № 417. http://www.moz.gov.ua.

6. Сидельникова ВМ, Антонов АГ. 2006. Преждевременные роды. Недоношенный ребенок. М, ГЭОТАР-Медиа: 448.

7. Сидельникова ВМ. 2007. Эндокринология беременности в норме и патологии. М, МЕДпресс-информ: 352.

8. Сидорова ИС. Макаров ИО. 2007. Течение и ведение беременности по триместрам. М, ООО «Мед. информ. агентство»: 304.

9. Сорокін ОВ, Медведь ВІ. 2010. Захворюваність і особливості перебігу вагітності в жінок з великим інтергенетичним інтервалом. Здоровье женщины. 1(47): 130—132.

10. Туманова ЛЄ, Сорокін ОВ. 2010. Динаміка частоти пологів у жінок з великим інтергенетичним інтервалом. Педіатрія, акушерство та гінекологія. 3: 67—70.