• Цито-енергетичний статус у дітей при позалікарняній пневмонії
До змісту

Цито-енергетичний статус у дітей при позалікарняній пневмонії

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.5(93):33-36; doi 10.15574/SP.2018.93.33

Насібуллін Б. А., Коваль Л. І., Корецька Г. О.
Одеський національний медичний університет, Україна
ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України», м. Одеса
КУ «Міська дитяча лікарня імені академіка Б.Я. Резніка», м Одеса, Україна

Мета: оцінити цито-енергетичний статус при позалікарняній пневмонії (ПП) у дітей.
Матеріали і методи. Обстежено 63 дитини з діагнозом ПП, які були розподілені на три вікові групи: 1-а (n=21) — від 1 до 6 років, 2-а (n=22) — від 7 до 13 років, 3-я (n=20) — від 14 до 18 років. Активність лактатдегідрогенази (ЛДГ), сукцинатдегідрогенази (СДГ), малатдегідрогенази (МДГ), глутаматдегідрогенази (ГДГ) визначали цитохімічним методом у лімфоцитах. Розраховували співвідношення ЛДГ/СДГ.
Результати. Аналіз активності мітохондріальних дегідрогеназ встановив, що інактивація МДГ була типовою для дітей з ПП усіх вікових груп. У дітей 1-ї групи з ПП спостерігалася активація анаеробного енергосинтезу, на що вказувало підвищення активності ЛДГ у 1,6 разу та ЛДГ/СДГ у 1,7 разу. У хворих 2-ї групи з ПП встановлено пригнічення циклу Кребса у вигляді зниження активності МДГ у 1,6 разу та ГДГ у 2 рази. У дітей 3-ї групи ПП супроводжувалася інактивацією СДГ у 1,5, ГДГ — у 2 та МДГ у 1,7 разу та підвищенням ЛДГ/СДГ у 1,5 разу, що вказує на активацію анаеробного енергообміну. Встановлено кореляційний зв'язок між зниженням показника сатурації кисню в крові дітей з ПП та активністю СДГ (rs 0,46), ЛДГ (rs 0,56) та ГДГ (rs 0,58) р<0,01.
Висновки. У дітей з ПП зафіксовано підвищення співвідношення ЛДГ/СДГ, зниження активності МДГ та ГДГ, що вказує на активацію анаеробного енергосинтезу та пригнічення циклу Кребса. Найбільш виразний енергодефіцит виявлено у дітей з ПП 1-ї та 3-ї вікової групи. Встановлено кореляційний зв'язок між показником сатурації крові киснем у дітей з ПП та функціонуванням циклу Кребса.
Ключові слова: позалікарняна пневмонія, діти, енергетичний метаболізм.

ЛІТЕРАТУРА

1. Клембовский НВ, Сухоруков ВС. (1997). Митохондриальная недостаточность у детей. Архив патологии. 5(59): 3—7.

2. Марушко ЮВ, Крамарев CО, Шеф ГГ. (2013). Захворювання органів діхання у дітей. Невідкладні стани у дитячій пульмонології. Київ: Харків Планета-Принт. 313.

3. Масловская АА. (2010). Особенности липидного обмена у детей. Журнал ГрГМУ. 2(30): 12—15.

4. Тамбовцева РВ. (2011). Физиологические основы развития двигательных качеств Новые исследования. 1(26): 5—14.

5. Хундерякова НВ, Ячкула ТВ, Федотчева НИ и др. (2017). Высокочувствительный неповреждающий способ выявления состояния митохондрий в организме путем их исследования внутри лимфоцитов крови на мазке выявление больших различий при лейкозах и миопатиях у больных детей по сравнению со здоровыми. Медицинский алфавит. 2; 20 (317): 27—30.

6. Jin HS, Suh HW, Kim SJ, Jo EK. (2017). Mitochondrial Control of Innate Immunity and Inflammation. Immune Network. 17(2): 77—88.

7. Le Roux D, Zarl J. (2017). Community-acquired pneumonia in children – a changing spectrum of disease. Pediatr Radiol. 47: 1392—1398.

8. Loftus R, Finlay D. (2016). Immunometabolism: Cellular Metabolism Turns Immune Regulator. The Journal of Biological Chemistry. 291(1): 1—10.

9. Tung Chao, Haiping Wang, Ping-Chih Ho (2017). Mitochondrial Control and Guidance of Cellular Activities of T Cells. Frontiers in Immunology. 8: 473.

10. Weinberg SE, Sena LА, Chandel NS. (2015). Mitochondria in the regulation of innate and adaptive immunity. Immunity. 42(3): 406—417.

11. Yoon BR, Oh YJ, Kang SW, Lee EB, Lee WW. (2018, Jan). Role of SLC7A5 in Metabolic Reprogramming of Human Monocyte/Macrophage Immune Responses. Frontiers in Immunology. 25; 9:53.

Стаття надійшла до редакції 01.03.2018 р., прийнята до друку 08.09.2018 р.