• Анґіоматозний поліп носоглотки

Анґіоматозний поліп носоглотки

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):48-50; doi 10.15574/SP.2017.86.48

Косаківська І. А.
Національна академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Поліпи ЛОР-органів мають різну морфологічну структуру. У тих випадках, коли строма поліпа особливо інтенсивно васкуляризована, його класифікують як анґіоматозний.
Метою дослідження було підвищення діагностики захворювань носоглотки у дітей.
Матеріали і методи. Під спостереженням перебувала дівчинка Л., 9 років, з анґіоматозним поліпом носоглотки. Новоутворення було діагностовано через два тижні після аденотомії. Патогістологічне заключення двох лабораторій взятого при біопсії матеріалу — юнацька анґіофіброма носоглотки.
Результати. За допомогою аденотома Бекмана №5 новоутворення, яке локалізувалось на ніжці розміром 10х15 мм по серединній лінії на задній стінці носоглотки у середній її третині, видалено. Патогістологічне заключення — анґіоматозний поліп.
Висновки. Анґіоматозний поліп носоглотки належить до рідкісних захворювань і потребує проведення диференційної діагностики з рецидивом аденоїдних вегетацій та юнацькою анґіофібромою носоглотки. Найімовірніше анґіоматозний поліп у даному випадку утворився на місці залишку аденоїдних вегетацій. При диференційній діагностиці насамперед слід оцінювати клініку, а патогістологічні дослідження за необхідності проводити повторно в різних лабораторіях.
Ключові слова: анґіоматозний поліп носоглотки, лікування, клінічний випадок, діти.

Література

1. Абрикосов А.И. Аллергия и вопросы патологии / А.И. Абрикосов. — Москва: Медицина, 1963. — 276 с.

2. До питання про кровоточивий поліп перегородки носа / Г.С. Протасевич, І.А. Яшан, О.І. Яшан, В.М. Ігнатюк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — Вип. 4. — Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. — С. 277—281.

3. Патент України на винахід № 99043. МПК (2012.01) А61В17/00. Біполярний електропристрій для коагуляції тканин / І.А. Косаківська (Україна). — Заявлено 01.03.2011; Опубл. 10.07.2012 р. Бюл. № 13.

4. Серов В.В. Воспаление / В.В. Серов, В.С. Пауков. — Москва: Медицина, 1995. — 640 с.