• Анатомо-функціональний стан органів малого таза у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію яєчників
ua До змісту

Анатомо-функціональний стан органів малого таза у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію яєчників

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):50–54; doi 10.15574/HW.2018.132.50

Стрелко Г. В.
МЦ «Родинне джерело»

Мета дослідження: вивчення анатомо-функціонального стану матки та яєчників у жінок зі зниженою оваріальною відповіддю на стимуляцію в програмах ДРТ.

Матеріали та методи. Визначали анатомічні особливості та функціональні властивості матки та яєчників у жінок-«поганих відповідачів» для виключення клінічно значущої гінекологічної патології, що б впливала на успішність програм ЕКЗ. Проводили ультразвукове сканування з вивченням топографії, розмірів, контурів, ехоструктури матки та її придатків та визначенням об’єму яєчників і кількості антральних фолікулів. Кровообіг у судинах строми яєчників, який вважається важливим критерієм для визначення ймовірної оваріальної відповіді, оцінювали за допомогою колірного допплерівського картування.

Результати. У пацієнток-«поганих відповідачів» фіксували дещо менший об’єм яєчників та зменшену кількість антральних фолікулів, що може пояснюватися перенесеними оперативними втручаннями за типом резекції яєчників та видалення кістозних утворень в анамнезі. Крім того, при переході від фолікулінової до лютеїнової фази не відбувається зниження величин судинного опору в інтраоваріальних судинах домінуючого фолікула, що сповільнює процес овуляції та знижує ймовірність запліднення в умовах підвищеного судинного опору.

Заключення. Ультразвукове сканування органів малого таза та допплерометричне дослідження перифолікулярного кровотоку дозволяє ґрунтовно підійти як до оцінювання оваріальної відповіді, так і готовності ендометрія до імплантації, що диктує необхідність індивідуального вибору преконцепційної підготовки та лікувальних програм ДРТ.

Ключові слова: анатомо-функціональний стан, органи малого таза, оваріальний резерв, перифолікулярний кровотік, жінки-«погані відповідачі».

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Александрова Н.В. Современные подходы к оценке овариального резерва у женщин с преждевременной недостаточностью яичников (обзор литературы) / Н.В. Александрова, Л.А. Марченко // Проблемы репродукции. – 2007. – № 2. – С. 22–29.

2. Апресян С.В. Оптимизация восстановления фертильности у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2003. – 24 с.

3. Аксененко В.А. Состояние репродуктивного здоровья и профилактика рецидивов у больных с воспалительными заболеваниями придатков матки: Автореф. дис. … докт. мед. наук. – М., 2001. – С. 14–16.

4. Бесплодный брак. Современные подходы к диагностике и лечению : руководство / под ред. Г.Т. Сухих, Т.А. Назаренко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Гэотар-Медиа, 2010. – 784 с.

5. Боярский К.Ю. Факторы, определяющие овариальный резерв женщины (обзор литературы) / К.Ю. Боярский, С.Н. Гайдуков, А.С. Чкуасели // Журнал акушерства и женских болезней. – 2009. – Т. 58, № 2. – С. 65–71.

6. Гаспаров А.С. Интраоперационная и лапароскопическая эхография в репродуктивной гинекологии: практическое пособие / А.С. Гаспаров, А. К. Хачатрян. – М.: МИА, 2013. – 72 с. 

7. Судома І.О. Синдром слабкої відповіді яєчників у циклах екстракорпорального запліднення у пацієнток з аденоміозом / І.О. Судома // Український медичний часопис. – 2005. – № 2 (46). – С. 92–101.

8. Фальконе Т. Репродуктивная медицина и хирургия / Т. Фальконе, В.В. Херд; пер. с англ. под ред. Г.Т. Сухих. – М.: Гэотар-Медиа, 2014. – 947 с.

9. Хачкурузов С.Г. УЗИ в гинекологии. Симптоматика. Диагностические трудности и ошибки / Хачкурузов С.Г. – СПб.: Элби, 1999. – 661 с.

10. Юзько А.М. Лечение бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий в Украине / А.М. Юзько, Н.Г. Руденко // Здоровье женщины. – 2014. – № 3. – С. 153–157.