• Алгоритм і критерії оцінки стану здоров’я дітей раннього віку 
До змісту

Алгоритм і критерії оцінки стану здоров’я дітей раннього віку 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.6(70):35-39; doi 10.15574/SP.2015.70.35 
 

Алгоритм і критерії оцінки стану здоров'я дітей раннього віку 

Сандуляк Т. В.

Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна 
 

Визначені ВООЗ складові поняття «здоров'я» адаптовані для потреб дітей раннього віку у вигляді компонент, які наповнили доказовими критеріями та алгоритмом оцінки індивідуального стану здоров'я. Фізичне здоров'я визначають: гестаційний, календарний та постконцептуальний вік немовляти; фізичний і психомоторний розвиток; морфологічні та функціональні відхилення; імунобіологічна реактивність і резистентність. Душевне — стан зорового, слухового, тактильного та інших аналізаторів та відсутність дії на них стресу. Духовне (ментальне) здоров'я формують рівень IQ, мислення, пам'ять і характеристики крику, як маркера домовленнєвого розвитку. До соціальної складової увійшли соціально-економічний статус сім'ї, безпечне екологічне середовище, гарантована якість питної води, продуктів харчування, медичної допомоги та інші соціальні гарантії, що надаються матерям і дітям державою. За результатами оцінки складається матриця (образ) здоров'я кожної дитини для динамічного спостереження і клінічного аудиту якості медичної допомоги. 
 

Ключові слова: визначення здоров'я, складові компоненти та критерії індивідуальної оцінки здоров'я, матриця для динамічного спостереження. 
 

Література

1. Авраменко ТВ. 2012. Стан надання перинатальної медичної допомоги в Україні. Неонатол, хірургія та перинатальна медицина. ІI; 1(3): 7—10.

2. Бондаренко ІГ. 2012. Валеологія. Ч I. Метод. реком. Миколаїв, Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили: 52.

3. Калью ПИ. 1988.Сущностная характеристика понятия «здоровье» и некоторые вопросы перестройки здравоохранения: обзорная информация. Москва.

4. Мармот М. 2013. Обзор социальных детерминант здоровья и разрыва по показателям здоровья в Европейском регионе ВОЗ: резюме. ВОЗ, ЕРБ: 9.

5. Міхеєнко ОІ. 2011. Комплексна методика оцінки рівня здоров'я організму людини. Проблеми фізичного виховання і спорту. 6: 93—101.

6. Моісеєнко РО. 2009. Вплив деяких соціально-економічних чинників на формування здоров'я та смертність дітей. Перинатол та педіатрія. 3(99): 17—21.

7. Годованець ЮД, Добрянський ДО, Загорулько ТД та ін. 2007. Оцінка стану новонародженої дитини після народження та в період постнатальної адаптації. Необхідні медичні втручання. Клінічна настанова з неонатології. Київ: 60.

8. Преамбула к Уставу (Конституции) Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ (поправки WHA 51/23 вступили в силу 15.09.2005): 1.

9. Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років. Наказ МОЗ України №149 від 20.03.2008. Київ. 2008: 98.

10. Про затвердження протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною. Наказ МОЗ України №152 від 04.04.2005. Київ. 2005: 130.

11. Социальные детерминанты здоровья. ВОЗ. Шестьдесят шестая сессия Всемирной Ассамблеи Здравоохранения. А66/15 от 11 марта 2013 г: 9.