• Алергічний риніт і бронхіальна астма у дітей дошкільного віку: можливості сучасної терапії коморбідних захворювань

Алергічний риніт і бронхіальна астма у дітей дошкільного віку: можливості сучасної терапії коморбідних захворювань

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):73-86; doi 10.15574/SP.2017.85.73

Охотнікова О. М., Глогуш І. І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

У статті наведено сучасні погляди на проблему бронхіальної астми та алергічного риніту як коморбідної патології у дітей. Розглянуто концепцію єдиного хронічного алергічного респіраторного синдрому. Згідно з міжнародними та національними рекомендаціями з ведення хворих на бронхіальну астму та алергічний риніт визначено місце антилейкотрієнів у лікуванні цієї коморбідної патології. Наведено дані щодо комплаєнсу в терапії дітей з бронхіальною астмою та шляхи її оптимізації. Науково обґрунтовано застосування монтелукасту натрію в загальній базовій терапії персистуючих форм алергічного риніту та бронхіальної астми легкого ступеня у дітей. Наведено результати застосування антилейкотрієнового препарату монтелукасту натрію у контролюючій терапії персистуючих форм бронхіальної астми та алергічного риніту легкого ступеня у дітей віком 2–6 років. За результатами власного дослідження доведено, що 6(місячне використання препарату є високоефективним (95,0%) та забезпечує контроль за перебігом хвороби. Монтелукаст особливо показаний у разі переважання нічних ознак захворювання, у випадках астми фізичного і психоемоційного навантаження, при аспіриновій астмі, розвитку загострень хвороби, зумовлених змінами метеоумов та вірусними інфекціями.
Ключові слова: алергічний риніт, бронхіальна астма, діти до 6 років, терапія, монтелукаст натрію.

Література

1. Алергічний риніт та бронхіальна астма пилкової етіології у дітей: ретроспективне дослідження клінічного перебігу / С.М. Недельська, Д.О. Ярцева, В.І. Мазур [та ін.] // Современная педиатрия. — 2013. — №1(49). — С.24—30.

2. Алергічний риніт у дітей (монографія) / Д.І. Заболотний, А.А. Лайко, О.М. Охотнікова, А.Л. Косаковський [та ін.]. — Київ: Логос, 2016. — 216 с.

3. Алергічний риніт у дітей: нагальні питання діагностики і лікування / О.М. Охотнікова, Ю.І. Гладуш, Л.В. Бондаренко [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2015. — №1(80). — С.26—36.

4. Артюх А. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів у терапії бронхіальної астми: ефективність, доведена часом / А. Артюх // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — №1(98). — С.40—42.

5. Бронхіальна астма, поєднана з алергічним ринітом, у дітей: місце антигістамінних препаратів у лікуванні / Ю.Г. Антипкін, Т.Р. Уманець, В.Ф. Лапшин [та ін.] // Астма та алергія. — 2014. — №4. — С.60—65.

6. Булгакова В.А. Модификация терапии бронхиальной астмы. Возможности повышения эффективности лечения вирус-индуцированной астмы у детей / В.А. Булгакова // Фарматека. — 2015. — №4. — С.6—12.

7. Василевский И.В. Использование сингуляра — новая стратегия лечения аллергического ринита / И.В. Василевский, Е.. Скепьян // ARS medica. — 2011. — №3. — С.159—172.

8. Геппе Н.А. Роль кромонов в лечении бронхиальной астмы и аллергического ринита у детей / Н.А. Геппе, И.В. Озерская // АтмосферА. Пульмонология и алергологія. — 2009. — №1. — С.11—14.

9. Гуртовая М.Н. Аллергический ринит и бронхиальная астма: частота встречаемости, причины возникновения, клиника и лечение / М.Н. Гуртовая, Н.Н. Гребнева, Н.Я. Прокопьев // Молодой ученый. — 2014. — №2. — С.318—326.

10. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу МІЛУКАНТ (MILUKANTE): наказ МОЗ України №182 від 30.03.2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.

11. Клиническая фармакология: учебник / под ред. В.Г. Кукеса. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: ГЭОТАР—Медиа, 2008. — 1056 с.

12. Намазова-Баранова Л.С. Аллергия у детей — от теории к практике / Л.С. Намазова-Баранова. — Москва, 2010. — С. 6—9.

13. Ненашева Н.М. Настоящее и будущее антагонистов лейкотриеновых рецепторов в терапии бронхиальной астмы и аллергических заболеваний / Н.М. Ненашева // Эффективная фармакотерапия. Пульмонология и оториноларингология. — 2012. — №4. — С.22—46.

14. Овчаренко С.И. Аллергический ринит и бронхиальная астма: оценка эффективности Лордестина [Электронный ресурс] / С.И. Овчаренко, В.А. Опаленова // Фарматека. — 2012. — №15. — Режим доступа: http://www.pharmateca.ru/ru/archive/article/8594.

15. Протокол надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча пульмонологія»: наказ МОЗ України №18 від 13.12.2005 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.

16. Романюк Л.И. Аллергический ринит как коморбидное состояние бронхиальной астмы / Л.И. Романюк // Астма та алергія. — 2013. — №2. — С.62—65.

17. Уманец Т.Р. Бронхиальная астма и аллергический ринит: пути оптимизации комплайенса и эффективности лечения / Т.Р. Уманец // Астма та алергія. — 2015. — №1. — С.61—64.

18. Уніфікований протокол надання первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дітям з бронхіальною астмою : наказ МОЗ України №868 від 08.10.2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.

19. Abdallah A.M. Low dose inhaled steroid compared to leukotriene antagonist in children with mild persistent asthma / A.M. Abdallah // EAACI 2014, European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, Copenhagen, Denmark, Jun 7—11, 2014. — Abstr 748.

20. Advances in Therapy with Antileukotriene Drugs / R. Graziano, C.D. Ilio, P. Conti [et al.] // Annals of Clinical and Laboratory Science. — 2004. — Vol.34. — P.379—387.

21. Allergic Rhinitis and its impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the World Health Organization, GA2LEN and AllerGen / Bousquet J., Khaltaev N., Cruz A.A. [et al.] // Allergy. — 2008. — Vol.63 (Suppl. 86). — P.8—160.

22. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines: 2010 Revision / J.L. Brozek, J. Bousquet, C.E. Baena-Cagnani [et al.] // J. Allergy Clin. Immunol. — 2010. — Vol.126. — P.466—476.

23. Boulet L.-Ph. Asthma-related comorbidities / L.-Ph. Boulet, M. Boulay // Expert Rev. Respir. Med. — 2011. — Vol.5(3). — P. 377—393.

24. Burgess S. Аdherence with preventive medication in childhood asthma / S. Burgess, P. Sly, S. Devadason // Pulmonary Medicine. — 2011, Article ID 973849. — 6 p.

25. Canonica G.W. Minimal persistent inflammation in allergic rhinitis: Implications for current treatment strategies / G.W. Canonica, Е. Сompalati // Clin. Exper. Immunol. — 2009. — Vol.158. — P.260—271.

26. Chawes Bо L. K. Upper and lower airway pathology in young children with allergic and non-allergic rhinitis / Bo L. K. Chawes // Dan. Med. Bull. — 2011. — Vol.58 (5). — B4278.

27. Ciolkowskа, J. Evaluation of step-down therapy from an inhaled steroid to montelukast in childhood asthma / J. Ciolkowskа, H. Mazurek, B. Stasiowska // Allergol. Immunopathol. — 2014. — №42(4). — Р.342—347.

28. Clinical, Physiological and Anti-Inflammatory Effect of Montelukast in Patients with Cough Variant Asthma [Text] / М. Takemura, А. Niimi, Н. Matsumoto [et al.] // Respiration. — 2012. — №83(4). — Р. 308—315.

29. Current and Future Directions in Pediatric Allergic Rhinitis / D. Gentile, A. Bartholow, E. Valovirta [et al.] // J. Allergy Clin. Immunol: In Practice. — 2011. — Vol.1(3). — P.214—226.

30. Dawood O.T. Medication compliance among children [Electronic resource] / O.T. Dawood, M. Izham MIbrahim, S. Palaian // World J. Pediatr. — 2010. — Vol.6(3). — URL: http://www.wjpch.com.

31. Development and comorbidity of eczema, asthma and rhinitis to age 12 — data from the BAMSE birth cohort / N. Ballardini, I. Kull, T. Lind [et al.] // Allergy. — 2012. — №67. — Р.537—544.

32. Effect of montelukast on markers of airway remodeling in children with asthma / L. Tenero, M. Piazza, M. Sandri [et al.] // Allergy and Asthma Proceedings. — 2016. — Vol.37, №5 (September-October). — Р. 77—83.

33. Effects of montelukast on CD4+CD25+ regulatory T cell expression in children with acute bronchial asthma / C. Yongxin, L. Zengqing, Т. Yuanping [et al.] // Int. J. Clin. Exp. Med. — 2017. — №10(2). — Р.3329—3336.

34. Fokkens W. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (EP3 OS 2007) / W. Fokkens, V. Lund, J. Mullol // International Rhinology. — 2007. — Suppl. 20.

35. Gillissen A. Patients adherence in asthma / A. Gillissen // J. of Physiology and Pharmacology. — 2007. — Vol.58, Suppl.5. — P.205—222.

36. Global Initiative for Asthma. Diagnosis and Management of Asthma in Children 5 Years and Younger. Updated 2015. [Electronic resource]. — URL: http://www.ginasthma.org.

37. Global strategy for asthma management and prevention. National institutes of health. National Heart, lung and Blood Institute. Revised 2014. [Electronic resource] — URL: http://www.ginasthma.org.

38. Global strategy for asthma management and prevention. National institutes of health. National Heart, lung and Blood Institute. Revised 2015. [Electronic resource]. — URL: http://www.ginasthma.org.

39. Global strategy for asthma management and prevention. National institutes of health. National Heart, lung and Blood Institute. Revised 2016. — [Electronic resource]. — URL: http://www.ginasthma.org.

40. Global strategy for asthma management and prevention. National institutes of health. National Heart, lung and Blood Institute. Revised 2017. — Електронний режим доступу: http://www.ginasthma.org

41. Hansen T.E. Increasing prevalence of asthma, allergic rhinoconjunctivitis and eczema among schoolchildren: three surveys during the period 1985—2008 / T.E. Hansen, B. Evjenth, J. Holt // Foundation Acta Pediatrica. — 2013. — Vol.102. — P.47—52.

42. Holgate S.T. Мechanisms of asthma and implications for its prevention and treatment: a personal journey / S.T. Holgate // Allergy Asthma Immunol. Res. — 2013. — Posted online 2013. https://doi.org/10.4168/aair.2013.5.6.343; PMid:24179679 PMCid:PMC3810539

43. International consensus on (ICON) pediatric asthma / N.G. Papadopoulos, H. Arakawa, K.H. Carlsen [et al.] // Allergy. — 2012. — Vol.67, №8. — P.976—997.

44. Katie M. Non-compliance amongst adolescents with asthma: listening to what they tell us about self—management / K.M. Buston, S.F. Wood // Family Practice. — 2000. — Vol.17, №2.

45. Katzung B.G. Basic and Clinical Pharmacology / B.G. Katzung, S.B. Masters, A.J. Trevor. — 11-th edition. — McGraw-Hill Medical, 2009. — 1200 p.

46. Lagos J.A. Montelukast in the management of allergic rhinitis / J.A. Lagos, G.D. Marshall // Ther Clin Risk Manag. — 2007. — Vol.3. — P.327—332.

47. Mastalerz L. Антилейкотриеновые препараты в лечении бронхиальной астмы / L. Mastalerz, J. Kumik // Ліки України. — 2012. — №3—4 (1). — С.21—24.

48. Montelukast and bronchial inflammation in asthma: A randomised, double-blind placebo-controlled trial / C.F. Ramsay [et al.] // Respiratory Medicine. — 2009. — Vol.103. — P. 995—1003.

49. Montelukast decreases plasma endotelin-1 and serum eosinophil cationic protein levels in paediatric atopic asthma / F. Kopriva [et al.] // Clin. Drug. Invest. — 2006. — №26(6).

50. Nayak A. Montelukast in the treatment of allergic rhinitis: an evidence-based review / A. Nayak, R.B. Langdon // Drugs. — 2007. — Vol.67. — P.887—901.

51. Obimbo E. M. Allergic rhinitis and asthma — evidence for an association / E.M. Obimbo, M.E. Levin // Curr. Allergy, Clin. Immunol. — 2013. — Vol.26, №1.

52. Phan H. Treatment of allergic rhinitis in infants and children: efficacy and safety of second-generation antihistamines and the leukotriene receptor antagonist montelukast / H. Phan, M.L. Moeller, M.C. Nahata // Drugs. — 2009. — Vol.69. — P.2541—2576.

53. Turner P.J. Allergic rhinitis in children / P.J. Turner, A.S. Kemp // J. of Paediatrics and Child Health. — 2012. — Vol.48. — P.302—310.

54. Valovirta E. Мanaging co-morbid asthma with allergic rhinitis: targeting the one-airway with leukotriene receptor antagonist / E. Valovirta // WAO Journal. — 2012. — Vol.5. — P.210—211.

55. Wahn U. Обзор современных данных о результате применения монтелукаста при монотерапии легкой астмы у детей / U. Wahn // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2010. — Спецвип. №3. — С. 78—82.

56. Wenzel S.E. Antileukotriene Therapy in Asthma / S.E. Wenzel // Middleton's Allergy: Principles and Practice. — 7th ed. — 2008. — Mosby, An Imprint of Elsevier. — P.1619—1629. https://doi.org/10.1080/02770900802570114; PMid:19093284

57. World Allergy Organization (WAO). White Book on Allergy: Update 2013 / R. Pawankar, G.W. Canonica, S.T. Holgate [et al.]. — 239 р.