• Медико-социальные проблемы подросткового возраста и пути их решения
К содержанию Полный текст статьи

Медико-социальные проблемы подросткового возраста и пути их решения

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.4(84):16-21; doi 10.15574/SP.2017.84.16

Пархоменко Л. К.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Украина
В Украине проблема сохранения здоровья подростков в современных условиях приобретает особое значение. В последнее время имеет место ухудшение здоровья молодежи в связи с усилением негативных факторов и недостаточно эффективной организацией медицинской помощи. Динамика заболеваемости и распространенности болезней среди детей различных возрастных групп в 2010–2015 гг. демонстрирует значительное преобладание распространенности заболеваний у подростков. На момент окончания школы здоровым можно признать лишь каждого п’ятого школьника. Ухудшение состояния здоровья детей требует повышенного внимания врачей именно к подростковому возрасту. Медицинское обслуживание подростков осуществляется в детских лечебно-профилактических учреждениях. К сожалению, сейчас в ряде областей Украины происходит разрушение подростковой службы. Подростки более уязвимы к болезням, связанным со взрослением. Рискованное поведение приводит к безответственности в половых отношениях, аддиктивным явлениям и т.п. Растет заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем. Увеличивается частота соціально-опасных болезней (туберкулеза, ВИЧ/СПИДа, расстройств психики и т.д.). При поддержке Детского Фонда ООН/ЮНИСЕФ в Украине создаются «Клиники, дружественные к молодежи» — учреждения, оказывающие медицинскую помощь подросткам и молодежи на основе дружественного подхода. Это — не альтернатива и не замена существующих служб. Их задача: профилактика и выявление заболеваний репродуктивной системы, инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ, профилактика нежелательной беременности, наркомании, алкоголизма; психокоррекция и тому подобное. Подростковые терапевты в Украине должны существовать как в структуре первичного, так и вторичного звена медицинской помощи (Клиники, Центры, дружественные молодежи). Руководитель учреждения здравоохранения сегодня имеет возможность сохранить или восстановить должности врачей-терапевтов подростковых и обеспечить оздоровление будущего поколения.
Ключевые слова: подростки, здоровье, врачи-терапевты подростковые, Клиники, дружественные молодежи.
Литература
1. Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні: За результатами дослідження 2015 року в рамках міжнародного проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин — ESPAD» / О.М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Т.В. Бондар, Ю.Ю. Приймак, Д.М. Павлова [та ін.]. — Київ: Фоліант, 2015. — 200 с.

2. Маслов Р.В. Соціально-педагогічні передумови створення поняття оздоровчої компетентності в майбутніх фізреабілітологів в умовах модернізації освіти / Р.В. Маслов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2013. — №8(34). — С.224—234.

3. Мешкова О.М. Аналіз діяльності Центрів/відділень/кабінетів медичної допомоги підліткам та молоді «Клініки дружні до молоді» в Україні за 2015 рік [Електронний ресурс] / О.М. Мешкова; МОЗ України, Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» — Режим доступу: http://kdm-ldd.org.ua/uploads/files/1465440275Аналіз%20діяльності%20КДМ%20за%202015%20Мешкова.pdf. — Назва з екрану.

4. Надання медико-соціальних послуг дітям та молоді на основі дружнього підходу (методичні рекомендації) / О.А. Голоцван, С.І. Осташко, О.М. Мешкова [та ін.]. — Київ: Версо-04, 2008. — 179 с.

5. Обсяги лікувально-оздоровчих заходів на етапах підготовки до військової служби юнаків допризовного та призовного віку (методичні рекомендації) / М.М. Коренев, Т.В. Пересипкіна, Т.Ю. Проскуріна [та ін.]. — Київ, 2015. — 47 с.

6. Підліткова терапія: підручник / за ред. Л.К. Пархоменко. — Харків: Факт, 2014. — 863 с.

7. Про внесення змін до Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.02.2000 № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я: наказ МОЗ України від 11.05.2016 №427 [Електронний документ]. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.

8. Рішення Координаційної Ради МОЗ України з питань впровадження «дружніх до молоді» медичних послуг від 21.12.2016 року. Додаток 1. Резолюція ІІІ-ї Всеукраїнської наук.-практ. конфер. з міжнарод. участю «Актуальні питання та перспективи розвитку медичної допомоги та соціальних послуг підліткам та молоді на принципах «дружнього підходу» в Україні» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.health-loda.gov.ua/files/rishennja%20_1_.pdf. — Назва з екрану.

9. Стратегічні пріоритети молодіжної політики: освіта, зайнятість, житло: щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2013 р.) [Електронний ресурс] / М-во молоді та спорту України, Держ. ін.-т сімейної та молодіжної політики; редкол.: Г.М. Надтока, С.І. Болтівець, В.О. Рябенко [та ін.]. — Режим доступу: http://dsmsu.gov.ua/media/2015/01/15/11/Dopovid_molod_za_pidsumkamy_2013_all__.pdf. — Назва з екрану.

10. Щорічна доповідь про стан здоров'я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров'я України. 2015 рік / за ред. В.В.Шафранського; МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». [Електронний ресурс]. — Київ, 2016. — 452 с.— Режим доступу: http://www.uiph.kiev.ua. — Назва з екрану.

Содержание журнала Текст статьи