ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_№10_2012

 • Науково-практичний журнал
 • ISSN 2307-5074 (Online)
  ISSN 1992-5921 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/HW
 • Наклад -
 • 5500 прим.
 • Формат видання -
 • 280Х210 мм
 • Періодичність -
 • 10 номерів на рік

Моісеєнко Р. О.

Огляд підготовки проекту Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір».

10

 

 

Ледин Д. С.

Возможности местной контрацепции у подростков.

15

Изучены возможности использования местной контрацепции у девушек-подростков. Как свидетельствуют результаты проведенного исследования, местная контрацепция с использованием препарата Фарматекс®является одним из вариантов контрацепции у девушек-подростков, живущих половой жизнью. При соблюдении всех необходимых русловий данный вариант контрацепции является высокоэффективным и может быть рекомендован для внедрения в кабинетах и центрах по детской и подростковой гинекологии.

Ключевые слова: девушки-подростки, местная контрацепция, эффективность, спермициды, Фарматекс®.

 

 

Микитенко Д. О., Линчак О. В., Тимченко О. І.

Генетичний тягар в українських популяціях: вроджена та спадкова патологія.

17

У статті на основі офіційних статистичних даних проведено оцінювання величини генетичного тягаря української популяції, зумовленого вродженою та спадковою патологією. Доведена неспроможність нинішнього медико-генетичного скринінгу з виявлення носіїв генетичної патології, проблема недостатньої якості та повноти діагностики, точності обліку патології. Обґрунтована медико-соціальна та економічна необхідність запровадження медико-генетичного моніторингу.

Ключові слова: генетичний тягар, вроджена та спадкова патологія, медико-генетичний моніторинг.

 

 

Врачи обсудили пути снижения репродуктивных потерь на ранних и поздних сроках беременности.

22

 

 

Артьоменко В. В.

Сучасні аспекти прогнозування синдрому Дауна з використанням найбільш інформативних маркерів.

26

Результати проведених досліджень свідчать, що при масовому біохімічному скринінгу (БС) вагітних з використанням розроблених нормативних критеріїв і автоматичних програм розрахунку ризику в 15–18 тиж чутливість скринінгу досягає 72,4% при 6,7% псевдопозитивних результатів. БС вагітних в 9–13 тиж з використанням розроблених нормативних критеріїв і автоматичних програм розрахунку ризику дозволяє виявити до 94,5% плодів із синдромом Дауна при 6,6% псевдопозитивних результатів. Дискримінантний аналіз показав, що максимальні відмінності, що виявляються при БС між нормою і патологією, спостерігаються на 11-му тижні вагітності у І триместрі вагітності і на 16-му тижні – у ІІ. Ефективність БС визначається коректністю використовуваних медіан і параметрів автоматизованого розрахунку ризику, дотриманням точних термінів проведення скринінгових заходів, охопленням і чіт-ким виконанням організаційного алгоритму скринінгу.

Ключові слова: синдром Дауна, прогнозування, інформативні маркери.

 

 

Чайковський Ю. Б., Геращенко С. Б., Дєльцова О. І.

Значення менструальних стовбурових клітин для регенераційної медицини.

29

Стаття присвячена висвітленню результатів сучасних досліджень будови, ідентифікації та культивування стовбурових клітин менструальної крові. Розглядаються можливості трансдиференціації мен-струальних стовбурових клітин як альтеративного джерела для вирощування епітеліальної, сполучної, м’язової та нервової тканин. Висловлюється думка про те, що стовбурові клітини менструальної крові можуть стати потужним банком найбільш придатних для трансплантації автологічних стовбурових клітин.

Ключові слова: менструальні стовбурові клітини, ендометрій.

 

 

Романенко Т. Г., Чайка О. І., Гопчук О. М.

Шляхи зниження перинатальних ускладнень в акушерстві.

32

В умовах негативної демографічної ситуації в Україні перинатальні втрати є найбільш актуальною проблемою дослідження. Застосування калію йодиду (наприклад, Йодомарину) в добовій дозі 200 мкг в схемах ведення вагітних з еутиреоїдною гіперплазією щитоподібної залози дозволяє нормалізувати стан фетоплацентарного комплексу, що сприяє зниженню рівня акушерських та перинатальних ускладнень та результатів хірургічного розродження жінок даної групи.

Ключові слова: перинатальні втрати, фетоплацентарна недостатність, профілактика, калію йодид, Йодомарин.

 

 

Бакшеев С. Н.

Медико-социальные аспекты первого медицинского аборта.

36

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о молодом возрасте изучаемого контингента женщин, большинство из которых были работающими, у каждой 3-й и 5-й из них брак не был заре-гистрирован. Каждая 4-я имела вредные привычки (курение). Почти половина обследованных женщин не пользовались контрацептивными средствами или пользовались ими нерегулярно. При объектив-ном обследовании обращает внимание высокий удельный вес хронических экстрагенитальных заболеваний воспалительного генеза. Следует подчеркнуть большой процент гинекологических заболеваний в основной группе, что значительно выше таких показателей в сравнительной группе, не имевших в анамнезе аборта. Основными причинами первого медицинского аборта были незарегистрированный брак (26,7%); учеба (20,0%); материальная необеспеченность (15,6%); нежелание иметь ребенка (14,8%); мнение «рано рожать» (14,8%) и жилищные проблемы (8,1%). Полученные результаты не обходимо учитывать при разработке алгоритма ведения пациенток после первого медицинского аборта.

Ключевые слова: медицинский аборт, медико-социальные аспекты.

 

 

Шуршалина А. В., Силантьева Е. С.

Возможности трофотропных воздействий на эндометрий (обзор литературы).

39

В статье представлен обзор данных литературы, касающихся понятия трофики, регуляции трофических процессов, основных видов трофических нарушений. Описаны особенности трофических процессов в эндометрии в норме и при патологии. Представлен основной спектр терапевтических методов воздействия на эндометрий с трофотропным эффектом.

Ключевые слова: эндометрий, трофотропные факторы, физиотерапия.

 

 

Гецко Н. В., Цмур О. В.

Лікування урогенітальних мікст-інфекцій, спричинених мікоплазмою та уреаплазмою, на тлі супутніх дизбіозів.

43

У статті наведені результати обстеження та лікування 50 жінок з інфікуванням міко- та уреаплазмою. Виявлено широкий спектр умовно-патогенних мікроорганізмів, що спричинюють дизбіотичні стани статевих шляхів жінки. Досліджено ефективність застосування препарату Орципол у лікуванні мікст-інфекцій на тлі дизбіозів піхви. Доведено відмінний терапевтичний ефект, хорошу переносимість та безпечність препарату, що дозволяє використовувати його з метою лікування та профілактики запальних захворювань жіночої статевої сфери. Мета роботи: дослідити поширеність міко- та уреаплазмозу на тлі дизбіозів піхви та вивчити ефективність препарату Орципол компанії World Medicine у лікуванні мікст-інфекцій.

Ключові слова: мікоплазмоз, уреаплазмоз, дизбіоз, обстеження, лікування, Орципол.

 

 

Авраменко Т. В., Коломійченко Т. В., Янюта С. М., Ципкун В. А.

Антибіотикопрофілактика при проведенні операції кесарева розтину у жінок з цукровим діабетом.

48

Антибіотикопрофілактику в післяопераційний період проведено 60 жінкам з цукровим діабетом. В основну групу ввійшли 30 жінок, які отримували для антибіотикопрофілактики в післяопераційний період препарат Ампісид. Групу порівняння склали 30 жінок, які отримували цефтріаксон. У жінок основної групи відзначена краща динаміка температури тіла, менша частота і більш швидке усунення скарг, у 4 рази нижча частота проявів дисбіозу кишечнику, раніше відбувалося виписування жінок зі стаціонару. Побічних реакцій Ампісиду не зареєстровано.

Ключові слова: цукровий діабет, кесарів розтин, антибіотикопрофілактика, Ампісид.

 

 

Осипенко Е. Д.

Микробиоценоз влагалищного канала в норме и патологии и его про-биотическая коррекция.

52

 

 

Камоева С. В., Савченко Т. Н., Абаева Х. А., Иванова А. В., Затевалов А. М.

Нормализация состояния микробиоценоза влагалища для профилактики инфекционновоспалительных осложнений после влагалищных операций по поводу пролапса внутренних половых органов.

55

C целью оптимизации предоперационной подготовки при реконструктивно-пластических операциях, выполненных влагалищным доступом при пролапсе тазовых органов, проведено количественное и качественное исследование состояния микробиоценоза влагалища у 68 пациенток до применения Полижинакса и после него. Показано, что Полижинакс улучшает состояние микробиоценоза влагалища за счет снижения микробной обсемененности и его применение для предоперационной подготов-ки может быть эффективным методом профилактики инфекционно-воспалительных осложнений и способствует регенерации тканей после реконструктивно-пластических операций, выполненных ваги-нальным доступом при пролапсе тазовых органов.

Ключевые слова: пролапс тазовых органов, Полижинакс, микробиоценоз, влагалищные операции, инфекционно-воспалительные осложнения.

 

 

Бостанджян Л. Л., Прилепская В. Н.

Нужны ли перерывы в приеме оральних контрацептивов?

60

Уровень применения современных методов контрацепции в России остается крайне низким. При назначении комбинированных оральных контрацептивов (КОК) главным вопросом как для пациентов, так и для врачей является допустимый срок для непрерывного приема контрацепции. Многие женщины прекращают прием оральных контрацептивов преждевременно. В настоящее время нет никаких науч-но обоснованных данных, свидетельствующих о необходимости прерывания приема КОК каждые несколько лет. При правильном назначении КОК – эффективный и безопасный метод контрацепции.

Ключевые слова: КОК, перерывы, ВТЭ, ПМС, дроспиренон, рак.

 

 

Габдуллина Л. Р., Воробьева Е. П.

Из опыта лечения бактериальных вагинозов.

67

Практический опыт лечения 50 пациенток, не отягощенных венерическими инфекциями, с диагнозом «бактериальный вагиноз» препаратом трихопол, наряду с высокой эффективностью (92%), проявил хорошую толерантность. Рецидивов заболевания после окончания терапии в течение одного месяца не было выявлено ни у одной пациентки, а побочные реакции в виде тошноты, диспепсических рас-стройств, слабости, сонливости наблюдались в небольшом проценте случаев, и они не требовали отмены препарата.

Ключевые слова: бактериальный вагиноз, трихопол.

 

 

Воробьева О. В.

Хроническая тазовая боль: фокус на миофасциальный болевой синдром мышц тазового дна.

70

 

 

Біла В. В., Лакатош В. П., Яроцька Ю. О.

Трактоцил: перспективи ведення передчасних пологів в умовах перинатального центру.

75

 

 

Веропотвелян М. П., Кодунов Л. О., Нестерчук Д. О.

Використання некропсії трофобласта для визначення каріотипу пло-да при спонтанних абортах, мертвонародженні та елімінації аномальних плодів.

77

 

 

Паєнок О. С.

Параклінічна характеристика гемодинамічного забезпечення та внутрішньоутробного стану плода у вагітних із йододефіцитними тиреопатіями.

80

Визначено гемодинамічне забезпечення плода за даними кардіотокографії, допплєрометрії, біофізичного профілю плода у 160 вагітних із йододефіцитними тиреопатіями. Порушення функціонального стану фетоплацентарного комплексу при патології щитоподібної залози характеризуються зменшен-ням показників біофізичного профілю плода, погіршенням матково-плацентарно-плодової гемодинаміки, морфологічними змінами плаценти. Первинною ланкою при цьому вважається порушення сис-теми мікроциркуляції плаценти, оцінка показників кровотоку, що дозволяє прогнозувати формування плацентарної недостатності, проявами якої є дистрес плода та затримка його росту. Функціональне оцінювання стану плода сприяє антенатальній діагностиці порушень функції плаценти як пускового механізму розвитку акушерських і перинатальних ускладнень при йододефіцитній тиреопатії.

Ключові слова: йододефіцит, тиреопатія, кардіотокографія, допплєрометрія, біофізичний профіль плода, вагітність, плацентарна недостатність.

 

 

Венцківська І. Б., Біла В. В., Леуш С. Ст., Маланчук О. Б., Загородня О. С.

Клініко-статистичні особливості занадто передчасних пологів.

86

У статті наведено аналіз медичної документації породілей із передчасними пологами з різним терміном гестації та фізіологічними своєчасними пологами із урахуванням таких можливих прогностичних чинників, як інфекційні та тромбофілічні прояви. Показано, що патогенетичним механізмом передчас-них пологів у термінах до 28 тиж переважно є передчасний розрив плодових оболонок та інфікування плаценти. Водночас, на тлі 100% інфекційного ураження хоріона досить рідко мають місце ознаки внутрішньоутробного інфікування плода, що вимагає більш ретельного вивчення ролі плацентарного бар’єра в розвитку передчасної пологової діяльності.

Ключові слова: занадто передчасні пологи, фактори ризику, передчасний розрив плодових оболонок, плацентарно-плодовий коефіцієнт.

 

 

Ревенько О. О.

Порівняльне оцінювання стану мікробіоценозу та рівень вірусного інфікування статевих шляхів у жінок після штучного аборту.

89

Проведений порівняльний аналіз мікробіоценозу та рівня вірусного інфікування статевих шляхів у жінок після хірургічного та медикаментозного переривання вагітності (з використанням препаратів Міфепристон® і Мізопростол® ВАТ «Нижфарм»). Проведене дослідження встановило, що застосування медикаментозного аборту за рахунок зниження ймовірності інфікування і розвитку запальних ускладнень, безсумнівно, буде сприяти зниженню ризику цієї групи ускладнень.

Ключові слова: медикаментозний аборт, хірургічний аборт, мікробіоценоз статевих шляхів.

 

 

Вдовиченко Ю. П., Садовой А. П.

Особливості клінічної діагностики аномалій матки і піхви.

95

Результати проведених досліджень свідчать, що використання лише клінічних методів діагностики дозволяє встановити наявність природжених аномалій розвитку матки і піхви у 30,6% пацієнток. У 34,1% спостережень діагностика була сумнівною, а в 35,3% випадків діагноз аномалій розвитку матки і піхви не був встановлений. Отримані результати свідчать про необхідність удосконалення алгоритму діагностичних заходів із включенням сучасних методів діагностики – ехографії і ендоскопії.

Ключові слова: аномалії розвитку матки і піхви, діагностика.

 

 

Захаренко Н. Ф., Задорожна Т. Д., Калугіна Л. В.

Імуногістохімічні маркери проліферації та апаптозу ендометрія у жі-нок з ендометріозом різної локалізації.

98

Проведено порівняльний аналіз активності маркерів проліферації та апоптозу в еу- та гетеротопічному ендометрії пацієнток із ендометріозом різної локалізації. Отримані результати свідчать про участь у патогенезі ендометріоїдної хвороби порушення апоптозу та підвищення проліферативної активності гетеротопій.

Ключові слова: ендометріоз, апоптоз ендометрія.

 

 

Потапов В. А., Мутана Эллуми, Степанова Д. Ю., Польщиков П. И.

Стратегия ранней послеоперационной реабилитации репродуктивной функции у женщин с лейомиомой матки.

101

 

 

Сенчук А. Я., Доскоч І. О., Чермак І. І., Разумейко Д. П., Маркуш І. М. та співавтори.

Оптимізація лікування хворих із сальпінгоофоритом та порушеннями менструальної функції у жінок репродуктивного віку.

106

З метою вивчення ефективності застосування препаратів Дістрептаза і Дисменорм у комплексному лікуванні сальпінгоофоритів, які клінічно супроводжувались порушеннями менструального циклу (аль-годисменорея – у 78,0%, метрорагія – у 56,0%, гіперполіменорея – у 42,0% пацієнток) обстежено і проліковано 150 пацієнток. За результатами оцінювання тестів функціональної діагностики (базальна температура) виявлено, що у більшості (86,0%) хворих із сальпінгоофоритами спостерігається одно-фазний менструальний цикл. Віддалені результати лікування (6–9 міс від початку терапії) за нашими критеріями (динаміка больового синдрому за шкалою ВАШ, результати загального і гінекологічного обстеження, дані гемограми, бактеріоскопії мазків із каналу шийки матки і піхви, УЗД органів малого таза, нормалізація менструальної функції, ускладнення, тривалість курсової терапії, побочні ефекти терапії) ефективність лікування пацієнток основної групи склала 96,0%. Ефективність використання загальноприйнятої терапії у хворих із групи порівняння склала 78,0%.

Ключові слова: менструальний цикл, сальпінгоофорит, Дістрептаза, лікування.

 

 

Меских Е. В., Рожкова Н. И.

Применение прожестожеля при диффузных формах мастопатии.

112

Представлено описание диффузных форм мастопатии, рассмотрены симптоматика и патогенез заболевания. Проведена оценка эффективности использования препарата прожестожель при лечении диффузных форм мастопатии.

Ключевые слова: мастопатия, диффузные формы, лечение, прожестожель.

 

 

Резніченко Н. А.

Обгрунтування ефективності комплексного лікування запальних зах-ворювань органів малого тазу.

115

Застосування рослинного препарату Тазалок™ в комплексному лікуванні ХЗОМТ забезпечує більш швидку ліквідацію больового синдрому, нормалізує гормональний гомеостаз, поліпшує якість життя.

Ключові слова: дисгормональні порушення, запальні захворювання, Тазалок™.

 

 

Корнацька А. Г., Даниленко О. Г., Біль І. А., Флаксемберг М. А.

Особливості лікування жінок з ранніми втратами вагітності на тлі ві-руснобактеріального навантаження.

120

 

 

Протас Р. В., Джупін В. О., Васильченко Л. А.

Регіональна геодинаміка та функціональний резерв яєчників у жінок з лейоміомою матки після емболізації маткових артерій.

124

У статті описані результати проведеного дослідження функції яєчників у жінок репродуктивного віку після емболізації маткової артерії в пізній післяопераційний період. Оцінювання оваріального резерву яєчників проводили із використанням ультразвукового методу обстеження та допплєрометрії кровотоку в яєчникових артеріях з вивченням гормонального профілю, зокрема рівня антимюллерового гормону.

Ключові слова: лейоміома матки, оваріальний резерв, антимюллеровий гормон, допплєрометрія кровотоку.

 

 

Корнацька А. Г., Обухова А. Ю.

Сучасні підходи до лікування дисменореї у жінок раннього репродуктивного віку.

128

 

 

Ельчанинов Д. В., Аккер Л. В.

Атерогенные нарушения у женщин с климактерическим синдромом в ранний период постменопаузы и их динамика на фоне лечения фитогормонами.

130

атерогенные метаболические нарушения и оценить их динамику при лечении экстрактом тритерпе-новых гликозидов Cimicifuga racemosa. В проспективное плацебо-контролируемое исследование были включены 84 женщины с климактерическим синдромом в постменопаузе длительностью 1–5 лет. Па-циентки были рандомизированы на группу «препарат», получавшую экстракт Cimicifuga racemosa (Климадинон, 40 мг ежедневно, n=56), и группу «плацебо» (n=28). Через 3 мес частота приливов сни-зилась в группе «препарат» на 43% (р<0,001), в группе «плацебо» на 12% (р>0,05). Через 6 мес лече-ния в группе «препарат» снизилась частота приливов на 54% (р<0,001), а также уровень в крови об-щего холестерина (с 6,5±0,3 до 5,2±0,3 ммоль/л, р<0,05), холестерина липопротеинов низкой плотно-сти (с 4,6±1,4 до 3,2±0,8 ммоль/л, р<0,05), растворимая тромбоцитарно-эндотелиальная молекула адгезии-I (р<0,05) и тиобарбитуратреактивных продуктов (р<0,05). Таким образом, экстракт Cimicifuga racemosa ослабляет вазомоторные климактерические симптомы и может оказывать благоприятное влияние на атерогенные метаболические нарушения у женщин в ранний период постменопаузы.

Ключевые слова: климактерический синдром, атеросклероз, цимицифуга.

 

 

Кошик Д. А.

Оптимізація проведення допоміжних репродуктивних технологій у жінок з доброякісною патологією грудних залоз.

134

Результати проведених досліджень свідчать про необхідність використання вдосконаленого нами алгоритму діагностичних і лікувально-профілактичних заходів при проведенні допоміжних репродуктивних технологій у жінок з патологією грудних залоз.

Ключові слова: допоміжні репродуктивні технології, доброякісна патологія грудних залоз.

 

 

Герасимова Т. В., Гопчук О. М.

Комбінована монотерапія трихомонадної урогенітальної інфекції.

136

У статті представлена інформація про актуальність і ефективність терапії урогенітального трихомоніазу з використанням комбінованого антибактеріально-антипротозойного препарату.

Ключові слова: тинідазол, ципрофлоксацин, трихомоніаз, лікування.

 

 

Корчинська О. О., Гецко Н. В.

Профілактика дисплазій шийки матки у вагітних – носійок вірусу па-піломи людини високого онкогенного потенціалу.

140

У статті розглянуті профілактичні заходи, спрямовані на унеможливлення розвитку патологічних станів шийки матки у вагітних, інфікованих вірусом папіломи людини високого онкогенного потенціалу. Дове-дено, що своєчасна санація статевих шляхів у поєднанні з місцевою імуномодулювальною терапією сприяє нормальному виношуванню вагітності, перебігу пологів, післяпологового та неонатального пе-ріодів, нормалізації стану шийки матки та психологічному комфорту пацієнток.

Ключові слова: вірус папіломи людини високого онкогенного потенціалу, вагітність, дисплазія, профілактика.

 

 

Нечипоренко Н. М.

Порівняльна соціоепідеміологічна і клінічна характеристика жінок із сифілітичною інфекцією під час вагітності, ВІЛ-інфікованих вагітних та ВІЛ-інфікованих вагітних, хворих на сифіліс.

145

У статті наведені дані соціоепідеміологічної та клінічної характеристики вагітних, хворих на сифіліс, ВІЛ-інфікованих та ВІЛ-інфікованих вагітних з сифілітичною інфекцією. Результати отримані за даними аналізу 1022 історій хвороб, проведеного з 2008 по 2012 рік. У ході дослідження жінки були розділені на три групи: жінки із сифілітичною інфекцією під час вагітності (n=291); ВІЛ- інфіковані жінки (n=692) та жінки з позитивними серологічними реакціями на сифіліс та ВІЛ під час вагітності (n=39). Отримані дані свідчать про необхідність профілактичної роботи, що передбачає просвітництво вагітних з питань сексуальної поведінки, інфекцій, що передаються статевим шляхом, та плануванням сім’ї.

Ключові слова: ВІЛ, сифіліс, вагітні, профілактика перинатальної трансмісії.

 

 

Старовєр А. В., Коньков Д. Г.

Клінічна ефективність Хемоміцину в лікуванні хронічних рецидивних сальпінгоофоритів на тлі Ureaplasma urealyticum.

152

У статті наведені результати власного досвіду лікування хронічних рецидивних сальпінгоофоритів, спричинених мікст-інфекцією в поєднанні з Ureaplasma urealyticum, препаратом Хемоміцин (виробник Hemofarm (Сербія)). Встановлено, що через 1,5 міс після лікування Ureaplasma urealyticum не була виявлена у зіскрібках з каналу шийки матки, а також не було відзначено рецидивів захворювання про-тягом року після лікування у всіх пацієнток, що свідчить про високу ефективність препарату, який застосовувався.

Ключові слова: хронічний рецидивний сальпінгоофорит, Ureaplasma urealyticum, Хемоміцин.

 

 

Резніченко Н. А.

Наукове обґрунтування вибору імуностимулювального засобу в ком-плексному лікуванні урогенітальної інфекції в гінекології.

156

Досліджена ефективність застосування глюкозамінілмурамілдипептиду (ГМДП), а також інтерферо-ногену в комплексному лікуванні жінок із хронічними рецидивними мікст-інфекціями статевих шляхів. Установлене, що застосування ГМДП більш ефективно впливає на показники клітинного імунітету в порівнянні з використанням інтерфероногену, знижує частоту позитивної детекції ДНК окремих збуд-ників мікст-інфекції, визначення діагностичних рівнів специфічних IgМ до них.

Ключові слова: глюкозамінілмурамілдипептид, інтерфероноген, мікст-інфекції.

Захаренко І. Л.

Диференційований підхід до проведення допоміжних репродуктивних технологій при чоловічому чиннику безпліддя.

160

Результати проведених досліджень свідчать про ефективність проведення різних програм допоміжних репродуктивних технологій при чоловічому чиннику безпліддя. При цьому використання вдосконаленого нами алгоритму дозволяє підвищити частоту не лише настання вагітності, але й народження живої здорової дитини.

Ключові слова: допоміжні репродуктивні технології, чоловіче безпліддя.

 

 

Мандзій І. М., Мілєвський О. В., Дубчак А. Є.

Відновлення репродуктивного потенціалу у жінок з безплідністю та хронічним тазовим болем.

162

У роботі представлені дані обстеження та лікування жінок з безплідністю та хронічним тазовим болем (ХТБ). Проведений аналіз результатів комплексного обстеження жінок з безплідністю на фоні ХТБ дозволив нам розробити оптимальну тактику діагностики та лікування ХТБ у жінок з безплідністю, які перенесли хронічні запальні захворювання статевих органів. Вагітність протягом 1-го року після комоле-ксного лікування настала у 26 (48,3%) обстежених жінок, які отримували розроблений нами комплекс (у 4 (20%) пацієнток групи порівняння). Найбільша кількість вагітностей спостерігалось в період з 6 до 12 міс після комплексного лікування жінок з безплідністю та ХТБ

Ключові слова: безплідність, хронічний тазовий біль, лікування.

 

 

Карташов С. М., Олешко К. М., Данилюк С. В.

Імуногістохімічні пухлинні маркери та мікросателітна нестабільність у хворих на рак ендометрія – зв’язок із поширеністю процесу.

166

У 61 хворої на рак ендометрія (РЕ) I–IV стадії з наявністю або без мікросателітної нестабільності (МСН) імуногістохімічним (ІГХ) методом у пухлинних клітинах визначена експресія Кі 67, Bcl 2, РЕстр (рецепторів естрогену), РП (рецепторів прогестерону). Виявлено, що наявність МСН-геному в пухлині хворих на РЕ I–III стадії корелює з експресією антигену Кі 67 та рецепторів стероїдних гормонів. У хворих із I–II стадією пухлини з фенотипом МСН+ мають меншу проліферативну активність клітин, а при III стадії виявлена зворотна залежність. Вміст РЕстр вірогідно корелює з МСН-фенотипом пухлини у хворих із I стадією, а РП – при II і III стадії захворювання. Усі карциноми з фенотипом МСН+ мали більшу експресію рецепторів. Рівень антиапоптичного білка Bcl 2 не мав вірогідного зв’язку з наявні-стю МСН.

Ключові слова: рак ендометрія, мікросателітна нестабільність, стадія, Ki 67, Bcl 2, рецептори естрогену і прогестерону.

 

 

Боженко О. Ю.

Вивчення ангіогенезу при доброякісних та злоякісних пухлинах яєчників із застосуванням кольорової та пульсативної допплерівської сонографії та визначення сироваткового маркера VEGF.

169

Визначено концентрацію сироваткового маркера VEGF у пацієнток із пухлинами яєчників та його коре-ляцію із показниками кольорової та пульсативної допплєрівської сонографії. Значуще підвищення VEGF в сироватці крові при малігнізації пухлин яєчників можна розглядати як маркер злоякісності

процесу. Його висока кореляція з показниками імпульсної допплєрометрії дає можливість використо-вувати даний маркер при диференціації злоякісних пухлинах яєчників та доброякісних пухлинах яєч-ників на ранніх етапах діагностики, а в це свою чергу визначає вибір адекватного лікування.

Ключові слова: пухлини яєчників, фактор росту ендотелію судин, допплерівська сонографія.

 

 

Дефлорация и гименопластика: противоположные взгляды на невинность.

172

 

 

Дашкевич Валентина Євдокимівна.

173