• Topical Issues and Algorithm of Traditional Oriental Medicine Implementaton to the Integrated Medical Care of Children with Disabilities

Topical Issues and Algorithm of Traditional Oriental Medicine Implementaton to the Integrated Medical Care of Children with Disabilities

INTERNATIONAL JOURNAL REHABLITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2017.1-2(5-6):79-83; doi 10.15574/IJRPM.2017.5-6.79

Moiseenko R. O., Kovalenko O. Ye., Martyniuk V. Yu., Abramenko V. V.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
SI «Ukrainian Medical Rehabilitation Centre for Children with Organic Disorders of Nervous System of the Health Ministry of Ukraine», Kyiv

The current state of the rehabilitation services for children with disabilities is presented. The practical experience of the State Institution «Ukrainian Medical Rehabilitation Centre for Children with Organic Disorders of Nervous System of the Health Ministry of Ukraine» is shown. The expediency of the traditional oriental techniques introduction in the complex medical care in order to improve medical care of these patients was emphasized.
Key words: children with disabilities, rehabilitation, oriental medicine.

References

1. Abramenko V.V. (2017). Comprehensive rehabilitation of children with cerebral paralysis by means of the scalр acupuncture. Sovremennaya pedyatriya. 3(83): 132–137. doi 10.15574/SP.2017.83.132

2. Abramenko V.V. (2016). Refleksoterapiia yak metodyka reabilitatsii ditei z tserebralnym paralichem. Navchalno-metodychnyi posibnyk u 2-kh t. Za red. V.Yu. Martyniuka. K.: FOP Veres O.I.: 480.

3. Abramenko V.V., Kovalenko O.Ye. (2017). Chynnyky ryzyku vynyknennia spastychnykh form dytiachoho tserebralnoho paralichu zalezhno vid hestatsiinoho viku nemovliaty. Ukrainskyi nevrolohich. zhurn. 2: 45–49.

4. Kovalenko O.Ye. (2012). Filosofski ta neirofiziolohichni osnovy refleksoterapii ta fenomen neiroplastychnosti. Zdorov‘ia Ukrainy. 5(20): 25–26.

5. Macheret Ye.L., Abramenko V.V. (2005). Refleksoterapiia yak metod reabilitatsii ditei z tserebralnym paralichem. Osnovy medyko-sotsialnoi reabilitatsii ditei z orhanichnym urazhenniam nervovoi systemy. Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Intermed: 222–226.

6. Moiseenko R.A. (2015). Actual problems of the organization of care for children with disabilities in the world and in Ukraine. Sovremennaya pedyatriya. 3(67): 16–20. https://doi.org/10.15574/SP.2015.67.16

7. Macheret Ye.L. et al. (2006). Naukove obhruntuvannia likuvalnoho vplyvu metodiv refleksoterapii. Simeina medytsyna. 3: 98–101.

8. Zozulia Y.S. et al. (2012). Nekotorыe osobennosty metamernoi akupunkturы. Mezhdunarodnыi nevrolohych. zhurn. 4(50).

9. Martyniuk V.Yu., Maistruk O.A., Abramenko V.V. (2013). Opыt prymenenyia refleksoterapyy v kompleksnoi reabylytatsyy detei s tserebralnыm paralychom. Materialy konf. Moskva: 58.

10. Yuryk O.Ye. (2013). Efektyvnist holkorefleksoterapii na etapakh likuvannia patsiientiv z nestabilnistiu poperekovo-kryzhovoho viddilu khrebta. Refleksoterapiia: likuvalno-profilaktychni ta reabilitatsiini aspekty». Materialy nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uch. Kyiv: 80–81.

11. Kovalenko O., Abramenko V. (2015). Analisis of organic central nervous system disorder in full-term and premature children depending on the factor of risk and comparison of their rehabilitation efficiency. Journal of US-China Medical Science. 12: 127–134.

12. Kovalenko O., Abramenko V. et al. (2013, Nov 2-4). Use of acupuncture in rehabilitation of the patients with organic injuries jf nervous system. 8-th World Conference on Acupuncture WFAS SYDNEY. Australia: 110.