• The substantiation for rational antibacterial therapy of respiratory tract bacterial diseases in children
To content

The substantiation for rational antibacterial therapy of respiratory tract bacterial diseases in children

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.1(65):57-62; doi 10.15574/SP.2015.65.57

 

The substantiation for rational antibacterial therapy of respiratory tract bacterial diseases in children

 

Lezhenko G. O., Pashkova O. E.

Zaporizhia state medical university, Ukraine

 

In the study the modern situation on respiratory tract bacterial diseases rational antibacterial therapy in children is considered. Using of Cephodox the III generation cephalosporine antibiotic for respiratory organs infections therapy in children is scientifically substantiated. The foreign and local specialists experience as well as our own for cephpodoxim proxetide using in pediatric bacterial respiratory infections therapy is shown.

 

Key words: respiratory bacterial infections, children, antibacterial therapy, cephpodoxim proxetide

 

REFERENCES 
1. XV щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії». Сідельниковські читання. Здоров'я України. 2013. Педіатрія. Темат вип: 22-23.

2. Викторов АП, Посохова КА, Матвеева ЕВ и др. 2006. Анализ побочных действий антибиотиков группы цефалоспоринов в Украине по итогам 2005 года. Сімейна медицина. наук-практ журн. 3: 42—43.

3. Василишин ХІ. 2014. Динаміка вмісту цинку та міді в дітей переддошкільного віку, хворих на негоспітальну пневмонію, асоційовану із залізодефіцитною анемією. Актуальні питання теоретичної та практичної медицини. Зб тез доп ІІ Міжнар наук-практ конф студентів та молодих вчених, м. Суми, 16—18 квіт. 2014 р. За ред. МВ Погорєлова. Суми, СумДУ: 179.

4. Жель Ф, Шомара М, Уебер М та ін. 2007. Від антибіотикограми до рецепту. Логос: 87-89.

5. Волянська ЛА. 2013. Гострий риносинусит у дітей у практиці лікаря загальної практики та раціональна антибіотикотерапія при його бактеріальній природі. Здоровье ребенка. 6: 9—13.

6. Выделение, идентификация и определение чувствительности к антибиотикам Haemophilus influenzae. Метод реком для микробиологов. Клин микробиол антимикроб химиотерапия. 2000. 2;2: 93—109.

7. Диференційоване застосування антибактеріальних препаратів в педіатрії (по матеріалах IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання педіатрії»). Новости медицины и фармации. 2007. 21—22: 230—231.

8. Зоркин СН, Катосова ЛК, Музыченко ЗН. 2010. Взгляд на антибактериальную терапию у детей с урологической патологией. Лечащий врач. 8: 6—10.

9. Коровина НА, Захарова ИН, Заплатников АЛ. 2000. Клинические аспекты применения цефалоспориновых антибиотиков в педиатрической практике. М.

10. Крюков АИ, Гуров АВ, Изотова ГН. 2012. Возможности современных макролидов в стартовой терапии острого бактериального синусита. РМЖ. 20(27): 1374—1377.

11. Кунельская НЛ, Изотова ГН, Романенко СГ. 2013. Рациональная антибактериальная терапия острого отечно-инфильтративного ларингита. Мед совет. 7: 18—20.

12. Леженко ГО, Пашкова ОЄ, Пантюшенко ЛІ. 2014. Вибір раціональної антибактеріальної терапії у дітей з бактеріальними захворюваннями органів дихання в умовах зростання рівня антибіотикорезистентності. Совр педиатрия. 5: 77—82.

13. Леженко ГО, Пашкова ОЄ. 2010. Досвід застосування цефодоксу в лікуванні позалікарняних пневмоній та рецидивуючих бронхітів у дітей. Здоровье ребенка. 4: 29-31.

14. Леженко ГО, Пашкова ОЄ, Пантюшенко ЛІ. 2012.Обґрунтування вибору тактики фармакотерапії гострих синуситів у дітей. Совр педиатрия. науч-практ педиатрич журн. 3: 95—98.

15. Леженко ГО, Пашкова ОЄ, Пантюшенко ЛІ. 2013. Раціональна антибактеріальна терапія захворювань органів дихання у дітей. Совр педиатрия. 7: 88—92.

16. Леженко ГО, Пашкова ОЄ, Пантюшенко ЛІ. 2013. Роль Haemophilus influenzae у формуванні інфекційної патології в дітей. Здоровье ребёнка. 1: 67—72.

17. Митин ЮВ, Гомза ЯЮ. 2007. Целесообразность применения в ЛОР-практике цефалоспоринов III поколения для приема внутрь. Журнал вушних, носових та горлових хвороб. 2: 59—63.

18. Нові перспективи використання пероральних цефалоспоринов в педіатрії. По матеріалах V Конгресу педіатрів України, 15—17 жовтня, м. Київ. Здоров'я України. 2008. 24/1: 36—37.

19. Бережной ВВ, Козачук ВГ, Орлюк ИБ и др. 2007. Опыт использования препарата «Цефодокс» в комплексной терапии гнойных синуситов у детей. Совр педиатрия. 3: 88-92.

20. Дядык АИ, Багрий АЭ, Суровцева НЛ и др. 2009. Опыт применения цефподоксима у больных с внегоспитальными пневмониями (Результаты проспективного открытого исследования «ЦЕНТР».) Ліки України. 8: 73—75.

21. Посохова КА, Вікторов ОП. 2005. Антибіотики (властивості, застосування, взаємодія). Навч посібн. Тернопіль, ТДМУ: 296.

22. Викторов АП, Логвина ИА, Матвеева ЕВ, Посохова КА. 2007.Проблемы безопасности применения пенициллинов. Клин иммунол. Аллергол. Инфектол. 1: 36—38.

23. Альбицкий ВЮ, Балаболкин ИИ, Баранов АА и др. 2006. Прогноз развития научных исследований в педиатрии на 2006— 2010 г.г. Вопр совр педиатрии. 5: 111—113.

24. Волосовец АП, Абатуров АЕ, Беш ЛВ и др. 2011. Результаты многоцентрового исследования «Цеф-ПРОСТО» (цефподоксима проксетил в стартовой терапии внебольничной пневмонии у детей) в Украине. Совр педиатрия. 2(36): 107—112.

25. Самсыгина ГА. 2000. Цефалоспорины в педиатрии. В мире лекарств. 1: 18—21.

26. Скороходкина ОВ, Лунцов АВ. 2013. Лекарственная аллергия при проведении антибиотикотерапии. Вестн совр клин медицины. 6;3: 60—67.

27. Хапалюк АВ. 2010. Клинико-фармакологическая характеристика и сравнительный анализ основных групп антибактериальных лекарственных средств. Лечеб дело. 5: 64—82.

28. Волосовец АП, Кривопустов СП, Дзюба ОЛ и др. 2009. Цефодокс (цефподоксима проксетил): трехлетний анализ клинического использования в педиатрии. Совр педиатрия. 4: 34—38.

29. Ray WA, Murray KT, Hall K et al. 2012. Azithromycin and the Risk of Cardiovascular Death. N Engl J Med. 366: 1881—1890.

30. Bartkowski DP. 2001.Recognizing UTIs in infants and children. Early treatment prevents permanent damage. Postgraduate medicine. 109(1): 177—181.

31. Frampton JE, Brogden RN, Langtry HD, Buckley MM. 1992. Cefpodoxime proxetil. Drugs. 44(5): 889—917.

32. Hui-ling WANG, Li HUO, Zhen-shan WANG et al. 2012. Multicenter, double_blind, randomized controlled clinical trial of cefcapene pivoxil hydrochloride tablets in the treatment of acute bacterial infections. The Chinese Journal of Clinical Pharmacology. 1: 002.

33. Portier H, Chavanet P, Waldner-Combernoux A et al. 1994. Five versus ten days treatment of streptococcal pharyngotonsillitis: a randomized controlled trial comparing cefpodoxime proxetil and phenoxymethyl penicillin. Scandinavian journal of infectious diseases. 26(1): 59—66.

34. Sadera HS, Jacobsb MR, Fritsche TR. 2007. Review of the spectrum and potency of orally administered cephalosporins and amoxicillin/clavulanate. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease. 57(3): 5—12. http://dx.doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2006.12.014; PMid:17292577

35. Wald ER. 2002. Sinusitis. Pediatric Infectious Diseases Principles and Practice. Ed. by Jenson HB, Baltimore RS. 1st ed. 1: 760—770.